Struktur när du som bäst behöver den | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 feb.

Struktur när du som bäst behöver den


Datum: 2012-02-29 11:00

I vårt jobb går inten­siteten upp och ner. Ibland är det litet min­dre att göra och ibland accel­ererar tem­pot upp till en nivå där vi nätt och jäm­nt hin­ner med. 

När vi har väldigt myck­et omkring oss, är det fre­stande att tum­ma på vårt struk­tur­erade arbetssätt och bara låta allt fly­ta, efter­som det är så myck­et som ska göras. 

För visst kan man se det som att god struk­tur ini­tialt kräver mer arbete på mar­ginalen. Det är helt sant att det går snab­bare att inte skri­va upp en sak man kom­mer på att man har att göra, än att skri­va upp den. Det går litet fort­are att låta mail vi vill spara lig­ga skval­pande kvar i inbox­en än att stu­va undan dem någon­stans där vi slip­per se dem och har lätt att hit­ta dem senare.

Men, det är bedrägligt. 

Om vi släp­per våra goda struk­tur­vanor när det het­tar till, gör vi oss själ­va en otjänst. När tem­pot är som värst, nyt­t­jar vi struk­turen som minst, fast vi behöver den som mest. 

Du mot kaos

Se det som en dragkamp. Om du trä­nar och trä­nar inför tävlin­gen och finsli­par din teknik i månad­er, fast släp­per repet så fort mot­stån­daren hug­ger i, är kam­p­en förlorad. 

Gör tvär­tom. När mot­stån­daren drar så hårt att du har lust att släp­pa allt, tag ett extra tag. Ansträng dig ett uns mer. Ge inte tappt, utan lägg de tre extra sekun­der här och de extra tio där, det extra momentet i den uppgiften och den extra noterin­gen efter det sam­talet, som krävs för att du ska hål­la kaos stången. 

Visst, kaos sägs främ­ja kreativitet och ska­pande, men i den här sit­u­a­tio­nen hand­lar det snarare om att hål­la dead­lines och hantera en mängd åta­gan­den så smidigt som möjligt. Då är det få sak­er som slår god struktur.

Gör så här

  1. Tänk efter vil­ka struk­tur­ru­ti­n­er som är de kri­tiska för att ditt arbetssätt ska för­bli smidigt. Det kan vara att ska­pa att-göra-uppgifter av de mail du inte vill agera på nu, istäl­let för att mark­era dem som oläs­ta igen. Det kan vara att ta hand om allt i din fysiska inko­rg var­je dag, så det inte bil­das en hög av pap­per som innehåller odefinier­ade uppgifter du snart är sen med. Det kan vara att direkt skri­va upp allt du kom­mer på, efter­som du har lätt för att glöm­ma. Det kan ock­så vara något helt annat.
  2. Bestäm dig för en struk­tur­rutin som du inte tum­mar på, vad som än händer.
  3. Vill du, så skriv den på en lapp och sätt på skär­men eller något annat ställe där du inte undgår den. Skriv t ex Det jag kan göra nu, gör jag nu.” eller Mail jag vill ha kvar, sparar jag bara i under­map­par i mail­box­en.” el dyl.
  4. Näs­ta gång en sådan där inten­siv peri­od kom­mer, hugg i så svet­ten lackar och dra hem segern, även om det tar emot. Ju hår­dare mot­stånd, desto mer njuter du av segerns sötma.

Dessu­tom: gå och lägg dig i tid, så du får den sömn du behöver. Du behöver den för att tän­ka klart med sun­da perspektiv.

När du vin­ner, vin­ner du det här

Om du i stres­si­ga peri­oder nyt­t­jar de struk­tur­vanor du trä­nat på när det var­it lugnare, kom­mer du helt enkelt kun­na hantera det höga tem­pot bättre. 

Du sover lugnare, då du fram på senefter­mid­da­gen ser att allt är avbock­at i att-göra-lis­tan och efter­som du har för vana att skri­va upp det du har att göra där, vet du att det inte heller finns något mer att göra. Du gör mer rätt sak­er i rätt tid, efter­som du fört lika utförli­ga pro­jek­t­no­teringar som van­ligt, där du lätt kan läsa dig till vad du lovat vem senast vilket datum. Resul­tatet av det du arbe­tar med blir bät­tre, efter­som färre sak­er fall­er mel­lan sto­lar­na och fler får de besked de behöver, när de behöver dem.

Hur gör du?

Vil­ka är dina kri­tiska struk­tur­vanor du önskar att du aldrig tum­mar på? Skriv gär­na en kom­men­tar för att dela med dig av dina erfaren­heter av att hål­la huvudet kallt när det stormar.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.