Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 feb.

Struktur när du som bäst behöver den


Datum: 2012-02-29 11:00

I vårt jobb går inten­siteten upp och ner. Ibland är det litet min­dre att göra och ibland accel­ererar tem­pot upp till en nivå där vi nätt och jäm­nt hin­ner med. 

När vi har väldigt myck­et omkring oss, är det fre­stande att tum­ma på vårt struk­tur­erade arbetssätt och bara låta allt fly­ta, efter­som det är så myck­et som ska göras. 

För visst kan man se det som att god struk­tur ini­tialt kräver mer arbete på mar­ginalen. Det är helt sant att det går snab­bare att inte skri­va upp en sak man kom­mer på att man har att göra, än att skri­va upp den. Det går litet fort­are att låta mail vi vill spara lig­ga skval­pande kvar i inbox­en än att stu­va undan dem någon­stans där vi slip­per se dem och har lätt att hit­ta dem senare.

Men, det är bedrägligt. 

Om vi släp­per våra goda struk­tur­vanor när det het­tar till, gör vi oss själ­va en otjänst. När tem­pot är som värst, nyt­t­jar vi struk­turen som minst, fast vi behöver den som mest. 

Du mot kaos

Se det som en dragkamp. Om du trä­nar och trä­nar inför tävlin­gen och finsli­par din teknik i månad­er, fast släp­per repet så fort mot­stån­daren hug­ger i, är kam­p­en förlorad. 

Gör tvär­tom. När mot­stån­daren drar så hårt att du har lust att släp­pa allt, tag ett extra tag. Ansträng dig ett uns mer. Ge inte tappt, utan lägg de tre extra sekun­der här och de extra tio där, det extra momentet i den uppgiften och den extra noterin­gen efter det sam­talet, som krävs för att du ska hål­la kaos stången. 

Visst, kaos sägs främ­ja kreativitet och ska­pande, men i den här sit­u­a­tio­nen hand­lar det snarare om att hål­la dead­lines och hantera en mängd åta­gan­den så smidigt som möjligt. Då är det få sak­er som slår god struktur.

Gör så här

  1. Tänk efter vil­ka struk­tur­ru­ti­n­er som är de kri­tiska för att ditt arbetssätt ska för­bli smidigt. Det kan vara att ska­pa att-göra-uppgifter av de mail du inte vill agera på nu, istäl­let för att mark­era dem som oläs­ta igen. Det kan vara att ta hand om allt i din fysiska inko­rg var­je dag, så det inte bil­das en hög av pap­per som innehåller odefinier­ade uppgifter du snart är sen med. Det kan vara att direkt skri­va upp allt du kom­mer på, efter­som du har lätt för att glöm­ma. Det kan ock­så vara något helt annat.
  2. Bestäm dig för en struk­tur­rutin som du inte tum­mar på, vad som än händer.
  3. Vill du, så skriv den på en lapp och sätt på skär­men eller något annat ställe där du inte undgår den. Skriv t ex Det jag kan göra nu, gör jag nu.” eller Mail jag vill ha kvar, sparar jag bara i under­map­par i mail­box­en.” el dyl.
  4. Näs­ta gång en sådan där inten­siv peri­od kom­mer, hugg i så svet­ten lackar och dra hem segern, även om det tar emot. Ju hår­dare mot­stånd, desto mer njuter du av segerns sötma.

Dessu­tom: gå och lägg dig i tid, så du får den sömn du behöver. Du behöver den för att tän­ka klart med sun­da perspektiv.

När du vin­ner, vin­ner du det här

Om du i stres­si­ga peri­oder nyt­t­jar de struk­tur­vanor du trä­nat på när det var­it lugnare, kom­mer du helt enkelt kun­na hantera det höga tem­pot bättre. 

Du sover lugnare, då du fram på senefter­mid­da­gen ser att allt är avbock­at i att-göra-lis­tan och efter­som du har för vana att skri­va upp det du har att göra där, vet du att det inte heller finns något mer att göra. Du gör mer rätt sak­er i rätt tid, efter­som du fört lika utförli­ga pro­jek­t­no­teringar som van­ligt, där du lätt kan läsa dig till vad du lovat vem senast vilket datum. Resul­tatet av det du arbe­tar med blir bät­tre, efter­som färre sak­er fall­er mel­lan sto­lar­na och fler får de besked de behöver, när de behöver dem.

Hur gör du?

Vil­ka är dina kri­tiska struk­tur­vanor du önskar att du aldrig tum­mar på? Skriv gär­na en kom­men­tar för att dela med dig av dina erfaren­heter av att hål­la huvudet kallt när det stormar.