Tystnad! Tagning! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Tystnad! Tagning!


Datum: 2017-06-20 19:45

Låt säga att du kan något som en kol­le­ga inte kan och du vill lära den här kol­le­gan hur det går till.

Det behöver inte vara någon svår­fån­gad expertkun­skap, utan kan vara något till synes enkelt som hur man gör något i ett pro­gram på datorn eller hur det förtryck­ta pap­pret ska matas in i det manuel­la fack­et på skri­varen så att det utskriv­na ska ham­na rätt och så att pap­pret inte ska trass­la sig.

Inte en lista till
Ni finns dock säl­lan på sam­ma plats sam­tidigt, så du kan inte visa kol­le­gan. Skulle du kun­na göra en lath­und? Skri­va en check­lista? Ta några skärm­bilder och klip­pa in i Word och skri­va ack­om­pan­jerande instruk­tion­er till? Ja, men om du frå­gar mig, infinner sig då en tröskel att ta dig över. Möjli­gen är den låg, men den finns ändå, för du ska kom­ma på vil­ka skärm­bilder som behövs, hur detal­jer­at du ska for­mulera dig och om doku­mentet bör for­mat­eras på något särskilt sätt.

Jag är verk­li­gen väldigt förtjust i check­lis­tor, men för vis­sa gör så här”-situationer (dock inte alla), finns det ännu enklare lösningar.

Gör så här
Näs­ta gång du ska förk­lara för någon hur något görs, fastän ni inte träf­fas fysiskt och i realtid, och beskrivnin­gen inte sedan måste lagras enligt några strik­ta regler, fil­ma istäl­let för skriv. Det finns minst tre sätt att göra det på:

  • Har du en Mac, gör en skär­min­spel­ning genom stan­dar­d­ap­pen Quick­Time Play­er — utan eller med ljud (som för­mod­li­gen är dina kommentarer).

  • I Win­dows, spela in det du gör genom det något hem­li­ga pro­gram­met (som föl­jer med Win­dows som stan­dard) Steps Recorder (möjli­gen het­er det Prob­lem­reg­istrering i din dator). Här finns en instruk­tion (!) om hur du hit­tar det och star­tar det. Resul­tatet av den här inspel­nin­gen blir i och för sig inte en video, utan still­bilder på de oper­a­tioner du gör, men pro­gram­met skriv­er själv instruk­tion­er­na för dig. Det blir inte så snyg­gt att det håller för en pre­sen­ta­tion, men för att visa för någon som har överseende med bri­s­tande estetik i for­ma­terin­gen och som bara vill lära sig en sak, duger det. Och, inte behöver du skaf­fa en särskild app, heller.

  • Om det som ska beskri­vas inte sker på en datorskärm, fil­ma med din tele­fon. I dessa dagar är det oer­hört enkelt att såväl fil­ma som att dela med sig av fil­men till vem man vill (eller pub­licera någon­stans, om fler än en har nyt­ta av den).

Fort gjort
Om du fil­mar de instruk­tion­er som pas­sar bra för det, går det fort­are att beskri­va hur någonting går till än om du skulle skri­va en man­u­al. Du gör det som ska läras ut och fil­mar under tiden du gör det. Några knapp­tryck­ningar till, så har din adept fått lite ytterli­gare kun­skap till sig — via mail, till exempel.

Du skjuter inte beskri­van­det på framti­den för att det är krång­ligt, utan får det ur hän­der­na och har dessu­tom tid över till andra, vik­ti­ga uppgifter.

Hur gör du?
Använ­der du det­ta eller lik­nande sätt för att dela med dig av din kun­skap i ditt arbete? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta, för kanske har du fun­nit ett använd­ning­som­råde jag eller andra läsare inte alls tänkt på och som vi skulle vara hjälp­ta av att för­fi­na ytterligare.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.