Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Tystnad! Tagning!


Datum: 2017-06-20 19:45

Låt säga att du kan något som en kol­le­ga inte kan och du vill lära den här kol­le­gan hur det går till.

Det behöver inte vara någon svår­fån­gad expertkun­skap, utan kan vara något till synes enkelt som hur man gör något i ett pro­gram på datorn eller hur det förtryck­ta pap­pret ska matas in i det manuel­la fack­et på skri­varen så att det utskriv­na ska ham­na rätt och så att pap­pret inte ska trass­la sig.

Inte en lista till
Ni finns dock säl­lan på sam­ma plats sam­tidigt, så du kan inte visa kol­le­gan. Skulle du kun­na göra en lath­und? Skri­va en check­lista? Ta några skärm­bilder och klip­pa in i Word och skri­va ack­om­pan­jerande instruk­tion­er till? Ja, men om du frå­gar mig, infinner sig då en tröskel att ta dig över. Möjli­gen är den låg, men den finns ändå, för du ska kom­ma på vil­ka skärm­bilder som behövs, hur detal­jer­at du ska for­mulera dig och om doku­mentet bör for­mat­eras på något särskilt sätt.

Jag är verk­li­gen väldigt förtjust i check­lis­tor, men för vis­sa gör så här”-situationer (dock inte alla), finns det ännu enklare lösningar.

Gör så här
Näs­ta gång du ska förk­lara för någon hur något görs, fastän ni inte träf­fas fysiskt och i realtid, och beskrivnin­gen inte sedan måste lagras enligt några strik­ta regler, fil­ma istäl­let för skriv. Det finns minst tre sätt att göra det på:

  • Har du en Mac, gör en skär­min­spel­ning genom stan­dar­d­ap­pen Quick­Time Play­er — utan eller med ljud (som för­mod­li­gen är dina kommentarer).

  • I Win­dows, spela in det du gör genom det något hem­li­ga pro­gram­met (som föl­jer med Win­dows som stan­dard) Steps Recorder (möjli­gen het­er det Prob­lem­reg­istrering i din dator). Här finns en instruk­tion (!) om hur du hit­tar det och star­tar det. Resul­tatet av den här inspel­nin­gen blir i och för sig inte en video, utan still­bilder på de oper­a­tioner du gör, men pro­gram­met skriv­er själv instruk­tion­er­na för dig. Det blir inte så snyg­gt att det håller för en pre­sen­ta­tion, men för att visa för någon som har överseende med bri­s­tande estetik i for­ma­terin­gen och som bara vill lära sig en sak, duger det. Och, inte behöver du skaf­fa en särskild app, heller.

  • Om det som ska beskri­vas inte sker på en datorskärm, fil­ma med din tele­fon. I dessa dagar är det oer­hört enkelt att såväl fil­ma som att dela med sig av fil­men till vem man vill (eller pub­licera någon­stans, om fler än en har nyt­ta av den).

Fort gjort
Om du fil­mar de instruk­tion­er som pas­sar bra för det, går det fort­are att beskri­va hur någonting går till än om du skulle skri­va en man­u­al. Du gör det som ska läras ut och fil­mar under tiden du gör det. Några knapp­tryck­ningar till, så har din adept fått lite ytterli­gare kun­skap till sig — via mail, till exempel.

Du skjuter inte beskri­van­det på framti­den för att det är krång­ligt, utan får det ur hän­der­na och har dessu­tom tid över till andra, vik­ti­ga uppgifter.

Hur gör du?
Använ­der du det­ta eller lik­nande sätt för att dela med dig av din kun­skap i ditt arbete? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta, för kanske har du fun­nit ett använd­ning­som­råde jag eller andra läsare inte alls tänkt på och som vi skulle vara hjälp­ta av att för­fi­na ytterligare.