Gör tydligt vad som är viktigt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Gör tydligt vad som är viktigt


Datum: 2017-06-20 19:47

Om du ofta har mer att göra än du hin­ner med, låter du fler uppgifter än du har utrymme för vara vik­ti­ga. Troli­gen är det all­ra mes­ta du gör bråt­tom och om du gör det, låter du det i något avseende vara vik­tigt — eller åtmin­stone värt att ägna tid åt.

Men, om du har så mån­ga uppgifter om dagar­na som är vik­ti­ga, har du då verk­li­gen rätt kri­teri­um för att något är viktigt? 

Månne är det läge att syna var­för du låter något vara vik­tigt, så att du ser till att det är en bedömn­ing du gjort med­vetet och som du trivs med.

Är du som jag, vill du säk­ert ha en rim­lig arbets­bör­da så att du får tid till såväl de uppgifter du all­ra mest vill fokusera på som till reflek­tion, and­hämt­ning och vila. Då får inte för mån­ga sak­er, hela tiden, vara viktiga.

Gör så här
Vill du ta ett tydligt steg mot ett mer med­vetet pri­or­iterande i din arbetsvardag, gör nu så här:

 1. Lista så mån­ga orsak­er du kom­mer på till att något du har att göra är vik­tigt. Skriv till exempel:
  • Ett mail är vik­tigt när det kom­mer från NN.”

 2. Lägg gär­na till en eftersom”-sats i slutet av var­je orsak, för att göra det än tydli­gare för dig vad du grun­dat din bedömn­ing på, till exempel:
  • Ett mail är vik­tigt när det kom­mer från NN, efter­som NN rep­re­sen­ter­ar ett poten­tiellt part­ner­före­tag och jag ans­varar för vårt mål om att etablera fem nya samar­beten under året.”

 3. Det kan tyckas att det­ta är att skri­va dig själv på näsan, men vis­ar det sig att det är det min­s­ta svårt att motivera var­för uppgiften är vik­tig, är det i den­na inten­si­va vardag värt att tän­ka efter en vän­da till.

 4. Tit­ta på lis­tan och frå­ga dig:
  • Är de mål du ans­varar för rep­re­sen­ter­ade i lis­tan? Om inte, lägg till de orsak­er­na. För, om inte uppgifter som bidrar till de mål du bestämt dig för att upp­nå, vad är då viktigt?

  • Finns där i lis­tan några orsak­er som du inte har mål för? Om så, skulle du inte ha nyt­ta av att sät­ta sådana mål? Hur ska du annars veta om du lyckas med det — om det nu är viktigt?

  • Är det några orsak­er som väger tyn­gre än andra, det vill säga, är något vik­ti­gare än det andra? När du har två uppgifter som sam­tidigt är lika bråd­skande, gör dessa uppgifter först.

  • Är det­ta verk­li­gen rim­ligt mån­ga orsak­er? Om du job­bar mer än du önskar, vad ska bort? Vad ska inte län­gre få vara vik­tigt (oavsett bråd­s­ka)? Ta bort någon orsak eller be din chef om att få diskutera om den­na orsak från och med nu ska få avgöra att en uppgift är vik­tig (om du inte får bestäm­ma det själv).

Du påverkar hur det blir
Om du på det­ta sätt rannsakar dig själv och gör tydligt vad du låter vara vik­tigt, kan du på ett konkret sätt ta steg mot att förän­dra din arbetssi­t­u­a­tion. De under­lig­gande orsak­er­na till att det blir så myck­et hela tiden” kom­mer fram i ljuset och du kan ta ett med­vetet beslut om vad som ska pri­or­it­eras och inte. Istäl­let för att det blir för myck­et” är det du som påverkar hur myck­et det blir.

Hur gör du?
Vad har du för knep för att väl­ja bort sak­er när det är för myck­et”? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.