Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Gör tydligt vad som är viktigt


Datum: 2017-06-20 19:47

Om du ofta har mer att göra än du hin­ner med, låter du fler uppgifter än du har utrymme för vara vik­ti­ga. Troli­gen är det all­ra mes­ta du gör bråt­tom och om du gör det, låter du det i något avseende vara vik­tigt — eller åtmin­stone värt att ägna tid åt.

Men, om du har så mån­ga uppgifter om dagar­na som är vik­ti­ga, har du då verk­li­gen rätt kri­teri­um för att något är viktigt? 

Månne är det läge att syna var­för du låter något vara vik­tigt, så att du ser till att det är en bedömn­ing du gjort med­vetet och som du trivs med.

Är du som jag, vill du säk­ert ha en rim­lig arbets­bör­da så att du får tid till såväl de uppgifter du all­ra mest vill fokusera på som till reflek­tion, and­hämt­ning och vila. Då får inte för mån­ga sak­er, hela tiden, vara viktiga.

Gör så här
Vill du ta ett tydligt steg mot ett mer med­vetet pri­or­iterande i din arbetsvardag, gör nu så här:

 1. Lista så mån­ga orsak­er du kom­mer på till att något du har att göra är vik­tigt. Skriv till exempel:
  • Ett mail är vik­tigt när det kom­mer från NN.”

 2. Lägg gär­na till en eftersom”-sats i slutet av var­je orsak, för att göra det än tydli­gare för dig vad du grun­dat din bedömn­ing på, till exempel:
  • Ett mail är vik­tigt när det kom­mer från NN, efter­som NN rep­re­sen­ter­ar ett poten­tiellt part­ner­före­tag och jag ans­varar för vårt mål om att etablera fem nya samar­beten under året.”

 3. Det kan tyckas att det­ta är att skri­va dig själv på näsan, men vis­ar det sig att det är det min­s­ta svårt att motivera var­för uppgiften är vik­tig, är det i den­na inten­si­va vardag värt att tän­ka efter en vän­da till.

 4. Tit­ta på lis­tan och frå­ga dig:
  • Är de mål du ans­varar för rep­re­sen­ter­ade i lis­tan? Om inte, lägg till de orsak­er­na. För, om inte uppgifter som bidrar till de mål du bestämt dig för att upp­nå, vad är då viktigt?

  • Finns där i lis­tan några orsak­er som du inte har mål för? Om så, skulle du inte ha nyt­ta av att sät­ta sådana mål? Hur ska du annars veta om du lyckas med det — om det nu är viktigt?

  • Är det några orsak­er som väger tyn­gre än andra, det vill säga, är något vik­ti­gare än det andra? När du har två uppgifter som sam­tidigt är lika bråd­skande, gör dessa uppgifter först.

  • Är det­ta verk­li­gen rim­ligt mån­ga orsak­er? Om du job­bar mer än du önskar, vad ska bort? Vad ska inte län­gre få vara vik­tigt (oavsett bråd­s­ka)? Ta bort någon orsak eller be din chef om att få diskutera om den­na orsak från och med nu ska få avgöra att en uppgift är vik­tig (om du inte får bestäm­ma det själv).

Du påverkar hur det blir
Om du på det­ta sätt rannsakar dig själv och gör tydligt vad du låter vara vik­tigt, kan du på ett konkret sätt ta steg mot att förän­dra din arbetssi­t­u­a­tion. De under­lig­gande orsak­er­na till att det blir så myck­et hela tiden” kom­mer fram i ljuset och du kan ta ett med­vetet beslut om vad som ska pri­or­it­eras och inte. Istäl­let för att det blir för myck­et” är det du som påverkar hur myck­et det blir.

Hur gör du?
Vad har du för knep för att väl­ja bort sak­er när det är för myck­et”? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig.