Två ting att tänka på när du använder fysiska… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Två ting att tänka på när du använder fysiska påminnelser


Datum: 2017-06-20 17:58

Ett ständigt återkom­mande bud­skap från mig och från andra som ock­så skriv­er om per­son­lig effek­tivitet är att vi alla gör bäst i att ha få ställen där vi noter­ar vad vi ska kom­ma ihåg att göra — helst en enda att göra-lista.

Men, som så ofta är det hela mer nyanser­at än så. Det vik­ti­ga är inte att vi föl­jer en enkel regel till punkt och pric­ka, utan att vi gör rätt sak vid rätt tillfälle. Om vi kan bli upp­märk­sam­made på att vi ska göra något när vi är på ett visst ställe och vi inte kan göra det­ta något någon annanstans och vi är där till­räck­ligt ofta för att det ska bli gjort inom rim­lig tid, behöver upp­manin­gen om att göra det inte prompt stå i att göra-lis­tan. Vi har ju inte nyt­ta av noterin­gen när vi inte är där och när vi är där, ser vi noteringen.

Det är det annor­lun­da som fungerar
en färsk studie utforskar beteen­de­ve­tar­na Todd Rogers (Har­vard Uni­ver­si­ty) och Kather­ine Milk­man (Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia) hur vi bäst utfor­mar fysiska påmin­nelser om att göra något. Fysiska påmin­nelser kan vara ett med­vetet plac­er­at mjuk­is­d­jur (som i stu­di­en), en etikett med en sym­bol, en skylt med ett teck­en eller rätt och slätt en skriv­en lapp (“Släck när du går.”).

Rogers och Milk­man finner ett par avgörande egen­skaper hos påmin­nelser­na vi kan lära oss av:

 • Påmin­nelser är mer effek­ti­va om de skil­jer sig från sådant vi brukar se där de är. Om det till exem­pel brukar vara en tom yta där och det där helt plöt­sligt sit­ter en lapp, upp­märk­sam­mas vi lättare på den.

 • De är ock­så mer effek­ti­va om de skil­jer sig från annat som finns på sam­ma ställe. Där det finns myck­et text, stick­er en bild lättare ut. Bland mån­ga bilder, upp­märk­sam­mar vi en text lättare.

Ett önskat snubbel
Med rätt utfor­made fysiska påmin­nelser blir vi upp­märk­sam­made på att vi ska göra något i rätt tid och på rätt plats. Det är lite grand som att plac­era ut sak­er att snub­bla på när vi bildligt flaner­ar genom arbets­da­gen. När det är uppen­bart för oss att vi senare ska göra något någon­stans, plac­er­ar vi väl­me­nande en sak där. När vi sedan i godan ro arbets­flaner­ar, råkar vi stö­ta på det vi behöver upp­märk­sam­mas på i rätt tillfälle.

Det gäller dock att påmin­nelsen gäller var­je gång du ser den. Finns den på den där plat­sen och du bara ska göra det den upp­ma­nar dig till vis­sa gånger du ser den, men inte alla, behöver du ändå kom­ma ihåg när du ska göra det, vilket min­skar kraften i metoden.

Gör så här

 1. Fun­dera ett ögonblick om du har någon plats där och sit­u­a­tion då du ska kom­ma ihåg att göra en sak som du kan nyt­t­ja vad Rogers och Milk­man fann:
  • Är det något du alltid ska kom­ma ihåg att ta med dig när du går?
  • Är det något moment du har lätt för att glöm­ma utföra var­je gång du ska göra något med en viss maskin?
  • Är det något du bestämt dig för att i fort­sät­tnin­gen göra när du kom­mer till en viss plats, fastän du hit­tills haft lätt att hop­pa över det för att det är tråkigt (men du vill bät­tra dig”)?

 2. Vad skulle vara det mest verkn­ings­ful­la sät­tet att påmin­na dig?
  • En skriv­en uppmaning?
  • En sak med sub­tilt budskap?
  • En skylt med en karak­täris­tisk symbol?
  • Någon annan slags visuell sig­nal som hjälper dig göra det du vill få gjort?

 3. Gör det du behöver för att ska­pa själ­va påmin­nelsen (eller skriv det som ska göras som en att göra-uppgift i din att göra-lista, om du hellre vill göra det senare).

När du behöver det, ser du det
Plac­er­ar du ut fysiska påmin­nelser som stick­er ut i såväl tid som rum får du lättare gjort rätt sak i rätt tid — även om uppgiften stod någon helt annanstans än på din allenarå­dande att göra-lista. Du behöver ha färre sak­er i huvudet och kan vila i att där något behöver bli gjort, blir du varse det. Skönt så.

Hur gör du?
Vad har du för fysiska påmin­nelser som hjälper dig i din arbetsvardag? Skriv gär­na en kom­men­tar och delge andra dina bäs­ta och mest effek­ti­va tips. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.