Ta kortare sikte när saker förändras fort | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Ta kortare sikte när saker förändras fort


Datum: 2017-06-20 17:59

För mån­ga år sedan var jag på ori­en­ter­ingsläger och en för­mid­dag gjorde vi en övn­ing som var svårare än förvän­tat och därmed för mig tankeväckande. Från start­punk­ten på en knalle mitt i sko­gen tog vi på en kar­ta ut en kom­pass­rik­t­ning mot en punkt på en tvärgående väg en dryg kilo­me­ter län­gre fram. Mel­lan oss och vägen var ter­rän­gen täm­li­gen kuper­ad och veg­e­ta­tio­nen snårig. Vi ombads sedan läm­na ifrån oss våra kom­pass­er (och kar­ta). Uppgiften var att tomhän­ta ta oss till målpunk­ten. Den som kom när­mast vann.

Litet avsteg nu ger stor miss sedan
Det­ta må låta enkelt, men när min väg framåt var full av hin­der att ta mig runt, över och till och med under, som gjorde att jag för ett ögonblick fick ändra rik­t­ning, var det lätt att mis­s­ta mig på i vilken rik­t­ning målpunk­ten låg. För att hål­la styr åt rätt håll tog jag sik­te på ett träd fem­tio meter län­gre fram, en sten bor­tom den och en lustig kly­ka som inte gick att ta miste på ett sty­cke vidare.

Bit för bit mot dit du vill
För mig är det­ta en direkt analo­gi till livet i våra verk­samheter. Vi vet (i bäs­ta fall) vart vi vill på lång sikt och för att ta oss ditåt tar vi sik­te på kortare mål om och om igen. För att ta oss mel­lan de kor­ta målen, behöver vi ta steg som led­er ditåt. Tar vi steg som led­er åt andra håll, har vi svårare att nå målen. Våra mål avgör där­för vad i stun­den som är de rät­ta ste­gen — våra mål är det vi grun­dar vår pri­or­i­ter­ing på.

När allt förän­dras fort
Är det långsik­ti­ga målet (eller om vi kallar det visio­nen”) fast över tid är det lättare att sät­ta de kort­sik­ti­ga målen än om visio­nen ändras ofta. Vi sik­tar på sam­ma målpunkt under hela kom­pass­rik­t­ningsövnin­gen. Är vår verk­samhet däre­mot ung och om den verkar i en bran­sch som utveck­las myck­et eller rent av ska­pas i det­ta nu, kom­mer vårt långsik­ti­ga mål att ändras ofta, för miljön vi verkar i förän­dras snabbt. Målpunk­ten fly­t­tar på sig under det att vi ste­gar mot den. Så som vi för ett tag sedan trodde att framti­den skulle se ut, kom­mer det inte alls att bli, för allde­les nyss hände något som sät­ter det sce­nar­i­ot helt ur spel. Vägen framåt är täm­li­gen svåröverblick­bar, vilket i vår ori­en­ter­ingsanalo­gi skulle vara det­sam­ma som en tät och svårgenom­skådlig veg­e­ta­tion där vi har svårt att ta sik­te på näs­ta lämpli­ga träd.

Man kan tyc­ka att det i dessa unga, snabbförän­derli­ga verk­samheter är omöjligt att sät­ta mål att ha som pri­or­i­ter­ings­grund, men nog går det allt — målen behöver bara vara myck­et kortare och sät­tas oftare. Vi behöver oftare bestäm­ma oss för vad som just nu är den rät­ta rik­t­nin­gen för den när­maste tiden.

Gör så här
Om du skulle sät­ta ett mål idag, under hur lång tid framåt skulle det vara rel­e­vant? Du kan såk­lart inte veta exakt, men om du skulle gis­sa, grun­dat på hur snabbt din bran­sch och din verk­samhet förän­dras? Är det ett kvar­tal? Ett år? Ett halvår? En månad? Rent av så kort som två veck­or? Reflek­tera ett slag över tid­sho­rison­ten för de mål du satt och som du grun­dar din pri­or­i­ter­ing på. Är de kor­ta nog eller blir de irrel­e­van­ta för snabbt och för ofta? Ändrar du dem säl­lan och skulle de där­för kun­na ha en län­gre tid­sho­risont än de har idag, så att du slip­per omvärdera dina mål så ofta?

Behöver du sät­ta ett kortare eller län­gre mål, gör så, eller ta upp frå­gan med den som ska skri­va under” på de mål du sätter.

Mer rel­e­vant när de gäller
Om du anpas­sar dina måls tid­sho­risont efter hur din verk­samhet och den miljö ni verkar i, kom­mer du att ha nyt­ta av dem under hela löp­ti­den. Då tar du dem mer på all­var för att de är rel­e­van­ta när de behöver vara det. Istäl­let för att mål­sät­tandet är något man bara ska göra”, blir det ett arbete det är värt besväret att läg­ga tid på.

Hur gör du?
Vad har du för löp­tid på de mål du satt och hur har du reson­er­at när du satt dem? Dela gär­na dina tankar i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.