Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 dec.

Två öppna föreläsningar i Göteborg


Datum: 2011-12-02 09:23

De när­maste veck­o­r­na håller jag två öpp­na, kost­nads­fria föreläs­ningar, vilket är säl­lan nuförtiden.

Ons 7 dec

Nu på ons­dag den 7 decem­ber föreläs­er jag, eller snarare håller work­shop, till­sam­mans med inspi­ratören Navid Modiri inom ramen för 365 sak­er du kan göra:s inspi­ra­tionsträf­far. Rubriken för kvällen är Lyckas med mån­ga bol­lar i luften utan att bli utbränd!”.

Tid: ons 7 dec kl 16:00 – 18:00

Plats: Dynamo, Göte­borgs Stadsbibliotek

Detal­jer­ad info och anmälan här.

Mån 23 jan

Månda­gen den 23 jan­u­ari arranger­ar jag till­sam­mans med Utveck­lingspoolen en efter­mid­dag i försäljnin­gens teck­en. Du som arbe­tar som säl­jare eller som led­er säl­jare är välkom­men att av Lars Ols­son och Jens Hec­tor få ett smakprov på Utveck­lingspoolens utbild­ning i försäljn­ing med fokus på EQ (emo­tionell intelligens). 

Själv ger jag dig tips på hur du som säl­jare kan få mer tid till det som är vik­tigt i ditt säl­jar­bete genom att arbe­ta mer strukturerat.

Tid: mån 23 jan 2012 kl 16:00 – 18:00

Plats: med­de­las vid anmälan, cen­tralt i Göteborg

Detal­jer­ad info och anmälan här.

Varmt välkom­men!

P S Ons­da­gen den 25 jan­u­ari arranger­ar för­resten dessu­tom ADA Swe­den ett affärssem­i­nar­i­um med mig som talare här i Göte­borg, men mer om det senare.