Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 nov.

Hur är din strukturstatus?


Datum: 2011-11-30 11:00

Idag, gör en koll på sta­tusen på din per­son­li­ga struk­tur och se över vad du behöver förbättra. 

Nu är ett tillfälle så gott som något och varså­god, här får du en anled­ning att göra det direkt.

Var­för?

Jo, för­bät­trar du din per­son­li­ga struk­tur kom­mer du att få bät­tre koll på läget och mer tid över, helt enkelt.

Gör så här

Stäm av med dig själv:

 1. Har du ett ställe där du hela tiden skriv­er upp allt du har att göra, så att du slip­per ha det i huvudet? 
  • Om inte, skaf­fa dig en att-göra-lista.
 2. Är det lätt för dig att snabbt få en över­sikt över alla bol­lar du har i luften, t ex pro­jekt, ans­var­som­rå­den eller de vik­ti­gaste förän­dringar­na för din verk­samhet det när­maste halvåret?

  • Om inte, ska­pa en pro­jek­töver­sikt över dina större åta­gan­den och vad som är näs­ta steg på vart och ett.
 3. Hit­tar du snabbt som sjut­ton de doku­ment du behöver, oavsett om de är dig­i­ta­la fil­er eller fysiska papper?

  • Om inte, se över hur du lagrat ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al (som du vet att du kom­mer att behö­va någongång, men inte när).
 4. Kan du just nu lätt upp­dat­era dig på allt du vän­tar på från andra, om de så är kun­der, kol­le­gor, lever­an­tör­er eller partners?

  • Om inte, bör­ja idag skri­va upp allt du vän­tar på från andra och håll lis­tan uppdaterad.
 5. Hur ser det ut på din arbet­splats, vid ditt skrivbord? Har du lagom myck­et som lig­ger framme och som hänger på väg­gar­na, så du inte blir dis­tra­her­ad av sådant du ändå inte behöver just idag.

  • Om det är för myck­et kom-ihåg-lap­par” omkring dig, ren­sa och skaf­fa dig en tick­ler file så att det du behöver dyk­er upp med automatik när du behöver det, i fortsättningen.
 6. Har du något ställe där du noter­ar geniala idéer att genom­föra någongång och sådant du eventuellt vill göra vid tillfälle, men inte säkert?

  • Om du sak­nar det­ta, kan jag verk­li­gen rek­om­mendera dig att ska­pa en lista (eller en sek­tion i din att-göra-lista) över alla uppgifter eller idéer som du vill göra någongång, kanske. Skriv upp dem här, utan för­p­lik­telse — det är risk­fritt och du för­lorar dem inte.
 7. Hur går dina tankar just nu? Snur­rar det sak­er du inte får glöm­ma att göra sedan eller är det lätt att kon­cen­tr­era dig på vad­helst du vill kon­cen­tr­era dig på pré­cis nu?

  • Kanske har du en att-göra-lista, en pro­jek­töver­sikt och en någongång/kanske-lista, men se till att fyl­la på i dem så de hela tiden är kom­plet­ta. Fort­sät­ter du ha en del i huvudet i alla fall, kom­mer du inte att uppl­e­va någon vits med att stär­ka din struk­tur och du kom­mer inte tyc­ka att näm­n­da struk­turverk­tyg funger­ar för dig.

Bät­tre och bättre

Gör en kon­troll som ovan och du hit­tar snabbt vad du har för för­bät­tring­som­rå­den när det gäller per­son­lig struk­tur. Du kom­mer på sak­er att för­bät­tra, gör det och upplever större flyt i varda­gen och att du är mer ledig när du är ledig.

Hur gör du?


Har du något strå­lande struk­turverk­tyg som du ännu inte läst om i Klart!? Läm­na en kom­men­tar nedan och dela med dig av dina bäs­ta tips!