Hur är din strukturstatus? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 nov.

Hur är din strukturstatus?


Datum: 2011-11-30 11:00

Idag, gör en koll på sta­tusen på din per­son­li­ga struk­tur och se över vad du behöver förbättra. 

Nu är ett tillfälle så gott som något och varså­god, här får du en anled­ning att göra det direkt.

Var­för?

Jo, för­bät­trar du din per­son­li­ga struk­tur kom­mer du att få bät­tre koll på läget och mer tid över, helt enkelt.

Gör så här

Stäm av med dig själv:

 1. Har du ett ställe där du hela tiden skriv­er upp allt du har att göra, så att du slip­per ha det i huvudet? 
  • Om inte, skaf­fa dig en att-göra-lista.
 2. Är det lätt för dig att snabbt få en över­sikt över alla bol­lar du har i luften, t ex pro­jekt, ans­var­som­rå­den eller de vik­ti­gaste förän­dringar­na för din verk­samhet det när­maste halvåret?

  • Om inte, ska­pa en pro­jek­töver­sikt över dina större åta­gan­den och vad som är näs­ta steg på vart och ett.
 3. Hit­tar du snabbt som sjut­ton de doku­ment du behöver, oavsett om de är dig­i­ta­la fil­er eller fysiska papper?

  • Om inte, se över hur du lagrat ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al (som du vet att du kom­mer att behö­va någongång, men inte när).
 4. Kan du just nu lätt upp­dat­era dig på allt du vän­tar på från andra, om de så är kun­der, kol­le­gor, lever­an­tör­er eller partners?

  • Om inte, bör­ja idag skri­va upp allt du vän­tar på från andra och håll lis­tan uppdaterad.
 5. Hur ser det ut på din arbet­splats, vid ditt skrivbord? Har du lagom myck­et som lig­ger framme och som hänger på väg­gar­na, så du inte blir dis­tra­her­ad av sådant du ändå inte behöver just idag.

  • Om det är för myck­et kom-ihåg-lap­par” omkring dig, ren­sa och skaf­fa dig en tick­ler file så att det du behöver dyk­er upp med automatik när du behöver det, i fortsättningen.
 6. Har du något ställe där du noter­ar geniala idéer att genom­föra någongång och sådant du eventuellt vill göra vid tillfälle, men inte säkert?

  • Om du sak­nar det­ta, kan jag verk­li­gen rek­om­mendera dig att ska­pa en lista (eller en sek­tion i din att-göra-lista) över alla uppgifter eller idéer som du vill göra någongång, kanske. Skriv upp dem här, utan för­p­lik­telse — det är risk­fritt och du för­lorar dem inte.
 7. Hur går dina tankar just nu? Snur­rar det sak­er du inte får glöm­ma att göra sedan eller är det lätt att kon­cen­tr­era dig på vad­helst du vill kon­cen­tr­era dig på pré­cis nu?

  • Kanske har du en att-göra-lista, en pro­jek­töver­sikt och en någongång/kanske-lista, men se till att fyl­la på i dem så de hela tiden är kom­plet­ta. Fort­sät­ter du ha en del i huvudet i alla fall, kom­mer du inte att uppl­e­va någon vits med att stär­ka din struk­tur och du kom­mer inte tyc­ka att näm­n­da struk­turverk­tyg funger­ar för dig.

Bät­tre och bättre

Gör en kon­troll som ovan och du hit­tar snabbt vad du har för för­bät­tring­som­rå­den när det gäller per­son­lig struk­tur. Du kom­mer på sak­er att för­bät­tra, gör det och upplever större flyt i varda­gen och att du är mer ledig när du är ledig.

Hur gör du?


Har du något strå­lande struk­turverk­tyg som du ännu inte läst om i Klart!? Läm­na en kom­men­tar nedan och dela med dig av dina bäs­ta tips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.