Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 dec.

Ge dig själv en välmenad spark


Datum: 2011-12-07 11:00

Är du en av oss som då och då skjuter upp något du har att göra, vec­ka efter vec­ka, fast du inte vet varför?

För egen del kan det vara uppgifter som i sig är täm­li­gen enkla, men att själ­va upp­skju­tandet blir självuppfyllande. 

Har jag väl skju­tit upp uppgiften en gång, blir den som behäf­tad med epitetet en uppgift som jag skjuter upp”, så där­för skjuter jag upp den igen, och igen.

Rota har sin tid och spar­ka sin

Vi skulle säk­ert kun­na rota i vårt inre och hit­ta orsak­en till var­för vi (eller kanske är det bara jag?) då och då ager­ar på det sättet.

Men, per­son­li­gen tyck­er jag att det är uppfriskande att ibland istäl­let ge mig en väl­rik­tad och väl­me­nad spark i rätt riktning. 

Ett sätt att göra det är att göra något annat som får som kon­sekvens att du måste göra det du tidi­gare skju­tit upp. Du tvin­gar” dig att få något gjort genom att göra något annat.

Låter det kryp­tiskt? Låt mig exemplifiera.

När jag t ex inte kom till skott med att köpa ett sta­tiv till min portabla inspel­ningsap­pa­rat, bokade jag in tid för en inter­vju jag skulle göra med en affärs­bekant. Till inter­vjun behövde jag sta­tivet, så gis­sa om det blev ett sta­tiv köpt till slut? (Svaret är ja.)

Gör så här

Om du har fast­nat på en uppgift i ett pro­jekt, hop­pa över den och fort­sätt ändå, så du blir tvun­gen att göra den. 

  1. Låt säga att du t ex har en text att skri­va ihop innan du kan pub­licera den nya siten pub­likt. Du får skrivkramp och lyckas inte tryc­ka ur dig någon text, så du pub­licer­ar siten ändå och gis­sa om du snabbt slänger ihop en helt OK text, efter­som just den sidan inte kan lig­ga ute helt blank!
  2. Eller, gör som Robert Broberg, som i sin Globen-kon­sert för mån­ga år sedan berät­tade att han en gång sålde in en spel­ning med sitt nya skif­fle-band innan han hade ett band. När affären var gjord, var det bara att hit­ta några musik­er att bil­da ban­det med!
  3. Det kan ock­så vara något så enkelt som att du gör en pub­lik utfäs­telse att du om en månad ska ha lyck­ats med något och att du då ska avrap­portera det klart och tydligt för dina kun­der, vän­ner eller familj. Efter­som du inte vill tap­pa ansik­tet, läg­ger du manken till och kom­mer slut­li­gen till skott.

Släpp bör­dan och slipp den

Om du tvin­gar dig att göra något genom att göra något annat, får du slut­li­gen gjort den där uppgiften som du skju­tit upp och skju­tit upp. Även om du inte ägnat tid åt den upp­skjut­na uppgiften, så har den var­it en belast­ning för dig. Var­je gång du kom­mit att tän­ka på att du bor­de göra den där sak­en, har du känt dig litet tyn­gre till mods.

Men, nu är du fri. Du har visat dig själv att du har han­dlingskraft och inte behöver vara en som skjuter upp”.

Om det upp­skjut­na hand­lar om kvalitets- eller ser­vice­för­bät­tringar i din verk­samhet eller kanske rent av utveck­ling av en ny pro­dukt, är effek­ten av ett tidi­gare­lagt resul­tat som du förstår helt ovärderlig.

Hur gör du?

Hur gör du för att lura” dig till att göra sådant du tidi­gare skju­tit upp? 

Läm­na en kom­men­tar och berät­ta. Visst vore det fan­tastiskt om fler goda idéer blev genom­för­da här i världen?