Ge dig själv en välmenad spark | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 dec.

Ge dig själv en välmenad spark


Datum: 2011-12-07 11:00

Är du en av oss som då och då skjuter upp något du har att göra, vec­ka efter vec­ka, fast du inte vet varför?

För egen del kan det vara uppgifter som i sig är täm­li­gen enkla, men att själ­va upp­skju­tandet blir självuppfyllande. 

Har jag väl skju­tit upp uppgiften en gång, blir den som behäf­tad med epitetet en uppgift som jag skjuter upp”, så där­för skjuter jag upp den igen, och igen.

Rota har sin tid och spar­ka sin

Vi skulle säk­ert kun­na rota i vårt inre och hit­ta orsak­en till var­för vi (eller kanske är det bara jag?) då och då ager­ar på det sättet.

Men, per­son­li­gen tyck­er jag att det är uppfriskande att ibland istäl­let ge mig en väl­rik­tad och väl­me­nad spark i rätt riktning. 

Ett sätt att göra det är att göra något annat som får som kon­sekvens att du måste göra det du tidi­gare skju­tit upp. Du tvin­gar” dig att få något gjort genom att göra något annat.

Låter det kryp­tiskt? Låt mig exemplifiera.

När jag t ex inte kom till skott med att köpa ett sta­tiv till min portabla inspel­ningsap­pa­rat, bokade jag in tid för en inter­vju jag skulle göra med en affärs­bekant. Till inter­vjun behövde jag sta­tivet, så gis­sa om det blev ett sta­tiv köpt till slut? (Svaret är ja.)

Gör så här

Om du har fast­nat på en uppgift i ett pro­jekt, hop­pa över den och fort­sätt ändå, så du blir tvun­gen att göra den. 

  1. Låt säga att du t ex har en text att skri­va ihop innan du kan pub­licera den nya siten pub­likt. Du får skrivkramp och lyckas inte tryc­ka ur dig någon text, så du pub­licer­ar siten ändå och gis­sa om du snabbt slänger ihop en helt OK text, efter­som just den sidan inte kan lig­ga ute helt blank!
  2. Eller, gör som Robert Broberg, som i sin Globen-kon­sert för mån­ga år sedan berät­tade att han en gång sålde in en spel­ning med sitt nya skif­fle-band innan han hade ett band. När affären var gjord, var det bara att hit­ta några musik­er att bil­da ban­det med!
  3. Det kan ock­så vara något så enkelt som att du gör en pub­lik utfäs­telse att du om en månad ska ha lyck­ats med något och att du då ska avrap­portera det klart och tydligt för dina kun­der, vän­ner eller familj. Efter­som du inte vill tap­pa ansik­tet, läg­ger du manken till och kom­mer slut­li­gen till skott.

Släpp bör­dan och slipp den

Om du tvin­gar dig att göra något genom att göra något annat, får du slut­li­gen gjort den där uppgiften som du skju­tit upp och skju­tit upp. Även om du inte ägnat tid åt den upp­skjut­na uppgiften, så har den var­it en belast­ning för dig. Var­je gång du kom­mit att tän­ka på att du bor­de göra den där sak­en, har du känt dig litet tyn­gre till mods.

Men, nu är du fri. Du har visat dig själv att du har han­dlingskraft och inte behöver vara en som skjuter upp”.

Om det upp­skjut­na hand­lar om kvalitets- eller ser­vice­för­bät­tringar i din verk­samhet eller kanske rent av utveck­ling av en ny pro­dukt, är effek­ten av ett tidi­gare­lagt resul­tat som du förstår helt ovärderlig.

Hur gör du?

Hur gör du för att lura” dig till att göra sådant du tidi­gare skju­tit upp? 

Läm­na en kom­men­tar och berät­ta. Visst vore det fan­tastiskt om fler goda idéer blev genom­för­da här i världen?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.