Tur att de inte fick affären | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Tur att de inte fick affären


Datum: 2012-02-23 09:40

I för­ra veck­an var jag i Fin­spång och höll kurs på Siemens Tur­bo­ma­chin­ery, för en avdel­ning som dri­ver pro­jekt om ser­vice av gas­tur­bin­er. När grup­pen höll på att sam­las på mor­gonen, stod jag och småpratade med Rikard. Han berät­tade den fascinerande his­to­rien om hur gas­turbin­til­lverknin­gen i Fin­spång kom till.

Om jag förstod hon­om rätt, var det så här: 

På fyr­tio­talet får Sven­s­ka Turbin­fab­riks Aktiebo­laget Ljungström (STAL) i upp­drag av sven­s­ka fly­g­vap­net att utveck­la jet­mo­tor­er till fly­g­plan. De lyckas myck­et väl, men när det är dags för seri­etil­lverkn­ing väl­jer fly­g­vap­net en brit­tisk motor istället. 

Där står STAL med en jet­mo­tor som tag­it flera år att utveck­la och som inte har en enda köpare. Vad göra när man har en jet­mo­tor över? Jo, låt den vara kvar på marken och gör en gas­turbin av den. 

Och, på den vägen är det. Idag sys­sel­sät­ter Siemens Tur­bo­ma­chin­ery i Fin­spång 2 800 per­son­er och omsät­ter ca 10 mil­jarder kro­nor per år (då ingår ock­så ångturbindivisionen).

Det värs­ta och bäs­ta som kunde hända

Jag kan lätt förestäl­la mig besvikelsen de kände när fly­g­vap­net med­de­lade att de köper motor­erna från Eng­land istäl­let. De upplevde säk­ert att marken försvann under föt­ter­na och att det­ta var det värs­ta som kunde hända.

Det fascinerar mig hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att bedö­ma vad som är ett ned­er­lag och vad som är en framgång, på lång sikt. Mån­ga gånger har det inte hänt som jag hop­pats på i min verk­samhet och när jag idag tänker till­ba­ka på affär­er jag inte fått är jag lustigt nog glad att jag slapp. Hade det gått som jag först hop­pats, hade jag inte var­it här idag. Jag hade var­it på ett annat ställe, kanske ett bät­tre, men jag hade inte var­it här och här trivs jag fint.

Bilden är på Ekman­s­ka skolan i snöskrud den ons­dag­mor­gon då jag föreläste där.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.