Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 feb.

Säg nej - säg inte kanske, kanske, kanske


Datum: 2012-02-22 11:00

Har du svårt för att säga nej?

Vill du gär­na hjäl­pa till när någon frå­gar dig om något, men ångrar du dig sedan när du märk­er att du redan hade för myck­et på ditt bord?

Önskar du att du var bät­tre på att säga just nej och dessu­tom med gott samvete?

Det dåli­ga samvete du får när du sagt nej kom­mer sig för­mod­li­gen av att du tänker att du inte vill vara en nej-sägare, för man ska ju hjäl­pa andra”. 

Men, du som är en per­son som kän­ner dåligt samvete för att du säger nej, är ock­så säk­ert en per­son som bara säger nej när du har en rik­tigt god anledning. 

Du vet bara inte vad den är än.

Nej av två skäl

Föru­tom att säga nej för att du helt enkelt vill det, kan nej:et ha två anledningar:

  1. Det kan vara att du är trött och behöver vila, eller att du har för myck­et och behöver vara rädd om dig. Du gör helt rätt i att vara rädd om dig. För att kun­na prestera något över­hu­vud­taget, behöver du ha en rim­lig arbets­be­last­ning. Då du har krafter över, kom­mer du vil­ja säga ja; tro mig.
  2. Det kan ock­så vara att du behöver pri­or­it­era något annat. Att säga nej eller ja är det­sam­ma som att pri­or­it­era, d v s att bestäm­ma vad som ska kom­ma före något annat, i tur­ord­ning. Du kan bara veta vad du ska pri­or­it­era (d v s säga ja till) om du vet vartåt du och/​eller den verk­samhet du arbe­tar i strä­var. Allt det du gör i varda­gen är inget självän­damål, utan det syf­tar till att fyl­la ett behov hos dig eller verk­samheten. Allt det du gör är tänkt att vara ett litet steg i rätt rik­t­ning. Det är först när du vet vad den rik­t­nin­gen är som du kan veta vad som ska pri­or­it­eras. Det kanske låter kryp­tiskt och som man­age­men­tkon­sult-mum­bo-jum­bo, men det bety­der helt enkelt att du ska ta reda på vil­ka kort­sik­ti­ga mål du har ans­var för att upp­fyl­la. Har du säljmål, kund­nöjd­hetsmål, ser­vicenivåmål, ekonomiska mål, pro­duk­tk­valitetsmål, svarstidsmål eller något annat mål? Tänk efter och gör det tydligt för dig själv och för den du behöver säga nej till vilket mål du sök­er upp­fyl­la i förs­ta hand, vilket gör att du behöver säga nej. Då får du själv gott samvete och den som du behöver säga nej till förstår din pri­or­i­ter­ing och det blir än lättare att kän­na att du gjort rätt val.

Gör så här

Gör så här för att säga nej med gott samvete.

  1. Ta reda på vil­ka kort­sik­ti­ga mål du har att uppfylla
  2. Har du inga kort­sik­ti­ga mål, frå­ga din chef eller tänk själv ut vad du skulle kun­na strä­va mot för att dra ditt strå till verk­samhetens stack.
  3. Det är bara du som har hel­hetssy­nen över din sit­u­a­tion, så där­för är det bara du som kan göra rätt pri­or­i­ter­ing för dig. Där­för kan du betrak­ta var­je för­frå­gan till dig som ett erb­ju­dande om att ägna dig åt något en stund (eller ett år), för dig att tac­ka ja eller nej till. Även om den som frå­gar inte uttryck­er det som ett erb­ju­dande, kan du väl­ja att se på det på det sät­tet. Om du har så myck­et att göra att du behöver pri­or­it­era och du vet vil­ka dina kort­sik­ti­ga mål är, kan du tän­ka efter om erb­ju­dan­det skulle bidra pos­i­tivt till att upp­fyl­la de målen.
  4. Om det gör det mer än de andra uppgifter­na du redan har, kan du tac­ka ja.
  5. Om det inte gör det, kan du tac­ka och uttryc­ka att du förstår det lockande i erb­ju­dan­det och att du är böjd att säga nej, eftersom …


Ja, efter­som vad då? Om du kan fyl­la i menin­gen Nej, efter­som …” är det lättare för dig att veta var­för du säger nej. Där­för att, det är när du vet vad du sa ja till istäl­let som samvetet blir gott. Då vet du var­för det hade var­it fel att säga ja.

Än godare blir samvetet om du dessu­tom med ett tips eller ett råd kun­nat hjäl­pa den andre att få hjälp någon annanstans, så att ni bägge fick vad ni behövde.

Det goda samvetet kom­mer av att veta varför

Om du vet var­för du säger nej, kom­mer du att säga nej med gott samvete. Du kom­mer att kän­na att det är du som styr din egen planer­ing och din arbets­dag i långt större utsträck­n­ing än idag.

Du bestäm­mer över dig.

Hur gör du?

Hur gör du för att säga nej med gott samvete? Ovan har jag berört ett per­spek­tiv och säk­ert finns det flera. Skriv en kom­men­tar nedan för att dela med dig av dina tankar.