Säg nej - säg inte kanske, kanske, kanske | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 feb.

Säg nej - säg inte kanske, kanske, kanske


Datum: 2012-02-22 11:00

Har du svårt för att säga nej?

Vill du gär­na hjäl­pa till när någon frå­gar dig om något, men ångrar du dig sedan när du märk­er att du redan hade för myck­et på ditt bord?

Önskar du att du var bät­tre på att säga just nej och dessu­tom med gott samvete?

Det dåli­ga samvete du får när du sagt nej kom­mer sig för­mod­li­gen av att du tänker att du inte vill vara en nej-sägare, för man ska ju hjäl­pa andra”. 

Men, du som är en per­son som kän­ner dåligt samvete för att du säger nej, är ock­så säk­ert en per­son som bara säger nej när du har en rik­tigt god anledning. 

Du vet bara inte vad den är än.

Nej av två skäl

Föru­tom att säga nej för att du helt enkelt vill det, kan nej:et ha två anledningar:

  1. Det kan vara att du är trött och behöver vila, eller att du har för myck­et och behöver vara rädd om dig. Du gör helt rätt i att vara rädd om dig. För att kun­na prestera något över­hu­vud­taget, behöver du ha en rim­lig arbets­be­last­ning. Då du har krafter över, kom­mer du vil­ja säga ja; tro mig.
  2. Det kan ock­så vara att du behöver pri­or­it­era något annat. Att säga nej eller ja är det­sam­ma som att pri­or­it­era, d v s att bestäm­ma vad som ska kom­ma före något annat, i tur­ord­ning. Du kan bara veta vad du ska pri­or­it­era (d v s säga ja till) om du vet vartåt du och/​eller den verk­samhet du arbe­tar i strä­var. Allt det du gör i varda­gen är inget självän­damål, utan det syf­tar till att fyl­la ett behov hos dig eller verk­samheten. Allt det du gör är tänkt att vara ett litet steg i rätt rik­t­ning. Det är först när du vet vad den rik­t­nin­gen är som du kan veta vad som ska pri­or­it­eras. Det kanske låter kryp­tiskt och som man­age­men­tkon­sult-mum­bo-jum­bo, men det bety­der helt enkelt att du ska ta reda på vil­ka kort­sik­ti­ga mål du har ans­var för att upp­fyl­la. Har du säljmål, kund­nöjd­hetsmål, ser­vicenivåmål, ekonomiska mål, pro­duk­tk­valitetsmål, svarstidsmål eller något annat mål? Tänk efter och gör det tydligt för dig själv och för den du behöver säga nej till vilket mål du sök­er upp­fyl­la i förs­ta hand, vilket gör att du behöver säga nej. Då får du själv gott samvete och den som du behöver säga nej till förstår din pri­or­i­ter­ing och det blir än lättare att kän­na att du gjort rätt val.

Gör så här

Gör så här för att säga nej med gott samvete.

  1. Ta reda på vil­ka kort­sik­ti­ga mål du har att uppfylla
  2. Har du inga kort­sik­ti­ga mål, frå­ga din chef eller tänk själv ut vad du skulle kun­na strä­va mot för att dra ditt strå till verk­samhetens stack.
  3. Det är bara du som har hel­hetssy­nen över din sit­u­a­tion, så där­för är det bara du som kan göra rätt pri­or­i­ter­ing för dig. Där­för kan du betrak­ta var­je för­frå­gan till dig som ett erb­ju­dande om att ägna dig åt något en stund (eller ett år), för dig att tac­ka ja eller nej till. Även om den som frå­gar inte uttryck­er det som ett erb­ju­dande, kan du väl­ja att se på det på det sät­tet. Om du har så myck­et att göra att du behöver pri­or­it­era och du vet vil­ka dina kort­sik­ti­ga mål är, kan du tän­ka efter om erb­ju­dan­det skulle bidra pos­i­tivt till att upp­fyl­la de målen.
  4. Om det gör det mer än de andra uppgifter­na du redan har, kan du tac­ka ja.
  5. Om det inte gör det, kan du tac­ka och uttryc­ka att du förstår det lockande i erb­ju­dan­det och att du är böjd att säga nej, eftersom …


Ja, efter­som vad då? Om du kan fyl­la i menin­gen Nej, efter­som …” är det lättare för dig att veta var­för du säger nej. Där­för att, det är när du vet vad du sa ja till istäl­let som samvetet blir gott. Då vet du var­för det hade var­it fel att säga ja.

Än godare blir samvetet om du dessu­tom med ett tips eller ett råd kun­nat hjäl­pa den andre att få hjälp någon annanstans, så att ni bägge fick vad ni behövde.

Det goda samvetet kom­mer av att veta varför

Om du vet var­för du säger nej, kom­mer du att säga nej med gott samvete. Du kom­mer att kän­na att det är du som styr din egen planer­ing och din arbets­dag i långt större utsträck­n­ing än idag.

Du bestäm­mer över dig.

Hur gör du?

Hur gör du för att säga nej med gott samvete? Ovan har jag berört ett per­spek­tiv och säk­ert finns det flera. Skriv en kom­men­tar nedan för att dela med dig av dina tankar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.