Sparka igång dagen med 
 ett par snabba uppgifter | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Sparka igång dagen med ett par snabba uppgifter


Datum: 2017-06-05 12:01

Vad är rätt, egentli­gen? Ska man sät­ta igång med dagens värs­ta uppgift direkt på mor­gonen eller är det istäl­let att rek­om­mendera att ta några enkla uppgifter först? Därom tvis­tas det. Jag får ofta frå­gan och det finns till och med en bok som propager­ar för det förs­ta alter­na­tivet.

Nu verkar det dock som att vi är på väg att få klarhet i sak­en. Francesca Gino vid Har­vard Busi­ness School och Bradley Staats vid UNC Kenan-Fla­gler Busi­ness School har i en studie bett 500 per­son­er i två veck­o­rs tid var­je dag skri­va ned de uppgifter de ville slut­föra under dagen det förs­ta de gjorde på mor­gonen och sedan boc­ka av dem all­tefter­som de fick dem gjorda.

Mer moti­va­tion och mer gjort
Det visade sig att de test­per­son­er som hade för vana att slut­föra några snab­ba, enkla uppgifter innan de tog sig an de mer omfat­tande, kände sig mer motiver­ade än andra och var de som upplevde att de hade fått mest gjort under veckan.

Stu­di­en är förvis­so ännu inte pub­licer­ad, men enligt forskar­na pekar den på att om vi bockar av några snab­ba uppgifter först, får vi belö­nande dopamin­kickar som gör det lättare för oss att arbe­ta med de tyn­gre uppgifter­na sedan.

Nog är väl det värt att tes­ta sys­tem­a­tiskt, om vi inte redan gjort det?

Gör så här
Vill du själv se vad det­ta skulle göra för skill­nad i din arbetsvardag, tes­ta att bör­ja dina dagar den när­maste veck­an med att avver­ka två-tre av de snab­baste uppgifter­na du har på din att göra-lista.

För egen del har jag lagt till det som ett nytt tred­je steg i min mor­gonrutin jag kör” var­je arbetsdagsmorgon.

När veck­an är till ända, se till­ba­ka på hur de senaste dagar­na bliv­it och fun­dera på om knepet gav mers­mak och om du ska fort­sät­ta så. 

Svåra uppgifter lättare gjorda
Om Ginos och Staats slut­satser av stu­di­en håller, kom­mer det att vara lättare för oss att få de ansträn­gande, kom­plicer­ade och lät­tup­p­skjut­na uppgifter­na gjor­da om vi avverkar några enkla uppgifter innan vi tar oss an dem. Min­dre ogjor­da sak­er hänger över oss och vi får mer gjort med större lätthet.

Hur gör du?
Hur ser din opti­mala start på arbets­da­gen ut? Vad gör du direkt på mor­gonen som sedan får dagen att bli så bra den kan bli? Berät­ta gär­na i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.