Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Sparka igång dagen med ett par snabba uppgifter


Datum: 2017-06-05 12:01

Vad är rätt, egentli­gen? Ska man sät­ta igång med dagens värs­ta uppgift direkt på mor­gonen eller är det istäl­let att rek­om­mendera att ta några enkla uppgifter först? Därom tvis­tas det. Jag får ofta frå­gan och det finns till och med en bok som propager­ar för det förs­ta alter­na­tivet.

Nu verkar det dock som att vi är på väg att få klarhet i sak­en. Francesca Gino vid Har­vard Busi­ness School och Bradley Staats vid UNC Kenan-Fla­gler Busi­ness School har i en studie bett 500 per­son­er i två veck­o­rs tid var­je dag skri­va ned de uppgifter de ville slut­föra under dagen det förs­ta de gjorde på mor­gonen och sedan boc­ka av dem all­tefter­som de fick dem gjorda.

Mer moti­va­tion och mer gjort
Det visade sig att de test­per­son­er som hade för vana att slut­föra några snab­ba, enkla uppgifter innan de tog sig an de mer omfat­tande, kände sig mer motiver­ade än andra och var de som upplevde att de hade fått mest gjort under veckan.

Stu­di­en är förvis­so ännu inte pub­licer­ad, men enligt forskar­na pekar den på att om vi bockar av några snab­ba uppgifter först, får vi belö­nande dopamin­kickar som gör det lättare för oss att arbe­ta med de tyn­gre uppgifter­na sedan.

Nog är väl det värt att tes­ta sys­tem­a­tiskt, om vi inte redan gjort det?

Gör så här
Vill du själv se vad det­ta skulle göra för skill­nad i din arbetsvardag, tes­ta att bör­ja dina dagar den när­maste veck­an med att avver­ka två-tre av de snab­baste uppgifter­na du har på din att göra-lista.

För egen del har jag lagt till det som ett nytt tred­je steg i min mor­gonrutin jag kör” var­je arbetsdagsmorgon.

När veck­an är till ända, se till­ba­ka på hur de senaste dagar­na bliv­it och fun­dera på om knepet gav mers­mak och om du ska fort­sät­ta så. 

Svåra uppgifter lättare gjorda
Om Ginos och Staats slut­satser av stu­di­en håller, kom­mer det att vara lättare för oss att få de ansträn­gande, kom­plicer­ade och lät­tup­p­skjut­na uppgifter­na gjor­da om vi avverkar några enkla uppgifter innan vi tar oss an dem. Min­dre ogjor­da sak­er hänger över oss och vi får mer gjort med större lätthet.

Hur gör du?
Hur ser din opti­mala start på arbets­da­gen ut? Vad gör du direkt på mor­gonen som sedan får dagen att bli så bra den kan bli? Berät­ta gär­na i en kommentar.