Mediemultitaska mindre så blir du 
 snabbare i… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 maj

Mediemultitaska mindre så blir du snabbare i vändningarna


Datum: 2017-05-22 14:11

För mån­ga av oss är det värde­fullt att vi kan fokusera när vi behöver få sak­er gjor­da. Kanske är det rent av avgörande för arbetet. Dessu­tom är mån­gas arbets­da­gar mång­facetter­ade (och smått split­trade) i det att vi säl­lan kan job­ba under en lång, obruten stund med en enda uppgift, utan vi behöver skif­ta mel­lan uppgifter ofta. Då är det en fördel om vi kan växla fort utan att tap­pa ställtid.

En (ny) sak i taget ofta
I en studie jäm­för Stan­ford­forskar­na Ophir, Nass och Wag­n­er dels för­må­gan att fokusera på en uppgift, dels växling­shastigheten” mel­lan uppgifter hos per­son­er som medie­mul­ti­taskar väldigt myck­et och hos dem som medie­mul­ti­taskar väldigt lite.

Vad är då medie­mul­ti­task­ing”? Jo, det är vad vi gör när vi har flera kanaler igång” sam­tidigt, där kanaler­na kan vara TV, ström­mande video, musik, ljud som inte är musik, dator­spel, tele­fon­sam­tal, chat/​instant mes­sag­ing, SMS, epost, webb-brows­er, dator­pro­gram (som Word och annat, rätt och slätt) och fak­tiskt ock­så tryckt text på papper.

Mediemäng­den bromsar
I stu­di­en visade det sig att de som medie­mul­ti­taskar myck­et hade svårare att fokusera och var mer lättdis­tra­her­ade av yttre fak­tor­er än de som gör det bara lite. Det kunde man väl förestäl­la sig. Men, vad som möjli­gen är förvå­nande är att de som medie­mul­ti­taskar myck­et var långsam­mare i bytet mel­lan uppgifter än andra.

Så, vill vi ha lätt för att fokusera och vara snab­ba i vänd­ningar­na mel­lan uppgifter, gör vi rätt i att medie­mul­ti­tas­ka bara lite.

Gör så här
Idag, lägg märke till hur mån­ga kanaler du har igång” sam­tidigt — pré­cis just nu och under dagen.

Är det fler kanaler än du önskar? Stäng av, stäng ner eller lägg undan en eller flera medi­er så att du numera har färre igång samtidigt.

I slutet av den här veck­an, lägg märke till vad det­ta har gjort för skill­nad för dig.

Vill du trots allt ha igång flera kanaler kan du min­s­ka de neg­a­ti­va effek­ter­na av att ha det genom att ta påtagli­ga pauser, vilket jag skriv­it om i ett tidi­gare struk­tur­tips.

Färre kanaler ger större fokus
Att döma av stu­di­en jag näm­nt här, kom­mer du att fokusera lättare och vara rap­pare i uppgiftväxlin­gar­na om du medie­mul­ti­taskar min­dre än tidi­gare. Vad det bety­der för dig, ditt jobb och verk­samheten du arbe­tar i, kan bara du förestäl­la dig.

Men, Ophir, Nass och Wag­n­er under­stryk­er ock­så att det i kom­mande forskn­ing kan visa sig att myck­et medi­a­mul­ti­task­ing har pos­i­ti­va effek­ter vi ännu inte kän­ner till, så det är inte säk­ert att det är bara negativt.

Hur gör du?
Har du nyli­gen gjort dig av med någon kanal” när du behöver fokusera på den uppgift du har för han­den? Vad har det gjort för skill­nad för dig? Läm­na gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.