Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 maj

Mediemultitaska mindre så blir du snabbare i vändningarna


Datum: 2017-05-22 14:11

För mån­ga av oss är det värde­fullt att vi kan fokusera när vi behöver få sak­er gjor­da. Kanske är det rent av avgörande för arbetet. Dessu­tom är mån­gas arbets­da­gar mång­facetter­ade (och smått split­trade) i det att vi säl­lan kan job­ba under en lång, obruten stund med en enda uppgift, utan vi behöver skif­ta mel­lan uppgifter ofta. Då är det en fördel om vi kan växla fort utan att tap­pa ställtid.

En (ny) sak i taget ofta
I en studie jäm­för Stan­ford­forskar­na Ophir, Nass och Wag­n­er dels för­må­gan att fokusera på en uppgift, dels växling­shastigheten” mel­lan uppgifter hos per­son­er som medie­mul­ti­taskar väldigt myck­et och hos dem som medie­mul­ti­taskar väldigt lite.

Vad är då medie­mul­ti­task­ing”? Jo, det är vad vi gör när vi har flera kanaler igång” sam­tidigt, där kanaler­na kan vara TV, ström­mande video, musik, ljud som inte är musik, dator­spel, tele­fon­sam­tal, chat/​instant mes­sag­ing, SMS, epost, webb-brows­er, dator­pro­gram (som Word och annat, rätt och slätt) och fak­tiskt ock­så tryckt text på papper.

Mediemäng­den bromsar
I stu­di­en visade det sig att de som medie­mul­ti­taskar myck­et hade svårare att fokusera och var mer lättdis­tra­her­ade av yttre fak­tor­er än de som gör det bara lite. Det kunde man väl förestäl­la sig. Men, vad som möjli­gen är förvå­nande är att de som medie­mul­ti­taskar myck­et var långsam­mare i bytet mel­lan uppgifter än andra.

Så, vill vi ha lätt för att fokusera och vara snab­ba i vänd­ningar­na mel­lan uppgifter, gör vi rätt i att medie­mul­ti­tas­ka bara lite.

Gör så här
Idag, lägg märke till hur mån­ga kanaler du har igång” sam­tidigt — pré­cis just nu och under dagen.

Är det fler kanaler än du önskar? Stäng av, stäng ner eller lägg undan en eller flera medi­er så att du numera har färre igång samtidigt.

I slutet av den här veck­an, lägg märke till vad det­ta har gjort för skill­nad för dig.

Vill du trots allt ha igång flera kanaler kan du min­s­ka de neg­a­ti­va effek­ter­na av att ha det genom att ta påtagli­ga pauser, vilket jag skriv­it om i ett tidi­gare struk­tur­tips.

Färre kanaler ger större fokus
Att döma av stu­di­en jag näm­nt här, kom­mer du att fokusera lättare och vara rap­pare i uppgiftväxlin­gar­na om du medie­mul­ti­taskar min­dre än tidi­gare. Vad det bety­der för dig, ditt jobb och verk­samheten du arbe­tar i, kan bara du förestäl­la dig.

Men, Ophir, Nass och Wag­n­er under­stryk­er ock­så att det i kom­mande forskn­ing kan visa sig att myck­et medi­a­mul­ti­task­ing har pos­i­ti­va effek­ter vi ännu inte kän­ner till, så det är inte säk­ert att det är bara negativt.

Hur gör du?
Har du nyli­gen gjort dig av med någon kanal” när du behöver fokusera på den uppgift du har för han­den? Vad har det gjort för skill­nad för dig? Läm­na gär­na en kom­men­tar och berätta.