Tre strukturtips från hammocken | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 aug.

Tre strukturtips från hammocken


Datum: 2012-08-01 12:00

Direkt från semes­tern i ham­mock­en, som jag i övrigt anser är världens bäs­ta möbel då man tänker så bra i den, får du mina tre bäs­ta struk­tur­tips.

Och några fun­deringar på det här med struk­tur i varda­gen med fokus på hanter­ing av analogt och dig­i­talt mate­r­i­al. Något som vi idag tack vare inter­net har mer till­gång till än någon gång tidi­gare i världshistorien.

Den kor­ta versionen.

Mina tre bäs­ta struk­tur­tips är:

 1. Släng så myck­et som möjligt direkt efter att du har använt det.
 2. Ha endast det som hjälper dig på skrivbordet.
 3. Sam­la dig­i­talt mate­r­i­al så att det är lätt att hitta.

Den lån­ga versionen.

För mig är struk­tur ett hjälpmedel för att kun­na leva efter mitt mot­to såväl i arbete som på friti­den.

Mitt mot­to är: Nå län­gre, må bät­tre och ha roli­gare på vägen! Jag gillar att se till att sak­er blir gjor­da, göra skill­nad på rik­tigt och att ta det lugnt och fun­dera. Sådan är jag och har alltid var­it.

Att med­vetet för­fi­na struk­turen är något som jag lär mig mer om för var­je år som går. Vis­sa delar är lät­ta att få till att fungera i varda­gen, andra är myck­et svårare.Att struk­tur­era upp det som ska göras, som att skri­va lis­tor i syfte att för­bere­da mig inför små och sto­ra pro­jekt, känns som självk­lara och enkla. Till och med roliga!Andra delar, som att organ­is­era mate­r­i­al. Analogt i pär­mar och i hängmap­par och dig­i­talt mate­r­i­al i map­par, känns tvär­tom som att det blir oprak­tiskt hur jag än gör.

Egentli­gen är det inte själ­va organ­iseran­det som är svårt, det kan kän­nas helt rätt och logiskt när jag gör struk­turen. Men, när jag sedan ska hit­ta mate­ri­alet, det är då det svåra bör­jar.

I det senare fal­l­et tar då letandet efter rel­e­vant mate­r­i­al län­gre tid vilket i stres­si­ga stun­der naturligtvis är helt galet. Det är ju då sys­temet ska fungera som bäst.Men enligt devisen att om man inte provar så vet man inte, så fort­sät­ter jag att pro­va oli­ka sys­tem. Ju enklare desto bät­tre verkar fungera bäst för mig. Nu när­mar vi oss mitt förs­ta tips.

För det är näm­li­gen så att för när­varande, efter att ha dri­vit eget före­tag sedan 2005, så har jag kom­mit fram till att jag behöver väldigt lite sparat material.I analogt mate­r­i­al behöver jag endast en enda pärm för avtal och lik­nande vik­ti­ga doku­ment. Hyll­me­trar­na med övri­ga pär­mar är ful­la med mate­r­i­al jag aldrig kikar på. Och inte heller bland det spa­rade mate­ri­alet i den fina hurt­sen med hängmap­par häm­tar jag vare sig inspi­ra­tion eller mate­r­i­al.

Det jag nu mes­tadels använ­der är i dig­i­tal form på webben via smart­pho­nen och dator­er samt i datorn.Där­för är mitt förs­ta struk­tur­tips följande:

 1. Släng så myck­et som möjligt direkt efter att du har använt det. Oavsett om det gäller i ana­log form som pap­per, tid­ningar och annat eller dig­i­ta­la vari­anter som mail, sms och doku­ment i datorn. Ren­sa och lägg undan ett tag, märk­er du att du behöver mate­r­i­al så häm­ta det då.
  Med min­dre sparat mate­r­i­al blir det logiskt min­dre att struk­tur­era upp. Det är ock­så lättare att söka när den tota­la mäng­den är mindre.

  Jag har hit­tills inte sak­nat ett enda doku­ment som jag har slängt. Nu kom­mer vi till näs­ta struk­tur­tips, hur det­ta prak­tiskt kan se ut i vardagen.

 2. Ha endast det som hjälper dig på skrivbordet. En dag fick jag knappt plats vid skrivbor­det. Bra att ha-högar med pap­per, kvit­ton, använ­da bil­jet­ter och komi­håg-lap­par sam­sades med lis­tor och pry­lar.
   När jag skulle skri­va tog jag lap­topen och sat­te mig i sof­fan istäl­let. Tills jag en mor­gon skulle köra upp­da­teringar på dator­erna, då valde jag att ren­sa bort allt jag inte behövde enligt mitt förs­ta tips och föl­ja mitt andra tips.
  Leva som man lär och allt sådant. Att ren­sa bort analogt mate­r­i­al är enkelt, fast dammigt, och roligt för det ger snabbt ett syn­ligt resul­tat av utfört arbete.

  När skrivbor­det var tomt fun­der­ade jag på vil­ka sak­er som hjälper mig i arbetet. Jag bestämde att endast dessa sak­er ska få stå uppe på skrivbor­dsy­tan. Inget, verk­li­gen inget annat.
  Till min förvån­ing så märk­te jag att den doku­mentsam­laren med tre kor­gar som jag köpte till MIKUs förs­ta kon­tor nu var helt över­flödig. Ett teck­en i tiden.

  Struk­tur­tips 2 gäller även i datorn, även om den resnin­gen dammar min­dre så känns skill­naden rik­tigt bra efter att ha fly­t­tat mate­r­i­al till ett gemen­samt ställe istäl­let för utspritt på flera dator­er. Och det lil­la spraket när man töm­mer den dig­i­ta­la pap­per­sko­r­gen är icke att förakta.

  Jag använ­der lagringstjän­sten Drop­Box så jag sparar inga doku­ment lokalt på någon dator utan sam­lar det jag vill spara i Drop­Box. På skrivbor­det har jag endast map­par med tips och det jag job­bar med för tillfäl­let. Vilket för oss till mitt tred­je strukturtips.

 3. Sam­la dig­i­talt mate­r­i­al så att det är lätt att hitta. Till sajter jag skriv­er i, föreläs­ningar och av eget intresse behöver jag intres­sant och rel­e­vant mate­r­i­al. Vilket jag ofta sam­lar in löpande istäl­let för att sät­ta igång med en insam­ling när det är dags för ett upp­drag.
  Jag har kom­mit på ett sätt att struk­tur­era det dig­i­ta­la mate­ri­alet som gör det lätt att hit­ta när jag sedan behöver få till­gång till det.

Såhär gör jag:

 • Gör en ny mapp i datorn med ett pas­sande namn ex: webbstrategi.
 • Öpp­nar ett enkelt doku­ment, döper det till map­pens namn och sparar det i map­pen. I doku­mentet sparar jag idéer, länkar till filmer, blog­gar och artik­lar och annat som jag sam­lar in till just det­ta tema.
 • När jag hit­tar mate­r­i­al jag vill spara, så mailar jag insam­lat mate­r­i­al till mig själv med map­pens namn i ämnesraden.
 • Vid datorn så fly­t­tar jag över mate­ri­alet från inko­r­gen till map­pen. Mate­ri­alet är lätt att hit­ta genom att söka på map­pens namn i inko­r­gen. När jag har fly­t­tat mate­ri­alet rader­ar jag mailen.

Map­pen och doku­mentet är själ­va plat­sen för att spara mate­ri­alet. Sedan är det bara att sam­la in mate­r­i­al, vilket jag ofta gör via min smart­phone.

När jag hit­tar en artikel som är intres­sant så mailar jag den till mig själv med map­pens namn i ämnes­raden. Likaså när jag fotografer­ar eller skär­m­dumpar bilder som jag tänker kan pas­sa, som innehåll eller inspi­ra­tion, då mailar jag dem. När jag använ­der datorn läg­ger jag mate­ri­alet direkt i mappen.

 • Map­pen plac­er­ar jag i Drop­Box, som är webbtjän­sten för att lagra mate­r­i­al. Genom Drop­Box har jag hela tiden till­gång till map­pen från oli­ka dator­er och från smartphonen.

Nu kanske du tänker, var­för inte läg­ga mate­ri­alet direkt i Drop­Box via smart­pho­nen? Jo, att häm­ta mate­ri­alet i inko­r­gen ger mig en extra möj­lighet att kol­la genom om jag verk­li­gen vill spara det jag har skick­at till mig.Så här gör jag, som nu hop­pas att mina tips och tankar inspir­erar dig som läs­er Struk­tur­bloggen.

Trevlig fort­satt sommar!Maria Gustafs­son är en av våra som­mar­blog­gare den­na som­mar. Se hela lis­tan här. Hon är beteen­de­vetare med spe­cialis­er­ing inom kom­mu­nika­tion på MIKU . Hon arbe­tar även med kom­mu­nika­tion mel­lan män­niskor på plats och på inter­net. Maria är ini­ti­ta­tiv­ta­gare och pro­jek­tledare till knytkon­fer­ensen om kom­mu­nika­tion på inter­net, Web­Coast, hon dri­ver Social Media Club Göte­borg och hon är skribent på Lil­la Gum­man. Twit­tra gär­na med Maria på @mikumaria.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.