Mod, tålamod och Post-Its ! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 juli

Mod, tålamod och Post-Its !


Datum: 2012-07-25 19:00

Ni vet de där dagar­na när man hade plan­er­at göra just det där, men det inträf­far något helt annat som man måste lösa — man får ett tele­fon­sam­tal om ett möte som ställs in, ett mail med rubriken Hjälp! Det är kris! Panik!” och det vis­ar sig att man måste släc­ka ännu en brand”.
 
För unge­fär ett år sen var en sådan hän­delse katas­trof som förstörde hela min dags planer­ing, idag tar jag det hela med ro och vet att jag lös­er det utan att tap­pa min pro­duk­tivitet.

Tack vare inspi­ra­tion ifrån Struk­tur­bloggen så bör­jade jag för ett år sen en spän­nande resa i både per­son­lig utveck­ling och att ska­pa nya vägar för per­son­lig effektivitet.


För mig var det modigt att våga erkän­na för mig själv att jag fak­tiskt inte hade så myck­et koll som jag trodde. Jag är en mångsysslare och tusenkon­st­när av rang, alltid mån­ga järn i elden, mängder av sak­er i huvudet och jag har accepter­at att det är så jag är.

Men hur ska man få det att fungera i ett samhälle där tem­pot är högt, pressen på att lyckas är hård och det gäller att hän­ga med i svän­gar­na hela tiden. Jag kände förut att stressen blev för hög, jag låg hela tiden på max och fick ingen rik­tig ro även fast jag bor­de trivas i en sån miljö.

Jag insåg att jag hade två sto­ra prob­lem — hål­la koll på alla aktiviteter och ha bra till­gång till ref­er­ens­ma­te­r­i­al såsom artik­lar, länkar, kvit­ton, e‑post kon­ver­sa­tion­er, tid­ning­surk­lipp eller gårda­gens anteckningar.Det har aldrig var­it några prob­lem för mig att ska­pa struk­tur, ruti­n­er eller arbetssätt för andra. Jag lyck­ades hit­ta vägar och lös­ningar för att få andra att samar­be­ta struk­tur­erat, engager­at och motiver­at, men när det kom till per­son­lig struk­tur så funger­ade näs­tan inget.

En favorit sys­sel­sät­tning jag har är att arrangera levande roll­spel, det är alltid sto­ra pro­jekt med flera involver­ade som aldrig befinner sig på sam­ma plats utan vi sit­ter i oli­ka städer i lan­det. Det gäller att hit­ta bra molnbaser­ade lös­ningar för att vi ska kun­na dri­va arrange­manget framåt och väl på plats så är det lättare att fak­tiskt ha en att göra lista på gam­la hed­erli­ga pos­ti­t­lap­par.

Mina vän­ner ifrån fören­ingslivet kan snabbt vit­tna om min gläd­je och näs­tan salighet när kon­tors­ma­te­r­i­al ska köpas in. Det är ock­så otroligt till­fredsstäl­lande att under en arbets­dag i realtid fly­t­ta en lapp, ifrån ena sidan under rubriken Pågående” till den andra med rubriken Färdigt” och det är något som verk­li­gen motiver­ar folk — att se att tåget rör sig framåt!


Jag bör­jade frå­ga runt, fick lite blogg tips av vän­ner och i två veck­o­rs tid höll jag på att sam­la infor­ma­tion på all min ledi­ga tid.Allt gick jät­te­bra till en bör­jan, allt som kom i min väg skick­ades direkt in i Ever­note som jag redan var en flit­ig använ­dare av eller andra bra att göra appar” som Nozbe, Omni­fo­cus, Trel­lo, Remem­ber The Milk.

Jag var ju tvun­gen att pro­va allt jag fått tips om för att se vilken som var bäst!

Men inget jag har provade bara funkade”, efter­som jag såg mig redan då som en pro­duk­tiv män­niska så kän­des det som om jag skulle få mer gjort. Men jag drab­bades av en stor brist på tålam­od, jag såg ju inga resul­tat direkt!


Ofta är det tid som sak­nas eller rättare sagt tålam­od.

Jag tror vi alla skulle tjä­na på hatt visa lite mer tålam­od emot oss själ­va, allt ska ske här och nu, men aldrig sen. Dygnet har 24 tim­mar, vi alla har till­gång till det, varken mer eller min­dre. Förän­dring behöver få sin tid, sak­er behöver få ta sin tid.Men jag gav inte upp, jag fort­sat­te att leta inspi­ra­tion genom att bl.a. lyssna på en pod­cast ifrån Klart! tills jag var ikapp med senaste avs­nit­tet, vilket fick ta sin tid och en dag så slog det ner som en blixt ifrån klar him­mel.

Mitt under ett sam­tal med en vän om hur man kunde använ­da Ever­note som en data­bas över sina recept så slog det mig — att efter­som jag älskar att övertän­ka så hade jag glömt vad mitt mål var. Att få sak­er gjor­da, vid rätt tillfälle och på rätt plats. På ett enkelt sätt. Hade jag tap­pat tålamodet?


Den kvällen när jag kom hem sat­te jag mig ner, med pap­per och pen­na. För mig var det modigt att fak­tiskt släp­pa alla tekniska hjälpmedel för att bör­ja använ­da en sim­plare metod. Sen bör­jade jag skissa, rita och bara få ner mina tankar. Till­slut hade jag hit­tat ett mål och ett mot­to som lever kvar — keep it sim­pel stupid!


Mitt bäs­ta tips när du ska ska­pa en ny struk­tur i ditt liv — Våga ha tålam­od. En bra start är kanske att du gör en förän­dring, sen veck­an där­på en till. Tänk på det när du planer­ar din tid, dina tim­mar, din vec­ka, månad, år. Vi har alla lika myck­et tid. Frå­gan är bara vad du tänker göra med din. Det tar ett tag innan förän­drin­gen sit­ter”, och i bör­jan får du påmin­na dig själv. Men ha tålam­od med dig själv. Våga igen och igen. För tränin­gen är själ­va livet. Våga stan­na upp mitt i den stres­sade världen och ta ett steg till­ba­ka, ge dig själv lite tid. Det är inte den dyraste appen, den bäs­ta tele­fo­nen, eller den per­fek­ta pen­nan som fak­tiskt gör job­bet eller förän­drin­gen — det är du.Cecil­ia DolkCecil­ia är en av våra som­mar­blog­gare den­na som­mar.Se hela lis­tan här. Hon är en nörd med förkär­lek för struk­tur, postit-lappar,lchf, tv-spel, organ­is­er­ing och logis­tik. Hon har var­it aktiv i flera föreningar genom åren och en av ini­tia­tiv­ta­gar­na till Berättelsefrämjandet. 

Bilder­na är tagna av Fil­ip Lind­ström, Berättelsefrämjandet

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.