Tre plus ett sätt att börja med struktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 mars

Tre plus ett sätt att börja med struktur


Datum: 2016-03-08 10:21

Du som kän­ner ett påtagligt behov att för­bät­tra din struk­tur; har du svårt att veta var du ska börja?

Kanske är det så myck­et oli­ka områ­den du skulle vil­ja ta tag i. Månne är det hela så stort och överväldigande att du kän­ner dig ned­sla­gen och överväger att läg­ga ambi­tion­er­na åt sidan.

Det vore synd.

Liten är inte så liten
Även om du bara gör en enda liten förän­dring när det gäller din struk­tur i job­bet blir effek­ten stor, efter­som det­ta hand­lar om hur du arbe­tar var­je dag, hela tiden, året runt.

Här kom­mer tre plus en möjli­ga start­punk­ter för dig som inte alls vet var du ska börja.

Gör till exem­pel något av det här

  1. Spara mail någon annanstans än direkt i inbox­en (eller där du tit­tar efter nya mail, om du använ­der någon slags sökmapp, till exem­pel), för då kan du få tom inbox då och då.

  2. Sam­la ihop dina att göra-uppgifter till en enda dig­i­tal lista, för då får du lättare överblick över alla dina åta­gan­den och du kan snabbt väl­ja vad du vill se och enkelt döl­ja allt annat.

  3. Gör tydligt för dig själv i din vardag vil­ka mål du har att upp­fyl­la det när­maste året, för då kan du pri­or­it­era med­vetet. Du säger nej” eller ja, fast senare” till uppgifter som inte är vik­ti­ga (det vill säga som inte bidrar till målen) och du får mer tid till det som verk­li­gen är viktigt.

  4. Eller, bör­ja med steg 1 av mitt 31-stegs struk­tur­för­bät­tring­spro­gram du finner i min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” eller i appen med sam­ma namn (för iPhone här och för Android här).

Var bör­jade du?
När du sat­te igång med att för­fi­na din struk­tur, om det så var länge sedan, med vad bör­jade du? Hur kom du igång? Berät­ta gär­na i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.