Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 mars

Tre plus ett sätt att börja med struktur


Datum: 2016-03-08 10:21

Du som kän­ner ett påtagligt behov att för­bät­tra din struk­tur; har du svårt att veta var du ska börja?

Kanske är det så myck­et oli­ka områ­den du skulle vil­ja ta tag i. Månne är det hela så stort och överväldigande att du kän­ner dig ned­sla­gen och överväger att läg­ga ambi­tion­er­na åt sidan.

Det vore synd.

Liten är inte så liten
Även om du bara gör en enda liten förän­dring när det gäller din struk­tur i job­bet blir effek­ten stor, efter­som det­ta hand­lar om hur du arbe­tar var­je dag, hela tiden, året runt.

Här kom­mer tre plus en möjli­ga start­punk­ter för dig som inte alls vet var du ska börja.

Gör till exem­pel något av det här

  1. Spara mail någon annanstans än direkt i inbox­en (eller där du tit­tar efter nya mail, om du använ­der någon slags sökmapp, till exem­pel), för då kan du få tom inbox då och då.

  2. Sam­la ihop dina att göra-uppgifter till en enda dig­i­tal lista, för då får du lättare överblick över alla dina åta­gan­den och du kan snabbt väl­ja vad du vill se och enkelt döl­ja allt annat.

  3. Gör tydligt för dig själv i din vardag vil­ka mål du har att upp­fyl­la det när­maste året, för då kan du pri­or­it­era med­vetet. Du säger nej” eller ja, fast senare” till uppgifter som inte är vik­ti­ga (det vill säga som inte bidrar till målen) och du får mer tid till det som verk­li­gen är viktigt.

  4. Eller, bör­ja med steg 1 av mitt 31-stegs struk­tur­för­bät­tring­spro­gram du finner i min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” eller i appen med sam­ma namn (för iPhone här och för Android här).

Var bör­jade du?
När du sat­te igång med att för­fi­na din struk­tur, om det så var länge sedan, med vad bör­jade du? Hur kom du igång? Berät­ta gär­na i en kommentar.