Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Bort med struktur


Datum: 2016-03-15 10:34

När du kom­mit en bit på väg mot rik­tigt fin struk­tur i varda­gen är ditt arbetssätt täm­li­gen raf­fin­er­at. Du sorter­ar och kat­e­goris­er­ar, läg­ger i map­par och sät­ter tag:ar. Du märk­er upp, grup­per­ar och ordnar.

Det hjälper dig att vara fokuser­ad, och det gör att du får koll”, men sam­tidigt tar det tid. Inte myck­et, men ändå tid. Du vill vara så effek­tiv som möjligt med alla uppgifter som bara måste fun­ka”, så du får gott om tid till uppgifter du gär­na låter blom­ma ut.

Fören­kla förenklandet
En del av det vi gör är det som är anled­nin­gen till att vi valt att ägna oss åt just det här yrket eller det här sät­tet att leva. Där­för är onödigt spilld tid tid du inte kan ägna dig åt det du vill, även om det som tar mer tid än nöd­vändigt är strukturerande.

Så, fören­kla idag själ­va strukturerandet.

Gör så här

 1. Ta en titt på hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista.
  • Använ­der du alla kategorier?
  • Kan du ta bort någon kategori?
  • Kan du rent av ta bort en hel kategorisering?
  • Behöver du inte län­gre tag:a uppgifter­na med kund­nam­net, efter­som du är så noga med att kop­pla dem till rätt projekt?
  • Du sök­er kanske aldrig någon­sin på en kat­e­goris­er­ing du ändå gör var­je gång du skriv­er in en att göra-uppgift.

 2. Om så, ta bort kat­e­gorin ifrå­ga eller slu­ta kat­e­goris­era på det sät­tet helt och hållet.

 3. Vänd dig till din mailbox.
  • Sorter­ar du in dina mail i onödigt mån­ga map­par eller sät­ter onödigt mån­ga tag:ar?
  • Skulle du kun­na frisö­ka fram mailet de gånger du behöver hit­ta ett?

 4. Slå iså­fall ihop eller tabort map­par som är över­flödi­ga och slu­ta tag:a med det du ändå inte använder.

 5. Finns det något mer struk­turerande du gör som du sedan inte nyt­t­jar? Omvärdera om du verk­li­gen ska fort­sät­ta med det.

Håll kat­e­gori­er­na kort
Kat­e­goris­eringar och tag:ar vi använ­der är guld vär­da. Andra är bara mer­ar­bete. Tar du bort eller slu­tar med det du inte använ­der, tar hanterin­gen (struk­turerin­gen) av allt inkom­mande kortare tid och du får mer tid till vad du vill. Du slip­per över­ar­betet och nyt­t­jar tiden till det som ger dig och den verk­samhet du arbe­tar i mest nytta.

Hur gjorde du?
Om du tog bort något, vad var det? Berät­ta gär­na. Det är fritt fram att kom­mentera nedan.