Bort med struktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Bort med struktur


Datum: 2016-03-15 10:34

När du kom­mit en bit på väg mot rik­tigt fin struk­tur i varda­gen är ditt arbetssätt täm­li­gen raf­fin­er­at. Du sorter­ar och kat­e­goris­er­ar, läg­ger i map­par och sät­ter tag:ar. Du märk­er upp, grup­per­ar och ordnar.

Det hjälper dig att vara fokuser­ad, och det gör att du får koll”, men sam­tidigt tar det tid. Inte myck­et, men ändå tid. Du vill vara så effek­tiv som möjligt med alla uppgifter som bara måste fun­ka”, så du får gott om tid till uppgifter du gär­na låter blom­ma ut.

Fören­kla förenklandet
En del av det vi gör är det som är anled­nin­gen till att vi valt att ägna oss åt just det här yrket eller det här sät­tet att leva. Där­för är onödigt spilld tid tid du inte kan ägna dig åt det du vill, även om det som tar mer tid än nöd­vändigt är strukturerande.

Så, fören­kla idag själ­va strukturerandet.

Gör så här

 1. Ta en titt på hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista.
  • Använ­der du alla kategorier?
  • Kan du ta bort någon kategori?
  • Kan du rent av ta bort en hel kategorisering?
  • Behöver du inte län­gre tag:a uppgifter­na med kund­nam­net, efter­som du är så noga med att kop­pla dem till rätt projekt?
  • Du sök­er kanske aldrig någon­sin på en kat­e­goris­er­ing du ändå gör var­je gång du skriv­er in en att göra-uppgift.

 2. Om så, ta bort kat­e­gorin ifrå­ga eller slu­ta kat­e­goris­era på det sät­tet helt och hållet.

 3. Vänd dig till din mailbox.
  • Sorter­ar du in dina mail i onödigt mån­ga map­par eller sät­ter onödigt mån­ga tag:ar?
  • Skulle du kun­na frisö­ka fram mailet de gånger du behöver hit­ta ett?

 4. Slå iså­fall ihop eller tabort map­par som är över­flödi­ga och slu­ta tag:a med det du ändå inte använder.

 5. Finns det något mer struk­turerande du gör som du sedan inte nyt­t­jar? Omvärdera om du verk­li­gen ska fort­sät­ta med det.

Håll kat­e­gori­er­na kort
Kat­e­goris­eringar och tag:ar vi använ­der är guld vär­da. Andra är bara mer­ar­bete. Tar du bort eller slu­tar med det du inte använ­der, tar hanterin­gen (struk­turerin­gen) av allt inkom­mande kortare tid och du får mer tid till vad du vill. Du slip­per över­ar­betet och nyt­t­jar tiden till det som ger dig och den verk­samhet du arbe­tar i mest nytta.

Hur gjorde du?
Om du tog bort något, vad var det? Berät­ta gär­na. Det är fritt fram att kom­mentera nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.