Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 feb.

Tre öppna strukturkurs-tillfällen i vår


Datum: 2024-02-22 07:38
Ett kollage visande Turning Torso i Malmö, Poseidonstatyn i Göteborg och en solnedgångsutsikt över Stockholms stadssiluett.

Nu är datu­men sat­ta för vårens öpp­na struk­turkurs-tillfällen som jag håller i samar­bete med Lära för Livet!

Kurs + hjälp efteråt

Vi upprepar höstens suc­cé med en innehållsspäck­ad halvdagskurs (fysisk, inte dig­i­tal) till­sam­mans med sju (7!) veck­o­rs stöd på dis­tans i att sät­ta igång med de idéer du tar med dig från kursen. 

Under de sju veck­o­r­na har du full till­gång till mina kun­skaper och råd via mejl direkt med mig. 

En rolig strukturkurs?

Men, hur är kursen, då? 

Jo, Jen­ny Lund­gren på Advokat­fir­man Vici var med på kurstillfäl­let i Malmö i hös­tas. Efteråt skrev hon till mig:

Stort tack för en bra föreläs­ning igår 😊
Du är en kanon­bra föreläsare som höll det hela roligt och enkelt, föreläs­ningar brukar vara super­al­l­varli­ga och lite stela, men din föreläs­ning kän­des mysig, varm och rolig.

Arbete med att hit­ta rätt typ av lista pågår för fullt nu för mig.”

Det gjorde mig glad att läsa, för Jen­nys intryck rim­mar väl med hur jag hop­pas att mina föreläs­ningar är!

Det här innehåller kursen

I kursen lär jag dig hur du ska­par bät­tre struk­tur i ditt arbete så att du kän­ner att arbet­sti­den räck­er till och du kan gå hem i tid med gott samvete efter arbets­da­gens slut!

Här är några punk­ter jag tar upp:

 • Dagens fångst” – de tre senaste AI-verk­ty­gen som gör job­bet för dig
 • Lös­ning på det van­li­gast förekom­mande struk­tur­mis­staget när det gäller att göra-uppgifter
 • Knep för att bli av med surdegar
 • Tips om hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista så den blir lät­thanterlig även om den innehåller allt du har att göra
 • Goda exem­pel på verk­tyg för att husera dina att göra-uppgifter
 • Metod för hur du tar hand om en strid ström av inkom­mande mail (så du får tom mail­box var­je vec­ka), chattmed­de­landen, tele­fon­sam­tal, pap­per, kun­der, kol­le­gor etc utan att drunk­na i fysiska och dig­i­ta­la högar
 • Hur du gör för att använ­da chat­tbaser­ade samar­bet­splat­tfor­mar som Microsoft Teams, Slack och andra på ett fokuser­at och effek­tivt sätt när du ock­så har mail att hantera
 • Två pri­or­i­ter­ingsme­toder i varda­gen, på lång sikt och när det bara är för mycket
 • Så kan du fören­kla ditt arbete var­je dag och mer eller min­dre automa­tis­era en del av dina uppgifter

Kurs­da­tum

Jag håller kursen i våra tre störs­ta städer:

 • Malmö, 2024-04-25
 • Göte­borg, 2024-05-07
 • Stock­holm, 2024-05-15

Anmäl dig idag

Få reda på mer detal­jer om kursen och anmäl dig hos Lära för Livet.

Jag vill veta mer