Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 feb.

Tre beslut att glädjas åt resten av året


Datum: 2022-02-10 07:30

Ett nytt år har tag­it sin bör­jan sedan några veck­or till­ba­ka. Även om vi lever i ett kon­tin­u­um av tid, är det ändå en slags start­punkt. Vi stänger det gam­la året och öpp­nar det nya. Vi sum­mer­ar det hit­tillsvarande och tar ut en ny rik­t­ning framåt.

Ett oskriv­et blad
För egen del kan jag uppl­e­va det ännu oskriv­na bladet 2022 fram­för mig som något för­p­lik­ti­gande. Hur gör vi det bäs­ta för verk­samheten av det­ta året? Vad är vik­ti­gast? Vad ska jag själv fram­förallt fokusera på?

I en värld av blog­gar, tid­skrifter och snit­si­ga föreläs­ningsvide­or i över­flöd är det lätt att gå vilse i alla möj­ligheter. Det finns så myck­et man skulle kun­na sat­sa på. Det finns så myck­et andra redan gör och som vi kanske bor­de. Gör vi dessu­tom mis­staget att läg­ga ihop alla ini­tia­tiv som görs av oli­ka så de till synes görs av en enda, känns det som att alla andra gör och ännu inte vi och vi halkar efter” (åtmin­stone om din per­son­lighet lik­nar min).

Du rör dig redan framåt
Sam­tidigt har verk­samheten redan fart och myck­et kom­mer att ge sig självt. Mailen kom­mer fort­sät­ta rasa in, lever­anser­na ska ock­så fram­gent ut; det går sin gilla gång. När allt kom­mer omkring, har vi inte så värst myck­et utrymme över till att göra nytt.

Låt oss där­för göra det enkelt.

Som jag ser det, behöver vi så här i bör­jan av året bara bestäm­ma oss för tre saker:

 • Att vi är på väg åt rätt håll i stort
 • Hur långt framåt vi vill kom­ma det här året
 • Vil­ka förän­dringar vi fram­förallt ska sat­sa på för att lyckas med det

Gör så här
Vill du idag ta några få beslut som du kom­mer att ha gläd­je av resten av året, gör så här:

 1. Ta fram visio­nen. Det kan vara den som gäller för verk­samheten som hel­het, ditt ans­var­som­råde i verk­samheten eller dig själv. (Finns det inte någon och du vill få tips på hur du tar fram en, har jag skriv­it om det här och här.)
  • Skum­ma igenom visio­nen och stryk alla aspek­ter som inte län­gre är rel­e­van­ta. De är till exem­pel inte län­gre attrak­ti­va på grund av att du under resans gång fått andra erfarenheter.
  • Lägg till aspek­ter du sak­nar och som ni ock­så behöver ta hän­syn till.
  • När beskrivnin­gen av visio­nen stäm­mer med vartåt du eller ni strä­var, kan du läm­na den för nu. Du har återetabler­at det långsik­ti­ga målet som alla era ansträngningar ska leda fram till. Om det gäller er gemen­sam­ma vision är såk­lart det­ta ett arbete ni gör till­sam­mans under något eller ett par möten snarare än en stund vid ditt skrivbord.

 2. Sätt nu en hand­full mål som skulle kun­na vara lagom delmål för 2017 i rik­t­ning åt visio­nen. Låt de vara tre, kanske fyra. Är de fler, kom­mer du ha svårare att kom­ma ihåg vil­ka de är och då påverkar de ändå inte dina pri­or­i­teringar i varda­gen. Är du ändå tillde­lad fler mål av till exem­pel din chef, tydlig­gör i så fall vil­ka tre, fyra som väger tyn­gst. Målen behöver du för att pri­or­it­era, så du får mer gjort av det som är vik­tigt efter­som du säger nej med gott samvete till en del uppgifter som förvis­so är bråt­tom, men inte särskilt viktiga.

 3. Välj slut­li­gen ut några förändrings‑, för­bät­trings- eller utveck­ling­spro­jekt att främst fokusera på den när­maste tiden, till dess de är klara. Är de för mån­ga, drar några lätt ut på tiden. Jag hade under för­ra året en gräns på max sju åt gån­gen, men under 2022 begrän­sar jag mig till som mest fem sam­tidigt. I din över­sikt över sto­ra uppgifter och pro­jekt, sep­a­r­era de utval­da från de (än så länge) ned­pri­or­it­er­ade, så det blir tydligt för dig vad du ska job­ba med.

Ta sik­te med tillförsikt
Om du, så här i bör­jan av året, kali­br­erar ditt sik­te och tar ut en tydlig rik­t­ning för ditt arbete under 2022, kom­mer du att ha lättare att pri­or­it­era i varda­gen. Du avgör snab­bare vad du ska tac­ka ja till och vad du före­drar att avstå från; om det så hand­lar om uppgifter andra ber dig om att göra eller sådant någon föres­lår att du köper.

Din jobbtil­l­varo blir mer fokuser­ad och min­dre split­trad. Med stadi­gare hand styr du dig ytterli­gare en strec­ka framåt, ditåt du vill.

Hur gör du?
Vad är det bäs­ta du kan göra för att ta ut en tydlig rik­t­ning för det när­maste året? Alla bra idéer är välkom­na, så berät­ta gär­na för mig!