Tre beslut att glädjas åt resten av året | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 feb.

Tre beslut att glädjas åt resten av året


Datum: 2022-02-10 07:30

Ett nytt år har tag­it sin bör­jan sedan några veck­or till­ba­ka. Även om vi lever i ett kon­tin­u­um av tid, är det ändå en slags start­punkt. Vi stänger det gam­la året och öpp­nar det nya. Vi sum­mer­ar det hit­tillsvarande och tar ut en ny rik­t­ning framåt.

Ett oskriv­et blad
För egen del kan jag uppl­e­va det ännu oskriv­na bladet 2022 fram­för mig som något för­p­lik­ti­gande. Hur gör vi det bäs­ta för verk­samheten av det­ta året? Vad är vik­ti­gast? Vad ska jag själv fram­förallt fokusera på?

I en värld av blog­gar, tid­skrifter och snit­si­ga föreläs­ningsvide­or i över­flöd är det lätt att gå vilse i alla möj­ligheter. Det finns så myck­et man skulle kun­na sat­sa på. Det finns så myck­et andra redan gör och som vi kanske bor­de. Gör vi dessu­tom mis­staget att läg­ga ihop alla ini­tia­tiv som görs av oli­ka så de till synes görs av en enda, känns det som att alla andra gör och ännu inte vi och vi halkar efter” (åtmin­stone om din per­son­lighet lik­nar min).

Du rör dig redan framåt
Sam­tidigt har verk­samheten redan fart och myck­et kom­mer att ge sig självt. Mailen kom­mer fort­sät­ta rasa in, lever­anser­na ska ock­så fram­gent ut; det går sin gilla gång. När allt kom­mer omkring, har vi inte så värst myck­et utrymme över till att göra nytt.

Låt oss där­för göra det enkelt.

Som jag ser det, behöver vi så här i bör­jan av året bara bestäm­ma oss för tre saker:

 • Att vi är på väg åt rätt håll i stort
 • Hur långt framåt vi vill kom­ma det här året
 • Vil­ka förän­dringar vi fram­förallt ska sat­sa på för att lyckas med det

Gör så här
Vill du idag ta några få beslut som du kom­mer att ha gläd­je av resten av året, gör så här:

 1. Ta fram visio­nen. Det kan vara den som gäller för verk­samheten som hel­het, ditt ans­var­som­råde i verk­samheten eller dig själv. (Finns det inte någon och du vill få tips på hur du tar fram en, har jag skriv­it om det här och här.)
  • Skum­ma igenom visio­nen och stryk alla aspek­ter som inte län­gre är rel­e­van­ta. De är till exem­pel inte län­gre attrak­ti­va på grund av att du under resans gång fått andra erfarenheter.
  • Lägg till aspek­ter du sak­nar och som ni ock­så behöver ta hän­syn till.
  • När beskrivnin­gen av visio­nen stäm­mer med vartåt du eller ni strä­var, kan du läm­na den för nu. Du har återetabler­at det långsik­ti­ga målet som alla era ansträngningar ska leda fram till. Om det gäller er gemen­sam­ma vision är såk­lart det­ta ett arbete ni gör till­sam­mans under något eller ett par möten snarare än en stund vid ditt skrivbord.

 2. Sätt nu en hand­full mål som skulle kun­na vara lagom delmål för 2017 i rik­t­ning åt visio­nen. Låt de vara tre, kanske fyra. Är de fler, kom­mer du ha svårare att kom­ma ihåg vil­ka de är och då påverkar de ändå inte dina pri­or­i­teringar i varda­gen. Är du ändå tillde­lad fler mål av till exem­pel din chef, tydlig­gör i så fall vil­ka tre, fyra som väger tyn­gst. Målen behöver du för att pri­or­it­era, så du får mer gjort av det som är vik­tigt efter­som du säger nej med gott samvete till en del uppgifter som förvis­so är bråt­tom, men inte särskilt viktiga.

 3. Välj slut­li­gen ut några förändrings‑, för­bät­trings- eller utveck­ling­spro­jekt att främst fokusera på den när­maste tiden, till dess de är klara. Är de för mån­ga, drar några lätt ut på tiden. Jag hade under för­ra året en gräns på max sju åt gån­gen, men under 2022 begrän­sar jag mig till som mest fem sam­tidigt. I din över­sikt över sto­ra uppgifter och pro­jekt, sep­a­r­era de utval­da från de (än så länge) ned­pri­or­it­er­ade, så det blir tydligt för dig vad du ska job­ba med.

Ta sik­te med tillförsikt
Om du, så här i bör­jan av året, kali­br­erar ditt sik­te och tar ut en tydlig rik­t­ning för ditt arbete under 2022, kom­mer du att ha lättare att pri­or­it­era i varda­gen. Du avgör snab­bare vad du ska tac­ka ja till och vad du före­drar att avstå från; om det så hand­lar om uppgifter andra ber dig om att göra eller sådant någon föres­lår att du köper.

Din jobbtil­l­varo blir mer fokuser­ad och min­dre split­trad. Med stadi­gare hand styr du dig ytterli­gare en strec­ka framåt, ditåt du vill.

Hur gör du?
Vad är det bäs­ta du kan göra för att ta ut en tydlig rik­t­ning för det när­maste året? Alla bra idéer är välkom­na, så berät­ta gär­na för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.