Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 feb.

Hur grönt är egentligen gräset?


Datum: 2022-02-21 15:47

Kän­ner du igen att vi ibland kan suk­ta efter något så myck­et att det blir en belast­ning? Det kan vara ett jobb vi vill ha, en upphan­dling vi vill vin­na, en till­varo som vi tror att någon annan har och som vi vill ha, eller en kund vi skulle göra vad som helst för att få.

Det är klart att det ofta är en nyt­tig dri­vkraft att strä­va någon­stans, men när läng­tan näs­tan blir en fix­ering och vi mis­strös­tar så myck­et att dagar­na blir tun­ga och arbetssam­ma, är syftet förfelat.

Vi tänker inte klart och fram­för allt mis­sar vi andra möj­ligheter, efter­som vi stir­rar oss blin­da på dit vi tror att vi vill.

Skenet kan bedra
Är gräset verk­li­gen så otroligt grönt på andra sidan stängslet?

Ja, kanske. Eller ock­så inte.

Vad vi vet säk­ert är att vi för­mod­li­gen har en onyanser­ad bild av hur det skulle vara att få det där vi suk­tar efter. Så, låt oss nyansera bilden, så vi kan fat­ta ett mer klarsynt beslut om vart vi ska, med verk­samheten och vår yrkesbana.

Idag vill jag gär­na dela med mig av en övn­ing som hjälpt mig flera gånger i sit­u­a­tion­er då jag läng­tat mig i det när­maste oly­ck­lig efter något jag inte haft. För mig har det prak­tiskt taget alltid hand­lat om något imma­teriellt, såsom en till­varo upplagd på ett särskilt sätt. (Mitt tidi­gaste minne av vad jag suk­tat över är för­resten att jag tio år gam­mal var fört­vivlad för att jag aldrig någon­sin skulle få lära mig spela nyck­el­harpa; något jag nu gjort i 40 år.)

Gör så här
Det här brukar fungera för mig, kanske ock­så för dig.

  1. Först, skriv ned tydligt vad det är du suk­tar efter.

  2. Sedan, skriv på vilket sätt det vore under­bart att få det­ta. Skriv fritt så länge du kan kom­ma på något.

  3. Nu kom­mer vi till det roli­ga. Kom nu på så mån­ga sätt du kan som det vore ful­lkom­ligt ved­ervärdigt om du fick det du suk­tar efter. Skriv fritt utan begrän­sningar så länge du kom­mer på något.

  4. Så, läs igenom allt du skrivit.

  5. Känn efter, är det någon skill­nad? Är du som jag, känns det efter­suk­tade min­dre lad­dat nu. Det jag ville ha, kanske jag fort­farande vill ha, men skulle jag inte få det, går inte världen under för det.


Fler nyanser utvidgar vår palett av valmöjligheter
Om vi på det­ta sätt eller något annat nyanser­ar det mål eller den vision som bliv­it en smärre fix­ering för oss och som där­för bliv­it en häm­sko, åter­får vi per­spek­tiv­en och kan fat­ta mer sansade beslut om vägen framåt. Vi ser att allt inte hänger på ett kort, utan att det finns mån­ga oli­ka sätt att nå det än län­gre målet, även om vi skulle miss­ly­ckas få det vi först tror är det enda.

Hur gör du?
Hur gör du för att ta reda på vilken som är det rät­ta väg­valet av flera möjli­ga fram­för dig? Berät­ta!