Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 mars

Träna struktur i app och tillsammans med andra


Datum: 2014-03-27 15:21

För ett par veck­or sedan genom­förde jag och fem­tio läsare av mitt veck­o­brev ett test av app-baser­ad strukturträning.

Det­ta lån­ga begrepp bety­der att du trä­nar på en hand­full struk­tur­vanor och i mobi­lap­pen Viary klickar i vad du lyckas med, så du själv kan föl­ja hur du stadigt tar dig mot en mer struk­tur­erad job­b­vardag. I appen delar du, om du vill, med dig av det du gör till andra och kan få hjälp och stöt­tning från andra som trä­nar på sam­ma sak.

Från test till reda tjänst

Det sto­ra fler­talet av test­per­son­er­na som utvärder­ade meto­den var myck­et pos­i­ti­va till for­men. Där­för gör jag det nu möjligt för var och en att trä­na struk­tur så här.

Allde­les snart kom­mer du som vill för­bät­tra din struk­tur på job­bet på det­ta sätt att boka en månads trän­ing på vanor­na i vardera av de tre etap­per­na i min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar”.

Snart klart

Just nu ska­par jag trän­ingsin­nehål­let till den förs­ta mod­ulen — Organ­is­era. Så snart allt är klart läs­er du om det här i Strukturbloggen.

Vill du redan nu anmäla intresse för en av de 20 rabat­ter­ade plat­ser­na i det intro­duk­tion­ser­b­ju­dande jag kom­mer att ha, maila mig.

Upp­da­ter­ing: Nu är det klart!

Nu är tjän­sten klar och det finns några få rabat­ter­ade platser kvar. Du finner all erforderlig info här.