En bra start på morgondagen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 apr.

En bra start på morgondagen


Datum: 2014-04-01 11:39

Att få till en god struk­tur i arbetet är en sak; att bibehål­la den är en annan. Ofta sit­ter det nya arbetssät­tet som en smäck några dagar och kanske rent av ett par veck­or. Men, all­tefter­som är det lätt att vi bör­jar tum­ma på hur vi bestämt oss för att job­ba och så glid­er vi sak­ta till­ba­ka till där vi bör­jade igen.

Det ned­er­länd­s­ka forskarteamet Keiz­er, Lin­den­berg och Steg visade i en studie kring skadegörelse och klot­ter i urbana miljöer hur oord­ning lätt föder ytterli­gare oord­ning (The Spread­ing of Dis­or­der”, Sci­ence 12 decem­ber 2008:322 (5908), 1681 – 1685). Min erfaren­het från fäl­tet säger att det­ta ock­så är tillämpligt på struk­tur­om­rådet, det vill säga hur vi har det på våra arbet­splatser. Bör­jar vi få oord­ning, ten­der­ar den oord­nin­gen förvär­ras och svårare blir det att få ord­ning igen.

Så, kan struk­turen vara på plats och i trim var­je mor­gon när vi kom­mer till job­bet, är chansen högre att vi bibehåller den under dagen.

Läm­na kon­toret på god fot”
I mån­ga verk­samheter är det prax­is att ha en stängn­ingsrutin” som beskriv­er det man ska göra när man går för dagen så att näs­ta dag fly­ter smidigt för dem som är i tjänst då. Det kan ock­så vi skaf­fa oss, vi som inte har ett fik, en krog, en butik, men istäl­let ett kon­tor som vi ska åter­vän­da till näs­ta mor­gon och som vi då vill finna i ett för oss gynnsamt skick.

För egen del hand­lar min stängn­ingsrutin till störs­ta delen om att ha ord­ning på min arbet­splats. Jag märk­er näm­li­gen att jag lättare gör rätt pri­or­i­ter­ing om jag har rena ytor run­tomkring mig. Då är det inget som dis­tra­her­ar mig och jag blir inte i onö­dan påmind om någon arbet­suppgift som jag ska göra sedan men inte nu.

Genom att avs­lu­ta dagen med­vetet, ska­par du de förut­sät­tningar du behöver för att bibehål­la den goda struk­turen ock­så imorgon.

Gör så här
Idag, ska­pa allt­så din egen stängningsrutin.

 1. Tänk ut till exem­pel tre sak­er du gör innan du läm­nar kon­toret. Det kan vara att:
  • Sam­la ihop lösa lap­par som sam­lats på skrivbor­det och läg­ga dem i inko­r­gen, så ytor­na blir tom­ma och du lätt tar hand om lap­par­na imorgon.
  • Stäl­la till­ba­ka dina arbetsverk­tyg såsom pen­nor, häf­tap­pa­rat, et c på sina platser.
  • Slän­ga eller spara undan de doku­ment och fil­er som under dagen sam­lats på datorskrivbor­det. Är de fler än en hand­full, hit­tar du dem lättare där du lagrar andra doku­ment om sam­ma sak, allt­så på det ordi­nar­ie lagringsstället.
  • Proces­sa mail­box­en ner till noll mail.
  • Diska kaf­fekop­pen.
  • Slå ut det kvar­bliv­na vat­tnet ur karaffen.
  • Läg­ga fram det mate­r­i­al du med bestämd­het vet att du ska sät­ta tän­der­na i direkt imor­gon bitti.
  • Töm­ma whiteboarden.
  • Bestäm­ma dig för vilken att göra-uppgift som du bara måste bli klar med imorgon.
  • Eller något helt annat som ger dig en bra start på näs­ta morgondag.

 2. Hit­ta på ett sätt att bli påmind om din nya rutin var­je dag vid stängn­ings­dags”. Sätt upp en lapp där du inte mis­sar den (Skär­men? Skrivbor­det? Dör­ren?) eller lägg i din dig­i­ta­la kalen­der in ett återkom­mande fem­mi­nut­ersmöte i vilket du lagt in check­lis­tan över det du bestämt dig för att göra innan du går.

Goda vanor ska­par nya banor
Om du tar för vana att slu­ta var­je dag på det sätt du sedan önskar att du hade gjort, kom­mer det att bli lättare att bibehål­la den fina struk­tur du lyck­ats etablera. Risken min­skar att du ram­lar till­ba­ka i gam­la hjul­spår och du får allt­mer nju­ta av de goda effek­ter­na av ditt nya arbetssätt.
Istäl­let för att bli matt vid åsy­nen av ditt kon­tor om mor­gonen, kän­ner du dig inspir­erad och sug­en på att sät­ta igång med det arbete den nya dagen bjuder.

Hur gör du?
Hur gör du för att bör­ja var­je dag i med­vind? Håll inte på dina goda tips. Dela med dig i en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.