Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Tomma tandläkarstolar i Västmanland


Datum: 2017-03-13 14:35

Häromveck­an fick jag veta att de i Väst­man­land har bekym­mer med tom­ma tan­dläkarsto­lar, allt­så att patien­ter glöm­mer sin tan­dläkar­tid, vilket ställer till bekym­mer för tan­dläkar­mot­tagningar­na. Jag fick veta det genom att SR P4 Väst­man­land ringde mig en mor­gon och bad mig berät­ta vad det­ta kom­mer sig — har folk i allmän­het dålig struk­tur, kanske?

Det var med gläd­je jag under fem minut­er och sju sekun­der delade med mig av min syn på saken: