Tolv saker är allt du behöver kunna rita | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Tolv saker är allt du behöver kunna rita


Datum: 2011-02-23 16:05

Struk­tur för mig hand­lar om att åstad­kom­ma det du vill så enkelt som möjligt; att få gjort det du vill med min­s­ta möjli­ga ansträngning.

Då och då i mitt arbete är jag i utvecklings-läge”.

Det kan vara när jag ska hjäl­pa en led­nings­grupp ta ut en tydlig rik­t­ning för verk­samheten, när jag är ifärd med att ta fram en ny tjänst, när jag ska göra en process smidi­gare eller när jag ska vas­ka fram bud­skapet i en ny föreläsning.

Orden gör det trögare

När jag är inställd på utveck­ling” behöver jag tän­ka i och arbe­ta med bilder. Ord, text och for­mu­leringar stop­par i de sam­man­hangen ofta upp det kreati­va flödet för mig; kanske beroende på att ord är så dis­tink­ta att det är så noga att man väl­jer pré­cis rätt nyans för att vi ska job­ba åt sam­ma håll i grup­pen. Vis­sa ord kan för någon vara behäf­tade med en särskild värder­ing, vilket lätt för in oss på ett sidospår istäl­let för att fokusera på uppgiften vi har fram­för oss.

Det som då är ett oslag­bart verk­tyg för mig är att skissa för hand med pen­na på en blank, vit yta. Det kan vara en white­board, ett vitt pap­per eller något annat.

Är du i ditt jobb i sit­u­a­tion­er då du ska utveck­la en affärsmod­ell, eller då du ska åskådlig­göra hur era pro­duk­ter dis­tribueras till slutkun­den, eller visa hur det ena inter­ager­ar med det andra, eller då du ska förk­lara kon­sekvenser­na för försäljn­ingsar­betet av att ett par av era tjän­ster över­lap­par varan­dra, eller att du ska förk­lara en kom­plex mod­ell för dina medarbetare?

Visst är det lätt fam­la efter en mjuk­vara som ska hjäl­pa dig göra själ­va bilden? Hm. Word, kanske? Eller Keynote? Eller Visio?”

Glöm sådana tankar. Gör det enkelt. Gör en skiss för hand istället.

Ibland gör all­sång, eller bris­ten på den, mig sorgsen

Men, jag kan ju inte teck­na!” kanske du utbris­ter. Få sak­er gör mig så sorgsen som när någon inte sjunger med i all­sång för att de tror sig om att inte kun­na sjun­ga. Jag upplever att det är sam­ma sak med att kun­na eller inte kun­na rita. Vi gör det mer kom­plicer­at än nöd­vändigt och vi tror att man måste göra så rätt.

Det enda du behöver kunna

Nej, ser du, det enda du behöver kun­na rita för att klara av att skissa upp den mest kom­plexa av mod­eller är:

 • En cirkel, en kvadrat, en tri­an­gel och en rektangel
 • Ett streck, en pil, ett streck­at streck och en block-pil
 • Ett enkelt ansik­te (en cirkel med två prickar och en böj, d v s två ögon och en mun)
 • En streck-gubbe
 • En box i perspektiv
 • En cylin­der i perspektiv

Jag lovar dig — det klarar du.

Gör så här

 1. Lad­da hem ett övn­ingsark här.
 2. Printa övn­ingsar­ket.
 3. Som du ser har jag till vän­ster ritat de sym­bol­er jag näm­nde ovan (inte heller jag har gått ritkurs). Öva på att rita var­je sym­bol på höger hal­va tills du kän­ner att du kan det. ?Det behövdes inte så mån­ga gånger, va?
 4. Ta ett blankt blad eller bege dig till när­maste white­board och skissa upp hur din vik­ti­gaste pro­dukt eller tjänst till­han­dahålls till din kund (den som är mot­ta­gare av det du gör), från det att kun­den beställer den till det att han har den i sin hand, eller tills hon har fått tjän­sten utförd.
 5. Sud­da white­boar­d­en, alter­na­tivt ta ett nytt blad och häm­ta en kol­le­ga som skulle behö­va få mod­ellen förk­larad för sig. Gör skissen igen. ??Nu kan du den väl och för­mod­li­gen har du fört ett givande resone­mang med din kol­le­ga om en väsentlig del i verk­samheten. Två flu­gor i en smäll!

Snab­bare, större engage­mang, mer liv och lättare lekfull

Anam­mar du den enkla skissen som ett verk­tyg, kan du snab­bare åskådlig­göra kom­plexa sam­band så de blir tydli­ga för dig. Skissar du när du håller före­drag, blir åhörar­na mer engager­ade, föreläs­nin­gen blir mer levande och du når för­mod­li­gen ut ännu bät­tre med ditt bud­skap. Och, det är lättare att bli lek­full och tän­ka utan­för den där box­en det talas så myck­et om än när du skriv­er, vilket är kul i sig.

Hur har du gjort?

När har du använt skissen som verk­tyg med särskilt gott resultat?
Kom­mentera nedan och berät­ta hur det gick till och vad du tror var den störs­ta anled­nin­gen till att det blev så framgångsrikt.

P S Här finner du en mästare på området.
… och inte myck­et slår dessa enkla animationer.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.