Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Tolv saker är allt du behöver kunna rita


Datum: 2011-02-23 16:05

Struk­tur för mig hand­lar om att åstad­kom­ma det du vill så enkelt som möjligt; att få gjort det du vill med min­s­ta möjli­ga ansträngning.

Då och då i mitt arbete är jag i utvecklings-läge”.

Det kan vara när jag ska hjäl­pa en led­nings­grupp ta ut en tydlig rik­t­ning för verk­samheten, när jag är ifärd med att ta fram en ny tjänst, när jag ska göra en process smidi­gare eller när jag ska vas­ka fram bud­skapet i en ny föreläsning.

Orden gör det trögare

När jag är inställd på utveck­ling” behöver jag tän­ka i och arbe­ta med bilder. Ord, text och for­mu­leringar stop­par i de sam­man­hangen ofta upp det kreati­va flödet för mig; kanske beroende på att ord är så dis­tink­ta att det är så noga att man väl­jer pré­cis rätt nyans för att vi ska job­ba åt sam­ma håll i grup­pen. Vis­sa ord kan för någon vara behäf­tade med en särskild värder­ing, vilket lätt för in oss på ett sidospår istäl­let för att fokusera på uppgiften vi har fram­för oss.

Det som då är ett oslag­bart verk­tyg för mig är att skissa för hand med pen­na på en blank, vit yta. Det kan vara en white­board, ett vitt pap­per eller något annat.

Är du i ditt jobb i sit­u­a­tion­er då du ska utveck­la en affärsmod­ell, eller då du ska åskådlig­göra hur era pro­duk­ter dis­tribueras till slutkun­den, eller visa hur det ena inter­ager­ar med det andra, eller då du ska förk­lara kon­sekvenser­na för försäljn­ingsar­betet av att ett par av era tjän­ster över­lap­par varan­dra, eller att du ska förk­lara en kom­plex mod­ell för dina medarbetare?

Visst är det lätt fam­la efter en mjuk­vara som ska hjäl­pa dig göra själ­va bilden? Hm. Word, kanske? Eller Keynote? Eller Visio?”

Glöm sådana tankar. Gör det enkelt. Gör en skiss för hand istället.

Ibland gör all­sång, eller bris­ten på den, mig sorgsen

Men, jag kan ju inte teck­na!” kanske du utbris­ter. Få sak­er gör mig så sorgsen som när någon inte sjunger med i all­sång för att de tror sig om att inte kun­na sjun­ga. Jag upplever att det är sam­ma sak med att kun­na eller inte kun­na rita. Vi gör det mer kom­plicer­at än nöd­vändigt och vi tror att man måste göra så rätt.

Det enda du behöver kunna

Nej, ser du, det enda du behöver kun­na rita för att klara av att skissa upp den mest kom­plexa av mod­eller är:

 • En cirkel, en kvadrat, en tri­an­gel och en rektangel
 • Ett streck, en pil, ett streck­at streck och en block-pil
 • Ett enkelt ansik­te (en cirkel med två prickar och en böj, d v s två ögon och en mun)
 • En streck-gubbe
 • En box i perspektiv
 • En cylin­der i perspektiv

Jag lovar dig — det klarar du.

Gör så här

 1. Lad­da hem ett övn­ingsark här.
 2. Printa övn­ingsar­ket.
 3. Som du ser har jag till vän­ster ritat de sym­bol­er jag näm­nde ovan (inte heller jag har gått ritkurs). Öva på att rita var­je sym­bol på höger hal­va tills du kän­ner att du kan det. ?Det behövdes inte så mån­ga gånger, va?
 4. Ta ett blankt blad eller bege dig till när­maste white­board och skissa upp hur din vik­ti­gaste pro­dukt eller tjänst till­han­dahålls till din kund (den som är mot­ta­gare av det du gör), från det att kun­den beställer den till det att han har den i sin hand, eller tills hon har fått tjän­sten utförd.
 5. Sud­da white­boar­d­en, alter­na­tivt ta ett nytt blad och häm­ta en kol­le­ga som skulle behö­va få mod­ellen förk­larad för sig. Gör skissen igen. ??Nu kan du den väl och för­mod­li­gen har du fört ett givande resone­mang med din kol­le­ga om en väsentlig del i verk­samheten. Två flu­gor i en smäll!

Snab­bare, större engage­mang, mer liv och lättare lekfull

Anam­mar du den enkla skissen som ett verk­tyg, kan du snab­bare åskådlig­göra kom­plexa sam­band så de blir tydli­ga för dig. Skissar du när du håller före­drag, blir åhörar­na mer engager­ade, föreläs­nin­gen blir mer levande och du når för­mod­li­gen ut ännu bät­tre med ditt bud­skap. Och, det är lättare att bli lek­full och tän­ka utan­för den där box­en det talas så myck­et om än när du skriv­er, vilket är kul i sig.

Hur har du gjort?

När har du använt skissen som verk­tyg med särskilt gott resultat?
Kom­mentera nedan och berät­ta hur det gick till och vad du tror var den störs­ta anled­nin­gen till att det blev så framgångsrikt.

P S Här finner du en mästare på området.
… och inte myck­et slår dessa enkla animationer.