Håll huvudet tomt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 mars

Håll huvudet tomt


Datum: 2011-03-02 09:15

Får du ofta nya idéer? Hän­der det att du kom­mer på något smart som har med en viss arbet­suppgift att göra, när du håller på med något helt annat? Vill du få sak­er gjort så smidigt som möjligt? 

Då är vi två.

Den senaste veck­an har var­it oer­hört inten­siv för mig. Jag har var­it full­bokad med upp­drag och har sam­tidigt behövt utveck­la en ny föreläs­ning, under tidspress. 

Att ta fram en ny föreläs­ning hand­lar för mig om att kom­ma på själ­va tesen jag vill dri­va, byg­ga en sto­ry, ska­pa ett dra­matur­giskt flöde och fram­för allt att hit­ta snyg­ga foton. 

Som den struk­tör jag är, vill jag få sak­er gjort så enkelt som möjligt, med min­s­ta möjli­ga ansträngning.

Nyt­t­ja att hjär­nan job­bar av sig själv

Inför en uppgift som ovan, innebär det för mig att snarare än att boka in en tid när jag sät­ter mig för att hård­job­ba fram det nya mate­ri­alet, vill jag dra nyt­ta av att min hjär­na tycks arbe­ta på egen hand när jag håller på med annat, som med automatik. 

I dessa inten­si­va dagar pop­par” det upp idéer om det mate­r­i­al jag behöver få fram. Det kan vara en effek­t­full metafor, en snit­sig for­mu­ler­ing, en illus­tra­tiv serie av kon­sekvenser på ett visst agerande, en smart titel, en kort bildväxling.

Beroende på vad du är ifärd med att utveck­la, kanske det för dig hand­lar om hur den nya organ­i­sa­tio­nen ska se ut, hur pro­jek­tet bör löpa, hur er nya tjänst kan bli ännu spetsigare.

När nya idéer föds ur tomhet

Det är skönt att bildli­gen luta mig till­ba­ka och låta idéutveck­lin­gen ske av sig själv. Men – och det­ta är ett stort men” – att det funger­ar förut­sät­ter en sak: Så fort jag får idén, behöver jag skri­va eller skissa ner den. Jag fån­gar idén direkt när den kom­mer, får ner den på pap­per och töm­mer huvudet. Först då tycks det åter finnas utrymme för nya idéer och rätt som det är, dyk­er myck­et rik­tigt en ny tanke upp, som jag noter­ar, och så vidare.

Sak­ta och ibland häp­nadsväckande fort, väx­er den nya lös­nin­gen, det nya mate­ri­alet, den för­fi­nade processen fram, med min­s­ta möjli­ga ansträngn­ing. Om jag inte noter­ar idén direkt, snur­rar den runt i med­ve­tandet och det kom­mer inte så myck­et nytt så länge den gör det. Det kan ock­så hän­da att den plöt­sligt försvin­ner och en ny tanke dyk­er upp, men sedan har jag svårt att återkalla det där förs­ta som var så genialt för en stund sedan. Idén är för­lorad. Synd!

Alltid redo

Mitt bud­skap till dig idag är: Se till att du alltid har något att anteck­na på eller i, var du än är; på bussen, på plan­et, på sem­i­na­r­i­et, vid ditt skrivbord. 

Då kan du få max­i­mal nyt­ta av att du kom­mer på sak­er när du gör det, istäl­let för att arbetssamt forcera fram det när du hade plan­er­at in det i din kalen­der. Det är inte frå­ga om att kun­na job­ba var­somhelst och fyl­la var­je ledig stund med arbete, utan istäl­let om att ta vara på alla idéer som kom­mer helt utan ansträngning.

Ställ krav på ditt anteckningsverktyg

Ditt anteck­n­ingsverk­tyg behöver gå snabbt att ta fram och du ska slip­pa vän­ta på att det ska star­ta upp”. Vill du fån­ga idéer­na i fly­k­ten, måste du kun­na dra från höften”. Om det ock­så är lätt för dig att ta hand om noterin­gen när du är till­ba­ka på kon­toret eller vid datorn, är det utmärkt. Ock­så för det här mate­ri­alet ska du bestäm­ma om det tar­var en att-göra-uppgift, om det är bra-att-ha-mate­r­i­al, om det innebär ett nytt pro­jekt eller kanske något som går att fixa på under två minut­er (då gör du det direkt).

Så gör jag

Själv har jag alltid en Mole­sk­ine-anteck­n­ings­bok i väskan och jag älskar den. Mole­sk­ine-boken finns snart i var mans fic­ka och det är inte för inte: den är stil­ren, ele­gant, och har hög papperskvalitet.

Om du före­drar ett dig­i­talt verk­tyg, kanske du använ­der Office OneNote, Ever­note eller SOHO Notes.

Det vik­ti­ga är att du snabbt kan töm­ma huvudet så ström­men av goda idéer fortsätter.

Hur gör du?

Vad har du alltid med dig att notera på (eller i)? Något fysiskt eller något digitalt?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.