Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 mars

Håll huvudet tomt


Datum: 2011-03-02 09:15

Får du ofta nya idéer? Hän­der det att du kom­mer på något smart som har med en viss arbet­suppgift att göra, när du håller på med något helt annat? Vill du få sak­er gjort så smidigt som möjligt? 

Då är vi två.

Den senaste veck­an har var­it oer­hört inten­siv för mig. Jag har var­it full­bokad med upp­drag och har sam­tidigt behövt utveck­la en ny föreläs­ning, under tidspress. 

Att ta fram en ny föreläs­ning hand­lar för mig om att kom­ma på själ­va tesen jag vill dri­va, byg­ga en sto­ry, ska­pa ett dra­matur­giskt flöde och fram­för allt att hit­ta snyg­ga foton. 

Som den struk­tör jag är, vill jag få sak­er gjort så enkelt som möjligt, med min­s­ta möjli­ga ansträngning.

Nyt­t­ja att hjär­nan job­bar av sig själv

Inför en uppgift som ovan, innebär det för mig att snarare än att boka in en tid när jag sät­ter mig för att hård­job­ba fram det nya mate­ri­alet, vill jag dra nyt­ta av att min hjär­na tycks arbe­ta på egen hand när jag håller på med annat, som med automatik. 

I dessa inten­si­va dagar pop­par” det upp idéer om det mate­r­i­al jag behöver få fram. Det kan vara en effek­t­full metafor, en snit­sig for­mu­ler­ing, en illus­tra­tiv serie av kon­sekvenser på ett visst agerande, en smart titel, en kort bildväxling.

Beroende på vad du är ifärd med att utveck­la, kanske det för dig hand­lar om hur den nya organ­i­sa­tio­nen ska se ut, hur pro­jek­tet bör löpa, hur er nya tjänst kan bli ännu spetsigare.

När nya idéer föds ur tomhet

Det är skönt att bildli­gen luta mig till­ba­ka och låta idéutveck­lin­gen ske av sig själv. Men – och det­ta är ett stort men” – att det funger­ar förut­sät­ter en sak: Så fort jag får idén, behöver jag skri­va eller skissa ner den. Jag fån­gar idén direkt när den kom­mer, får ner den på pap­per och töm­mer huvudet. Först då tycks det åter finnas utrymme för nya idéer och rätt som det är, dyk­er myck­et rik­tigt en ny tanke upp, som jag noter­ar, och så vidare.

Sak­ta och ibland häp­nadsväckande fort, väx­er den nya lös­nin­gen, det nya mate­ri­alet, den för­fi­nade processen fram, med min­s­ta möjli­ga ansträngn­ing. Om jag inte noter­ar idén direkt, snur­rar den runt i med­ve­tandet och det kom­mer inte så myck­et nytt så länge den gör det. Det kan ock­så hän­da att den plöt­sligt försvin­ner och en ny tanke dyk­er upp, men sedan har jag svårt att återkalla det där förs­ta som var så genialt för en stund sedan. Idén är för­lorad. Synd!

Alltid redo

Mitt bud­skap till dig idag är: Se till att du alltid har något att anteck­na på eller i, var du än är; på bussen, på plan­et, på sem­i­na­r­i­et, vid ditt skrivbord. 

Då kan du få max­i­mal nyt­ta av att du kom­mer på sak­er när du gör det, istäl­let för att arbetssamt forcera fram det när du hade plan­er­at in det i din kalen­der. Det är inte frå­ga om att kun­na job­ba var­somhelst och fyl­la var­je ledig stund med arbete, utan istäl­let om att ta vara på alla idéer som kom­mer helt utan ansträngning.

Ställ krav på ditt anteckningsverktyg

Ditt anteck­n­ingsverk­tyg behöver gå snabbt att ta fram och du ska slip­pa vän­ta på att det ska star­ta upp”. Vill du fån­ga idéer­na i fly­k­ten, måste du kun­na dra från höften”. Om det ock­så är lätt för dig att ta hand om noterin­gen när du är till­ba­ka på kon­toret eller vid datorn, är det utmärkt. Ock­så för det här mate­ri­alet ska du bestäm­ma om det tar­var en att-göra-uppgift, om det är bra-att-ha-mate­r­i­al, om det innebär ett nytt pro­jekt eller kanske något som går att fixa på under två minut­er (då gör du det direkt).

Så gör jag

Själv har jag alltid en Mole­sk­ine-anteck­n­ings­bok i väskan och jag älskar den. Mole­sk­ine-boken finns snart i var mans fic­ka och det är inte för inte: den är stil­ren, ele­gant, och har hög papperskvalitet.

Om du före­drar ett dig­i­talt verk­tyg, kanske du använ­der Office OneNote, Ever­note eller SOHO Notes.

Det vik­ti­ga är att du snabbt kan töm­ma huvudet så ström­men av goda idéer fortsätter.

Hur gör du?

Vad har du alltid med dig att notera på (eller i)? Något fysiskt eller något digitalt?