Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Tidsvinst i all ära, men ...


Datum: 2015-05-20 15:12

När jag träf­far beslutsfattare som jag hop­pas ska bli mina kun­der är det nära till hands att tala i effek­tivitet­ster­mer. Jag beskriv­er hur ett struk­tur­erat arbetssätt får oss att hin­na mer och ger oss mer tid över till det som är viktigt.

Jag berät­tar hur mån­ga tim­mar i veck­an i snitt mina kun­der säger att de sparat efter att ha tilläm­pat mina struk­tur­tips. Vi extrapol­er­ar och över­sät­ter tidsvin­sten till vad det skulle innebära för verk­samheten som helhet.

… oftast är andra effek­ter mer kännbara
Allt det där är bra och rätt. Men, när jag får mail från mina läsare eller kurs­delt­a­gare är det säl­lan tidsvin­ster de berät­tar om. Istäl­let beskriv­er de hur det nu, med bät­tre struk­tur, känns lättare att gå hem vid arbets­da­gens slut, även om allt på lis­tan inte är avbockat.

De säger att de nu kan nju­ta av att vara ledig med gott samvete. De talar om den skö­na känslan att få stry­ka sak­er från att göra-lis­tan, att de går genom arbets­da­gen med lättare ryg­gsäck” och att de upplever att struk­turen hjälpt dem att ren­sa, både fysiskt och mentalt.

Välmående ger mervärde
Det kän­ner jag igen, hos mig själv. Så, allt­mer upplever jag att struk­turens mest påtagli­ga nyt­ta är att vi kän­ner oss tryg­gare, att varda­gen på job­bet blir skönare, att vi avlas­tas och blir fri­are att fokusera på det vi helst vill.

Troli­gen gör det att vi prester­ar bät­tre och på ett behagli­gare sätt, vilket naturligtvis gyn­nar både verk­samheten och oss själva.

Istäl­let för att tän­ka till på hur vi kan vin­na mer tid, låt oss idag ska­pa struk­tur så det blir skönare.

Gör så här

 1. Tänk efter, vad har du för oros­mo­ment i din vardag på job­bet? Vad skulle det vara så skönt att slip­pa bekym­ra dig för? Vad skulle du vil­ja slip­pa gå och tän­ka på? Vad kän­ner du mest dåligt samvete för? Vad tyn­ger dig?

 2. Hit­ta på något konkret du kan göra åt sak­en så att varda­gen blir lättare, skönare och tryg­gare. Använd dig till exem­pel av något struk­turknep, såsom:
  • Få ihop på färre platser 
  • Ta ett rik­tigt litet steg 
  • Gör en mall
  • Ska­pa en checklista
  • Gör en överen­skom­melse med dina kollegor
  • Rita upp processen
  • Hit­ta grund­prob­lemet genom att frå­ga var­för?” fem gånger
  • Boka in en återkom­mande tid 
  • Sätt ett alarm 
  • Kat­e­goris­era så det stick­er ut ur mängden
  • Gör något fysiskt av det som är digitalt 
  • Dig­i­talis­era det fysiska 
  • Gör en plan 
  • Bestäm dig för att göra något var­je vec­ka eller något helt annat

 3. Såvi­da du inte gör förän­drin­gen nu direkt, lägg till på din att göra-lista det förs­ta steget du behöver ta för att kom­ma igång med det nya.

Lägg över bör­dan på strukturen
Få sak­er är så befriande som att plöt­sligt slip­pa bekym­ra sig för något vi gått och tänkt på om och om igen. Låter vi struk­turen ta över ans­varet, får vi mer utrymme att ägna oss åt våra hjärte-uppgifter, det vill säga det vi har att göra som är anled­nin­gen till att vi valt det här arbetet och till att vi trivs så bra med det.

Hur gjorde du?
Om du vill, maila mig och berät­ta vad du bestämde dig för att göra nyss. Berät­ta gär­na. Du är varmt välkom­men att skri­va en kommentar.