Tidsvinst i all ära, men ... | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Tidsvinst i all ära, men ...


Datum: 2015-05-20 15:12

När jag träf­far beslutsfattare som jag hop­pas ska bli mina kun­der är det nära till hands att tala i effek­tivitet­ster­mer. Jag beskriv­er hur ett struk­tur­erat arbetssätt får oss att hin­na mer och ger oss mer tid över till det som är viktigt.

Jag berät­tar hur mån­ga tim­mar i veck­an i snitt mina kun­der säger att de sparat efter att ha tilläm­pat mina struk­tur­tips. Vi extrapol­er­ar och över­sät­ter tidsvin­sten till vad det skulle innebära för verk­samheten som helhet.

… oftast är andra effek­ter mer kännbara
Allt det där är bra och rätt. Men, när jag får mail från mina läsare eller kurs­delt­a­gare är det säl­lan tidsvin­ster de berät­tar om. Istäl­let beskriv­er de hur det nu, med bät­tre struk­tur, känns lättare att gå hem vid arbets­da­gens slut, även om allt på lis­tan inte är avbockat.

De säger att de nu kan nju­ta av att vara ledig med gott samvete. De talar om den skö­na känslan att få stry­ka sak­er från att göra-lis­tan, att de går genom arbets­da­gen med lättare ryg­gsäck” och att de upplever att struk­turen hjälpt dem att ren­sa, både fysiskt och mentalt.

Välmående ger mervärde
Det kän­ner jag igen, hos mig själv. Så, allt­mer upplever jag att struk­turens mest påtagli­ga nyt­ta är att vi kän­ner oss tryg­gare, att varda­gen på job­bet blir skönare, att vi avlas­tas och blir fri­are att fokusera på det vi helst vill.

Troli­gen gör det att vi prester­ar bät­tre och på ett behagli­gare sätt, vilket naturligtvis gyn­nar både verk­samheten och oss själva.

Istäl­let för att tän­ka till på hur vi kan vin­na mer tid, låt oss idag ska­pa struk­tur så det blir skönare.

Gör så här

 1. Tänk efter, vad har du för oros­mo­ment i din vardag på job­bet? Vad skulle det vara så skönt att slip­pa bekym­ra dig för? Vad skulle du vil­ja slip­pa gå och tän­ka på? Vad kän­ner du mest dåligt samvete för? Vad tyn­ger dig?

 2. Hit­ta på något konkret du kan göra åt sak­en så att varda­gen blir lättare, skönare och tryg­gare. Använd dig till exem­pel av något struk­turknep, såsom:
  • Få ihop på färre platser 
  • Ta ett rik­tigt litet steg 
  • Gör en mall
  • Ska­pa en checklista
  • Gör en överen­skom­melse med dina kollegor
  • Rita upp processen
  • Hit­ta grund­prob­lemet genom att frå­ga var­för?” fem gånger
  • Boka in en återkom­mande tid 
  • Sätt ett alarm 
  • Kat­e­goris­era så det stick­er ut ur mängden
  • Gör något fysiskt av det som är digitalt 
  • Dig­i­talis­era det fysiska 
  • Gör en plan 
  • Bestäm dig för att göra något var­je vec­ka eller något helt annat

 3. Såvi­da du inte gör förän­drin­gen nu direkt, lägg till på din att göra-lista det förs­ta steget du behöver ta för att kom­ma igång med det nya.

Lägg över bör­dan på strukturen
Få sak­er är så befriande som att plöt­sligt slip­pa bekym­ra sig för något vi gått och tänkt på om och om igen. Låter vi struk­turen ta över ans­varet, får vi mer utrymme att ägna oss åt våra hjärte-uppgifter, det vill säga det vi har att göra som är anled­nin­gen till att vi valt det här arbetet och till att vi trivs så bra med det.

Hur gjorde du?
Om du vill, maila mig och berät­ta vad du bestämde dig för att göra nyss. Berät­ta gär­na. Du är varmt välkom­men att skri­va en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.