Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 maj

Hitta dina strukturfallgropar och undvik dem


Datum: 2015-05-27 11:17

Du som har kom­mit en bit på väg när det gäller struk­tur har säk­ert erfar­it alla de skö­na effek­ter­na av att arbe­ta sys­tem­a­tiskt och med­vetet i job­b­varda­gen. Ofta får mina adepter blo­dad tand och vill för­fi­na ännu mer och sedan ytterligare.

När vi fått styr på basen i form av att göra-lista, tydli­ga mål och ord­ning på pap­per och fil­er ham­nar vi lätt på en platå. Vi tänker att vi vill bli än mer struk­tur­erade, men hur och när det gäller vad? Få sak­er är så lud­di­ga som en ambi­tion att bli struk­tur­erad i störs­ta allmän­het, så vi behöver gå mer konkret tillväga.

Gör där­för tydligt vil­ka som är dina struk­tur­fall­gropar och gör en insats där.

Då blir för­bät­tringsar­betet mer rik­tat och du får större effekt med min­dre ansträngn­ing. Du ser lättare om/​att du lyckas och du kan belö­na dig rik­ligt med rik­tigt gott samvete.

Så här i bör­jan av en säsong är dessu­tom ett gyl­lene tillfälle att konkre­tis­era vad du främst vill för­bät­tra det här halvåret.

Gör så här

 1. Iden­ti­fiera i vil­ka sit­u­a­tion­er du ten­der­ar ska­pa ostruk­tur, eller bry­ta den struk­tur du tidi­gare bestämt dig för.

  Några av mina van­li­ga fall­gropar är:
  • Jag kan kol­la mail när jag brot­tas med en annan uppgift, vilket får till följd att jag bör­jar svara på något mail jag fått och därmed tap­par tråd och tid.
  • Jag frestas att bara kol­la Face­book lite” när jag har en tråkig uppgift fram­för mig.
  • Jag bara googlar en sak jät­te­fort” och vips, så läg­ger jag en halv­timme på att läsa artik­lar om något helt annat än det jag borde.
  • När jag är på resande fot dumpar jag mot­tagna vis­itko­rt (med noteringar på om något jag ska återkom­ma med), pap­per­san­teck­ningar, kvit­ton och annat ner i den plas­tmapp som utgör min portabla inko­rg i väskan, för att ta hand om allt när jag är åter på kon­toret. Är resan ett par dagar lång och det drö­jer till dess jag kom­mer hem, kan jag bli sen med att till exem­pel återkom­ma till någon efter­som jag ten­der­ar släp­pa åta­gan­det men­talt när jag läg­ger ner vis­itko­rtet i plastmappen.

 2. För var och en av fall­gropar­na ovan, bestäm dig för en strate­gi, något konkret du kan göra just i den sit­u­a­tio­nen för att förhin­dra att du går i fällan.

  För min del skulle det kun­na vara att:
  • Stän­ga ner mail­pro­gram­met helt och hål­let när jag egentli­gen inte vill maila.
  • I förväg ta bort snabbknappen/​genvägen till Face­book, så det blir ett uns svårare att bara ham­na där.
  • Att jag skriv­er upp vad jag vill googla i ett textdoku­ment och googlar det innan jag läm­nar arbetet med den ansträn­gande uppgiften.
  • Etablera vanan att töm­ma och gå igenom den portabla inko­r­gen direkt när jag anlän­der till mitt hotellrum.

  Vad skulle det vara för dig?

 3. Doku­mentera det du kom­mer fram till där du sam­lar ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al som hand­lar om struk­tur­för­bät­tring, så du kan uppfriska ditt minne senare.

 4. Bestäm dig för vilken enda av fall­gropar­na du övar på den när­maste tiden. Ock­så här gäller det att ta små steg på en sak i taget.

 5. När du upplever att den nya vanan är på plats och fall­gropen avvär­jd, gå vidare på nästa.

Ta näs­ta steg
Om du på ett sys­tem­a­tiskt sätt tydlig­gör dina förfin­ing­som­rå­den utveck­las du lättare än mer när det gäller struk­tur, även om du redan kom­mit en bra bit på väg. Du får gläd­jas åt än fler av struk­turens goda förtjän­ster och din arbet­stil­l­varo blir mer njut­bar, var­je dag.

Hur gör du?
Vad är dina van­li­ga struk­tur­fall­gropar och vad bestäm­mer du dig för att göra istäl­let när de när­mar sig? Svara genom att skri­va en kommentar.