Hitta dina strukturfallgropar och undvik dem | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 maj

Hitta dina strukturfallgropar och undvik dem


Datum: 2015-05-27 11:17

Du som har kom­mit en bit på väg när det gäller struk­tur har säk­ert erfar­it alla de skö­na effek­ter­na av att arbe­ta sys­tem­a­tiskt och med­vetet i job­b­varda­gen. Ofta får mina adepter blo­dad tand och vill för­fi­na ännu mer och sedan ytterligare.

När vi fått styr på basen i form av att göra-lista, tydli­ga mål och ord­ning på pap­per och fil­er ham­nar vi lätt på en platå. Vi tänker att vi vill bli än mer struk­tur­erade, men hur och när det gäller vad? Få sak­er är så lud­di­ga som en ambi­tion att bli struk­tur­erad i störs­ta allmän­het, så vi behöver gå mer konkret tillväga.

Gör där­för tydligt vil­ka som är dina struk­tur­fall­gropar och gör en insats där.

Då blir för­bät­tringsar­betet mer rik­tat och du får större effekt med min­dre ansträngn­ing. Du ser lättare om/​att du lyckas och du kan belö­na dig rik­ligt med rik­tigt gott samvete.

Så här i bör­jan av en säsong är dessu­tom ett gyl­lene tillfälle att konkre­tis­era vad du främst vill för­bät­tra det här halvåret.

Gör så här

 1. Iden­ti­fiera i vil­ka sit­u­a­tion­er du ten­der­ar ska­pa ostruk­tur, eller bry­ta den struk­tur du tidi­gare bestämt dig för.

  Några av mina van­li­ga fall­gropar är:
  • Jag kan kol­la mail när jag brot­tas med en annan uppgift, vilket får till följd att jag bör­jar svara på något mail jag fått och därmed tap­par tråd och tid.
  • Jag frestas att bara kol­la Face­book lite” när jag har en tråkig uppgift fram­för mig.
  • Jag bara googlar en sak jät­te­fort” och vips, så läg­ger jag en halv­timme på att läsa artik­lar om något helt annat än det jag borde.
  • När jag är på resande fot dumpar jag mot­tagna vis­itko­rt (med noteringar på om något jag ska återkom­ma med), pap­per­san­teck­ningar, kvit­ton och annat ner i den plas­tmapp som utgör min portabla inko­rg i väskan, för att ta hand om allt när jag är åter på kon­toret. Är resan ett par dagar lång och det drö­jer till dess jag kom­mer hem, kan jag bli sen med att till exem­pel återkom­ma till någon efter­som jag ten­der­ar släp­pa åta­gan­det men­talt när jag läg­ger ner vis­itko­rtet i plastmappen.

 2. För var och en av fall­gropar­na ovan, bestäm dig för en strate­gi, något konkret du kan göra just i den sit­u­a­tio­nen för att förhin­dra att du går i fällan.

  För min del skulle det kun­na vara att:
  • Stän­ga ner mail­pro­gram­met helt och hål­let när jag egentli­gen inte vill maila.
  • I förväg ta bort snabbknappen/​genvägen till Face­book, så det blir ett uns svårare att bara ham­na där.
  • Att jag skriv­er upp vad jag vill googla i ett textdoku­ment och googlar det innan jag läm­nar arbetet med den ansträn­gande uppgiften.
  • Etablera vanan att töm­ma och gå igenom den portabla inko­r­gen direkt när jag anlän­der till mitt hotellrum.

  Vad skulle det vara för dig?

 3. Doku­mentera det du kom­mer fram till där du sam­lar ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al som hand­lar om struk­tur­för­bät­tring, så du kan uppfriska ditt minne senare.

 4. Bestäm dig för vilken enda av fall­gropar­na du övar på den när­maste tiden. Ock­så här gäller det att ta små steg på en sak i taget.

 5. När du upplever att den nya vanan är på plats och fall­gropen avvär­jd, gå vidare på nästa.

Ta näs­ta steg
Om du på ett sys­tem­a­tiskt sätt tydlig­gör dina förfin­ing­som­rå­den utveck­las du lättare än mer när det gäller struk­tur, även om du redan kom­mit en bra bit på väg. Du får gläd­jas åt än fler av struk­turens goda förtjän­ster och din arbet­stil­l­varo blir mer njut­bar, var­je dag.

Hur gör du?
Vad är dina van­li­ga struk­tur­fall­gropar och vad bestäm­mer du dig för att göra istäl­let när de när­mar sig? Svara genom att skri­va en kommentar.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.