Telefonen hjälper dig sätta en ny vana 
 på en… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 maj

Telefonen hjälper dig sätta en ny vana på en viss plats


Datum: 2017-05-15 13:27

Att etablera nya vanor och bör­ja göra sak­er på annat sätt än tidi­gare är under­stun­dom en utman­ing. Vi har ju så myck­et annat att tän­ka på än att kom­ma ihåg att göra på det nya sät­tet vi bestämt oss för.

På plats snarare än på tid
Men, i och med det ständigt ökande utbudet av webbtjän­ster och appar kan vi få allt mer hjälp med det. Nog kan vi sät­ta ett alarm på tele­fo­nen som upp­ma­nar oss att göra något nytt vi vill bör­ja göra var­je dag ett visst klock­slag, men vis­sa vanor är inte knut­na till en tid utan snarare en plats. Var­je gång vi kom­mer till en viss plats, ska vi kom­ma ihåg att göra något nytt vi bestämt oss för och som vi ännu inte är vana vid.

Använd appen!”
När jag åker tåg till mina upp­drag park­er­ar jag bilen på långtidspark­erin­gen vid Göte­borgs Cen­tral­sta­tion. Allde­les nyli­gen har det bliv­it möjligt att beta­la park­erin­gen med en viss park­er­ingsapp, vilket under­lät­tar myck­et för mig. Istäl­let för att köpa park­er­ing med kort och sedan scan­na pap­per­skvit­tot för vidare redovis­ning, får jag kvit­tot som en pdf i ett mail, vilket gör att jag kan automa­tis­era flödet från park­er­ing till redovis­ning till att bestå av en enda knapptryckning.

Det gäller bara att jag kom­mer ihåg att använ­da den nya appen när jag park­er­ar, för nog är det så mån­ga år som jag tills nu köpt bil­jett i auto­mat­en att jag när­mast gör det på autopilot”.

Om …, så …
Automa­tis­er­ingstjän­sten IFTTT vet på råd. Har vi dess mobi­lapp IF (iOS, Android) installer­ad, kan vi ska­pa ett recept” som star­tar (“if”) när vi kom­mer till en viss plats; när vi kör in på långtidspark­erin­gen vid Göte­borgs Cen­tral­sta­tion, till exem­pel. Det som då hän­der (“then”) kan till exem­pel vara att IF-appen själv påmin­ner med en push-notis om det ovana vi vill göra. Jag har dock valt att låta noti­fier­ingsap­pen Pushover (iOS, Android) vara den som säger Använd park­er­ingsap­pen!”, för i den finns det fina larmljudet Ång­båt” och det tyck­er jag är roligare.

När jag får noti­fierin­gen vill jag föl­ja det den upp­ma­nar mig till och göra något annat än jag annars skulle ha gjort, vilket i min mening är ett gott kri­terie på en bra påminnelse.

Gör så här
Har du någon vana du vill etablera som hand­lar om att du ska göra något var­je gång du befinner dig på en viss plats, pro­va det här:

  1. Skaf­fa dig IF-appen (iOS, Android) och ett gratis kon­to på IFTTT​.com.

  2. Ska­pa ett recept (IFTTT hjälper dig i det) med Android Loca­tion eller iOS Loca­tion som trig­ger och IF Noti­fi­ca­tions eller Pushover som action.

  3. När du sedan kom­mer till plat­sen ifrå­ga, se hur du själv rea­ger­ar när du får den.
    • Gjorde du på det nya, önskade sättet?
    • Ignor­erade du påmin­nelsen och gjorde som förut? Det kan bero på att du har så mån­ga påmin­nelser i övrigt att den här försvann i mäng­den. Tes­ta att ta bort alla andra påmin­nelser som egentli­gen inte innebär att du vill byta aktivitet när du får dem — de är mer av dis­trak­tion­er än till nyt­ta för dig.

  4. För­fi­na, justera och tes­ta på en ytterli­gare vana du vill sätta.

Min­dre i minnet
Om du tar hjälp av tele­fo­nen för att påmin­na dig om att göra på ett nytt sätt som är knutet till en viss plats, behöver du min­dre själv hål­la i min­net alla de sak­er du bestämt dig för att göra annor­lun­da, bät­tre och mer struk­tur­erat. Vi har såk­lart myck­et annat att tän­ka på och ju mer vi kan låta struk­turverk­tyg som mobi­lap­par hjäl­pa oss att få det så som vi vill, desto lättare får vi det just så. Stor effekt med liten ansträngn­ing — är det ändå inte mod­ellen, säg?

Hur gör du?
Vad använ­der du IF-appen till? Tip­sa gär­na om ditt favoritre­cept i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.