Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 maj

Telefonen hjälper dig sätta en ny vana på en viss plats


Datum: 2017-05-15 13:27

Att etablera nya vanor och bör­ja göra sak­er på annat sätt än tidi­gare är under­stun­dom en utman­ing. Vi har ju så myck­et annat att tän­ka på än att kom­ma ihåg att göra på det nya sät­tet vi bestämt oss för.

På plats snarare än på tid
Men, i och med det ständigt ökande utbudet av webbtjän­ster och appar kan vi få allt mer hjälp med det. Nog kan vi sät­ta ett alarm på tele­fo­nen som upp­ma­nar oss att göra något nytt vi vill bör­ja göra var­je dag ett visst klock­slag, men vis­sa vanor är inte knut­na till en tid utan snarare en plats. Var­je gång vi kom­mer till en viss plats, ska vi kom­ma ihåg att göra något nytt vi bestämt oss för och som vi ännu inte är vana vid.

Använd appen!”
När jag åker tåg till mina upp­drag park­er­ar jag bilen på långtidspark­erin­gen vid Göte­borgs Cen­tral­sta­tion. Allde­les nyli­gen har det bliv­it möjligt att beta­la park­erin­gen med en viss park­er­ingsapp, vilket under­lät­tar myck­et för mig. Istäl­let för att köpa park­er­ing med kort och sedan scan­na pap­per­skvit­tot för vidare redovis­ning, får jag kvit­tot som en pdf i ett mail, vilket gör att jag kan automa­tis­era flödet från park­er­ing till redovis­ning till att bestå av en enda knapptryckning.

Det gäller bara att jag kom­mer ihåg att använ­da den nya appen när jag park­er­ar, för nog är det så mån­ga år som jag tills nu köpt bil­jett i auto­mat­en att jag när­mast gör det på autopilot”.

Om …, så …
Automa­tis­er­ingstjän­sten IFTTT vet på råd. Har vi dess mobi­lapp IF (iOS, Android) installer­ad, kan vi ska­pa ett recept” som star­tar (“if”) när vi kom­mer till en viss plats; när vi kör in på långtidspark­erin­gen vid Göte­borgs Cen­tral­sta­tion, till exem­pel. Det som då hän­der (“then”) kan till exem­pel vara att IF-appen själv påmin­ner med en push-notis om det ovana vi vill göra. Jag har dock valt att låta noti­fier­ingsap­pen Pushover (iOS, Android) vara den som säger Använd park­er­ingsap­pen!”, för i den finns det fina larmljudet Ång­båt” och det tyck­er jag är roligare.

När jag får noti­fierin­gen vill jag föl­ja det den upp­ma­nar mig till och göra något annat än jag annars skulle ha gjort, vilket i min mening är ett gott kri­terie på en bra påminnelse.

Gör så här
Har du någon vana du vill etablera som hand­lar om att du ska göra något var­je gång du befinner dig på en viss plats, pro­va det här:

  1. Skaf­fa dig IF-appen (iOS, Android) och ett gratis kon­to på IFTTT​.com.

  2. Ska­pa ett recept (IFTTT hjälper dig i det) med Android Loca­tion eller iOS Loca­tion som trig­ger och IF Noti­fi­ca­tions eller Pushover som action.

  3. När du sedan kom­mer till plat­sen ifrå­ga, se hur du själv rea­ger­ar när du får den.
    • Gjorde du på det nya, önskade sättet?
    • Ignor­erade du påmin­nelsen och gjorde som förut? Det kan bero på att du har så mån­ga påmin­nelser i övrigt att den här försvann i mäng­den. Tes­ta att ta bort alla andra påmin­nelser som egentli­gen inte innebär att du vill byta aktivitet när du får dem — de är mer av dis­trak­tion­er än till nyt­ta för dig.

  4. För­fi­na, justera och tes­ta på en ytterli­gare vana du vill sätta.

Min­dre i minnet
Om du tar hjälp av tele­fo­nen för att påmin­na dig om att göra på ett nytt sätt som är knutet till en viss plats, behöver du min­dre själv hål­la i min­net alla de sak­er du bestämt dig för att göra annor­lun­da, bät­tre och mer struk­tur­erat. Vi har såk­lart myck­et annat att tän­ka på och ju mer vi kan låta struk­turverk­tyg som mobi­lap­par hjäl­pa oss att få det så som vi vill, desto lättare får vi det just så. Stor effekt med liten ansträngn­ing — är det ändå inte mod­ellen, säg?

Hur gör du?
Vad använ­der du IF-appen till? Tip­sa gär­na om ditt favoritre­cept i en kommentar.