Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 jan.

Tack, Mellansvenska Handelskammaren!


Datum: 2023-01-23 09:00
Kollage bestående av två bilder: Till vänster, en rosa Läkerol-ask. Till höger, en man som föreläser iklädd kavaj med vit bröstnäsduk. I hörnet, i bakgrunden, står ett blädderblock.

Jag åkte till Gävle för att hål­la en heldags struk­turkurs med medar­be­tar­na vid Mel­lans­ven­s­ka Han­del­skam­maren.

Vi talade om att göra-listap­par, smidi­ga mapp­struk­tur­er, pri­or­i­ter­ingsny­ck­lar, enkla automa­tis­er­ingsknep och myck­et annat.

Påmind om en nytta

Under kursen blev jag påmind om en påtaglig nyt­ta av att gå en sådan kurs alla kol­le­gor till­sam­mans. När alla i arbets­grup­pen fokuser­ar på struk­tur en hel dag kan de på plats och ställe diskutera van­li­ga sit­u­a­tion­er på arbet­splat­sen och kom­ma fram till gemen­sam­ma förhåll­ningssätt att föl­ja. Det kan till hand­la om hur snart de förvän­tas svara på chatt-med­de­landen, mejl och andra slags med­de­landen i andra kanaler.

Alla är med, beslut kan fat­tas fort och nya struk­tur­vanor kan sät­tas i ver­ket direkt.

Vad tyck­te de?

Jag tyck­te om att kom­ma till Gävle, men vad tyck­te mina upp­drags­gi­vare om att jag kom dit?

Jo, så här säger Marie Bar­rling, Mark­nads- och Kommunikationschef:

Jag träf­fade David för sju år sen och hans tips om tom inko­rg och hur man kan job­ba med uppgifter har verk­li­gen definier­at mina arbets­da­gar sen dess. Givet det­ta så var det självk­lart att nu 2023 ock­så bju­da in hon­om till min nuvarande organ­i­sa­tion – Mel­lans­ven­s­ka Handelskammaren.

Och som han återi­gen lev­er­erade. Mina kol­le­gor med vari­er­ad struk­tur­nivå fick alla med sig både inspi­ra­tion och fak­tiska verk­tyg som samtli­ga redan efter två veck­or säger har förän­drats deras arbets(liv).

Under­hål­lande, kun­nig, retorisk och struk­tur­erad’ var några av superla­tiv­en som fort­farande ekar här i väg­gar­na i Gävle.” 

Det gläder mig att höra. 

Tack, Marie, och Mel­lans­ven­s­ka Handelskammaren!


Det är fint i Gävle

Och, en kort rap­port från resan!


Vill du också ha en dag med mig?

Önskar du att jag kom också till ditt jobb för att hålla en dags strukturkurs för dig och dina kollegor? Kontakta mig nu, så skickar jag ett förslag.

Jag vill ha en offert