Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 maj

Tack, Ladokkonsortiet!


Datum: 2023-05-04 08:24
Kollage med tre bilder. Till vänster, en man i brun kavaj som föreläser i en vitväggad föreläsningslokal. I mitten, en vit herrgård i parkmiljö. Till höger, ett ljust loungerum med biljardbord i mitten.

Jag for till fina Skyt­te­holm och föreläste för Ladokkon­sor­ti­et, som utveck­lar och för­val­tar utbild­ningsad­min­is­tra­tionssys­tem för 40 sven­s­ka lärosäten.

Och, de pratar struk­tur med mig på sina per­son­alda­gar och ställer de bäs­ta frå­gor­na jag fått hit­tills i 2023.

När är något klart?

Känn bara på den här: Reflek­ter­ar du någongång över def­i­n­i­tio­nen av klart’ för en uppgift?” — allt­så över hur man vet att något är klart. 

För dem som sysslar med mjuk­varu­utveck­ling är det en rel­e­vant frå­ga, för man kan ju alltid läg­ga till en funk­tion till innan release.

Men, jag sva­rade nej efter att ha fun­der­at lite. Jag märk­er att jag är oer­hört noga med att for­mulera mina att göra-uppgifter speci­fikt och avgrän­sat, så det är fak­tiskt aldrig någon tvekan.

Men, kul att reflek­tera över!

Vad göra med den tråki­ga uppgiften?

Jag fick ock­så en annan intres­sant frå­ga, som löd: Överst på min lista står en uppgift som är gôrtråkig. Vad kan jag göra för att få den gjord?” 

(Såk­lart är det­ta en väldigt ovan­lig sit­u­a­tion för medar­be­tar­na på Ladokkon­sor­ti­et, blev jag upp­märk­sam­mad på, men det­ta kan naturligtvis ock­så hän­da den bästa.)

Såhär sva­rade jag:

Vad hade du svarat? Berät­ta!

En titt till

Här är några ytterli­gare glim­tar från den­na trevli­ga dag:

Sist, men inte minst: varmt tack, alla medar­betare på Ladokkon­sor­ti­et, för inbju­dan att tala struk­tur med er!

Vill du också få ställa strukturfrågor?

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor föreläser på en scen, pekande på ordet "Structure." på en stor skärm i bakgrunden.

På mina föreläsningar lämnar jag gärna utrymme för frågor - inte bara i slutet, utan ännu hellre under föreläsningen, i anslutning till det frågan gäller. Då får deltagarna med sig ännu mer matnyttigheter som passar just dem.

Vill du att jag håller en liknande föreläsning hos er som den jag höll för Ladokkonsortiet? Det gör jag gärna.

Jag vill ha en offert