Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 sep.

Tack, Freedom Group!


Datum: 2023-09-21 13:38
En kvinna i jeans, ljus top och vita sneakers står framför en vepa bredvid en man i ljust brun kavaj, blå chinos och bruna chukkas.

Snab­b­växande redovis­nings­byråkon­cer­nen Free­dom Group sam­lade alla sina byråer på Elite Hotel Mari­na Tow­er och kon­fer­erade i dagar­na två. De bjöd in mig för att föreläsa om hur god struk­tur gör oss effek­ti­vare, fri­are och mer lönsamma!

Men, hur blir det med flexibiliteten?

I en paus stötte jag ihop med Peter Hag­berg på Eko­rd och vi kom att tala om vik­ten av att vara flex­i­bel i sitt före­ta­gande och hur det går ihop med att sam­tidigt arbe­ta strukturerat.

Det fick mig att tän­ka vidare — på mina barn.

Att övn­ingsköra är som att strukturera

För, jag vill inte att mina barn ska krocka.

Så, när de nu är dry­ga 16 år övn­ingskör vi — såk­lart. Vi tar reda på hur man bäst utför ett visst moment (star­ta i backe!) och de får öva på det, om och om igen (och igen), så att de inte behöver tän­ka efter när det väl gäller.

När de bemäs­trar ruti­n­er­na i att köra bil kan de köra fritt!

Långt, kort, fort, långsamt, till höger, till vän­ster, runt i ron­dell — pré­cis som de önskar.

De inö­vade ruti­n­er­na gör dem friare.

Pré­cis så är det på job­bet. Att du sät­ter en struk­tur begrän­sar dig inte. Har du god struk­tur är det mer möjligt för dig att agera flex­i­belt, fritt och fort i din verk­samhet utan att du kraschar.

I god jord

Tack för tanke­fröet, Peter. Och, tack för inbju­dan, Antti Antonov, Seila Jusic & alla medar­betare på Free­dom Group!

Fak­tum är att jag träf­fade delt­a­gar­na igen — i en fråges­tund i måndags, då vi bland annat talade om hur det fak­tiskt känns att få kon­troll över mejlen och vad att göra-listverk­tyget Todoist har för fin­urli­ga funktioner.

Och du?

Kom­mer du spon­tant på ett struk­tur­grepp du har tag­it som gjort dig flex­i­blare i job­b­varda­gen? Berät­ta om det för mig!

Vill ni också bli mer flexibla när det gäller?

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor står på en i övrigt svart scen och föreläser med eftertänksam min.

Jag kan hålla en liknande föreläsning som den jag höll för Freedom Group på ert nästa möte, såklart!

Skicka mig ett förslag