Ta vara på klarheten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 aug.

Ta vara på klarheten


Datum: 2016-08-30 10:36

Nu i slutet av som­maren, när du är på väg att ska­ka igång allt igen, se till att du tar vara på den klarhet som uppda­gats för dig när du var­it ledig. Om du är som jag, funger­ar som­marledigheten som ett ren­ings­bad för tankar­na om ditt jobb.

Det­ta lik­nar något annat. Tänk dig en sådan där vat­ten­fylld glas­glob, där snön yr om fig­ur­erna därinne när du skakar den. När du går på semes­ter, ställer du ner globen och suc­ces­sivt fall­er allt som yrt till marken och sik­ten klarnar. Kanske har semes­tern gjort allt­ing tydli­gare för dig vad du vill sat­sa på nu det när­maste halvåret, både pri­vat och yrkesmäs­sigt. Kanske hand­lar det om hur du hanter­ar dina mail, kanske om vilken ny pro­dukt du ska ta fram, kanske om i vilken rik­t­ning du vill utveck­la din kom­pe­tens eller om på vilken mark­nad du vill etablera din verk­samhet härnäst.

Inget av det­ta är något du kan göra i en hand­vänd­ning. Du behöver där­för definiera var­je sak du vill sat­sa på som ett pro­jekt, d v s en att göra-uppgift som består av flera steg.

Här kom­mer mitt struk­tur­tips till dig.

  1. Ta fram din pro­jek­töver­sikt, d v s det ställe där du sam­tidigt kan se alla de sto­ra och små pro­jekt du har igång för ögonblicket.
  2. Om de inte redan finns där, lägg till de pro­jekt du vill sat­sa på det när­maste halvåret till översikten.
  3. For­mulera var­je pro­jekt konkret och i for­men av hur sit­u­a­tio­nen ska vara när det är klart, t ex Öpp­na det förs­ta kon­toret i Tysk­land”, Lansera pro­dukt X”, Sjösätt den nya organ­i­sa­tio­nen”, Lyckas med 24h svarstid på mailen i en månads tid” el dyl. Det­ta för att du lätt ska kun­na avgöra om det är klart eller ej (och om du därmed kan ta bort pro­jek­tet från översikten).
  4. Ge de pro­jekt du valt en särställ­ning mot allt annat på över­sik­ten, så du lätt fokuser­ar dem. Mark­era dem t ex med en särskild färg, sätt dem under rubriken hösten 2016”, dölj alla andra pro­jekt som du inte vill fokusera det när­maste halvåret, eller gör på något annat sätt som pas­sar dig.
  5. Det sista du ska göra innan du släp­per den här övnin­gen är att definiera ett konkret, näs­ta steg för vart och ett av de pro­jek­ten du valt ut.
  6. For­mulera dessa näs­ta steg som tydli­ga att-göra-uppgifter som du kan slut­föra i en ansats.
  7. Sätt upp att göra-uppgifter­na på din att-göra-lista och skrid till verket!

Även om det yr, fokusera!

Efter­som du fokuser­ar på några få pro­jekt till skill­nad från att försö­ka springa på allt som yr omkring, ökar san­no­likheten att du lyckas med det du före­satt dig. Att du så tydligt bestämt dig för vad du ska sat­sa på, ökar ock­så det chansen för framgång och dessu­tom gör det vägen dit mer inspirerande.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.