Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Ta reda på vad du kan be om hjälp med


Datum: 2017-04-03 16:01

En av alla orsak­er till att vi under­stun­dom kan få för myck­et att göra är att vi gör sådant som någon annan lika gär­na skulle kun­na göra. Som­li­ga har lätt för att be andra om hjälp och andra har det inte. En tred­je sort är vi som bara inte kom­mer på att vi skulle kun­na be andra om att göra något vi har svårt att hin­na med. Det fall­er mig helt enkelt säl­lan in att en del av uppgifter­na på min lista lika gär­na skulle kun­na stå på någon annans.

Att få hjälp är ett förtroende
Ändå är det ofta täm­li­gen lätt att få hjälp när vi frå­gar. Jag har svårt att förestäl­la mig den som inte tyck­er om att hjäl­pa andra — så länge som de egna uppgifter­na ock­så hinns med. Att bli ombedd att ta över en uppgift från någon annan kan rent av kän­nas som ett erkän­nande, som att få ett förtroende att göra något som behöver bli bra gjort.

Om inte allt, så ändå något
Får vi ett nej, tyvärr, inte just nu”, är det inget ned­er­lag. Det kan såk­lart vara så att alla andra kol­le­gor ock­så har allde­les för myck­et för stun­den och att de behöver pri­or­it­era sina uppgifter i förs­ta hand, men kanske kan vi få avla­s­tande hjälp från någon utifrån” eller med någon uppgift som inte har att göra med själ­va kärn­job­bet. Oavsett vad vi blir av med innebär det en lät­tnad när vår lista är lång.

Om du, lik­som jag, säl­lan spon­tant kom­mer på att du kan be andra om hjälp, kan det vara av nyt­ta att då och då aktivt ta reda på vad som du har att be om hjälp med — som pré­cis just nu.

Gör så här
Om du vill, gör nu så här:

  1. Tit­ta helt enkelt igenom din att göra-lista och leta efter uppgifter som du inte prompt behöver göra själv. Hit­tar du några, innebär det inte att du måste be andra om att göra dem, men du kan.

  2. När du finner en lämplig uppgift, frå­ga dig vem du skulle kun­na be om att göra den istäl­let för dig. Kom­mer du inte alls på någon, frå­ga en kol­le­ga om den har någon idé på person.

  3. Anti­n­gen, be per­so­n­en ifrå­ga om hjälp nu direkt eller skriv en att göra-uppgift om att du ska göra det sedan, så är du åtmin­stone ett steg när­mare avlastning.

Mer utrymme för det viktiga
Om du hjälper dig själv att finna uppgifter du kan be andra om hjälp om, kom­mer du att få mer tid till det som är vik­tigt — det vill säga de uppgifter som bidrar till de mål just du ans­varar för och som just du är den rät­ta att göra. För, om vi ska vara kras­sa, är tid du ägnar åt andra uppgifter tid du inte kan läg­ga på de vik­ti­ga. Får du en god erfaren­het av att be om hjälp, kom­mer du ock­så all­tefter­som mer spon­tant kom­ma på att du kan göra så.

Hur gör du?
Hur gör du för att finna uppgifter du kan ta hjälp med? Fall­er det sig helt naturligt för dig eller har du någon metod eller ett knep? Skriv i så fall en kom­men­tar och dela med dig.