Kan det bli för mycket av det goda? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Kan det bli för mycket av det goda?


Datum: 2017-04-03 16:00

I en inter­vju häromda­gen fick jag frå­gan Är det inte risk att man struk­tur­erar för myck­et?”. Jag förstår farhå­gan. Frå­gan är berät­ti­gad och jag får den då och då.

Det går att miss­bru­ka vad som helst. Hypotetiskt skulle vi kun­na ta körko­rt och bli så förtjus­ta i att köra bil att vi bara kör och kör så det till slut går ut över våra rela­tion­er till familj och vän­ner. Men, sådant ser vi säl­lan (eller aldrig) hända.

En enda på mån­ga år
Jag har knap­past heller träf­fat någon som struk­tur­erat sitt arbete för myck­et. Möjli­gen kan jag dra mig till minnes någon enda, som ruti­n­mäs­sigt skrev ut dig­i­talt mate­r­i­al i flera exem­plar och etiket­ter­ade och sorter­ade i ett omständigt fysiskt sys­tem. Men, det är som sagt en enda.

Snarare brukar det vara bris­ten på struk­tur som gör att vi får min­dre tid än vi skulle öns­ka till det som är vik­tigt. Vi letar, vi mis­sar, vi fel­pri­or­it­er­ar, vi dubbe­lar­be­tar. Hos näs­tan alla mina kun­der och adepter behövs det mer struk­tur snarare än mindre.

Glöm sådana tankar
Så, om du befarar att du skulle över­struk­tur­era om du ska­par bät­tre struk­tur, tänk om. Ge dig hän i att fören­kla din job­b­vardag och om du skulle tve­ka, tes­ta det nya ändå. Du kan alltid slu­ta med det du bör­jat med om du märk­er att det kostar mer än det smakar.

Vill du vara på den säkra sidan när det gäller några områ­den där vi kan struk­tur­era, rannsa­ka nu dig själv:

  • sät­ter du kat­e­gori­er eller tag:ar du sedan inte använder?

  • dubbelsparar du något för säk­er­hets skull när det egentli­gen inte är nödvändigt?

  • har dina möten fått så fast och tvin­gande struk­tur att det inte alls finns något utrymme för spontanitet?

  • har du för­lorat gläd­jen i någon arbet­suppgift för att du låst in dig själv i en för trång mall?

Då är det läge att läg­ga någon struk­tur­de­talj åt sidan, men se till att det gått ett tag sedan du infört den, för lik­som fina skor behöver gås in, kan ny struk­tur ska­va i början.

Ge dig hän
Om du djärvt inför nya struk­tur­vanor istäl­let för att avvak­ta till följd av att du befarar att de skulle häm­ma dig, får du mer och oftare uppl­e­va struk­turens goda effek­ter. Ditt jobb löper smidi­gare, du får län­gre fram­förhåll­ning, mer tid till de vik­ti­gaste uppgifter­na och myck­et mer. Det är värt risken.

Vad avvak­tar du med?
Är det någon struk­tur­förän­dring du vill göra, men avvak­tar med? Berät­ta i en kom­men­tar nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.