Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Kan det bli för mycket av det goda?


Datum: 2017-04-03 16:00

I en inter­vju häromda­gen fick jag frå­gan Är det inte risk att man struk­tur­erar för myck­et?”. Jag förstår farhå­gan. Frå­gan är berät­ti­gad och jag får den då och då.

Det går att miss­bru­ka vad som helst. Hypotetiskt skulle vi kun­na ta körko­rt och bli så förtjus­ta i att köra bil att vi bara kör och kör så det till slut går ut över våra rela­tion­er till familj och vän­ner. Men, sådant ser vi säl­lan (eller aldrig) hända.

En enda på mån­ga år
Jag har knap­past heller träf­fat någon som struk­tur­erat sitt arbete för myck­et. Möjli­gen kan jag dra mig till minnes någon enda, som ruti­n­mäs­sigt skrev ut dig­i­talt mate­r­i­al i flera exem­plar och etiket­ter­ade och sorter­ade i ett omständigt fysiskt sys­tem. Men, det är som sagt en enda.

Snarare brukar det vara bris­ten på struk­tur som gör att vi får min­dre tid än vi skulle öns­ka till det som är vik­tigt. Vi letar, vi mis­sar, vi fel­pri­or­it­er­ar, vi dubbe­lar­be­tar. Hos näs­tan alla mina kun­der och adepter behövs det mer struk­tur snarare än mindre.

Glöm sådana tankar
Så, om du befarar att du skulle över­struk­tur­era om du ska­par bät­tre struk­tur, tänk om. Ge dig hän i att fören­kla din job­b­vardag och om du skulle tve­ka, tes­ta det nya ändå. Du kan alltid slu­ta med det du bör­jat med om du märk­er att det kostar mer än det smakar.

Vill du vara på den säkra sidan när det gäller några områ­den där vi kan struk­tur­era, rannsa­ka nu dig själv:

  • sät­ter du kat­e­gori­er eller tag:ar du sedan inte använder?

  • dubbelsparar du något för säk­er­hets skull när det egentli­gen inte är nödvändigt?

  • har dina möten fått så fast och tvin­gande struk­tur att det inte alls finns något utrymme för spontanitet?

  • har du för­lorat gläd­jen i någon arbet­suppgift för att du låst in dig själv i en för trång mall?

Då är det läge att läg­ga någon struk­tur­de­talj åt sidan, men se till att det gått ett tag sedan du infört den, för lik­som fina skor behöver gås in, kan ny struk­tur ska­va i början.

Ge dig hän
Om du djärvt inför nya struk­tur­vanor istäl­let för att avvak­ta till följd av att du befarar att de skulle häm­ma dig, får du mer och oftare uppl­e­va struk­turens goda effek­ter. Ditt jobb löper smidi­gare, du får län­gre fram­förhåll­ning, mer tid till de vik­ti­gaste uppgifter­na och myck­et mer. Det är värt risken.

Vad avvak­tar du med?
Är det någon struk­tur­förän­dring du vill göra, men avvak­tar med? Berät­ta i en kom­men­tar nedan.