Härma! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Härma!


Datum: 2017-06-20 18:01

Har du någon, nära eller fjär­ran, som du tyck­er verkar vara oer­hört struk­tur­erad? Per­so­n­en svarar alltid på dina mail, blir klar med det den ans­varar för med god mar­gin­al, tycks ha koll på det mes­ta och är kolugn i de fles­ta sit­u­a­tion­er ni råkar ut för.

En för­fi­nande ledtråd
Önskar du att du ock­så var sådan — om inte helt och hål­let så i någon del av det? Det är för­mod­li­gen något hos den här per­so­n­en eller hur den ager­ar som du håller för högt och som du lagt märke till för att det skil­jer sig från hur du gör, åtmin­stone hit­tills. Det är en gåva i dubbel bemärkelse. Dels framträder ett område i ditt arbetssätt där du vill för­fi­na, dels har du här en före­bild från vilken du kan få en ledtråd till hur du kan förfina.

En efter­ap­n­ing av önskat slag
En del av oss lärde oss som barn att det är fult att här­ma, men i det här fal­l­et tyck­er jag abso­lut att det är fint.

Det är smick­rande för den du låter dig inspir­eras av att få vara en före­bild. Om du fören­klar hur du arbe­tar, gag­nar det dina kol­le­gor, kun­der och vem som helst som du har att göra mig — utöver dig själv.

Gör så här
Vill du aktivt låta dig inspir­eras av någon annan i dina struk­tursträ­van­den, gör så här:

 1. Frå­ga dig själv vem du tyck­er är en fena på struk­tur och ge dig ett par minut­ers betänketid.

 2. Frå­ga dig vad i hur den här per­so­n­en ager­ar du finner bril­jant och som du vill lyckas med själv.

 3. Om per­so­n­en finns i din närhet, frå­ga hur den gör för att lyckas med det där fan­tastiska och lyssna noga på svaret.

 4. Om per­so­n­en är fjär­ran och du inte är kom­fort­a­bel med att frå­ga, gis­sa vad den gör för att lyckas. Frå­ga dig till exem­pel hur den här per­so­n­en skulle ha gjort i en giv­en sit­u­a­tion du själv tyck­er är svår. Om du var sådan, hur skulle du göra då?

 5. Vas­ka fram vad konkret du skulle kun­na ta efter.
  • är det något särskilt verk­tyg per­so­n­en använder?
  • är det en återkom­mande vana?
  • är det något visst per­so­n­en gör när något klurigt inträf­far i jobbet?
  • är det något per­so­n­en säger eller frå­gar i en dia­log, som gör allt så oer­hört lättare senare i processen?

 6. Gör det du behöver göra för att anam­ma det föredöm­li­ga direkt eller ska­pa en att göra-uppgift om att du ska göra det, om du väl­jer att göra det senare.

En gen­erös snålskjuts
Om du aktivt tar intryck av per­son­er du upplever är mer sli­pade på något du själv vill för­bät­tra dig inom, tar du en gen­väg till dit du vill. Du är inte utläm­nad till din egen per­son­li­ga för­må­ga att finna lös­ningar, utan drar nyt­ta av ansträngningar andra gjort tidi­gare — utan att det kostar dem något alls. Istäl­let kom­mer den stärk­ta struk­turens goda effek­ter som sagt fler än dig till gagn.

Hur gör du?
Var finner du inspi­ra­tion till att bli mer struk­tur­erad och för­fi­na dina arbetssätt? Berät­ta gär­na om din inspi­ra­tionskäl­la i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.