Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Härma!


Datum: 2017-06-20 18:01

Har du någon, nära eller fjär­ran, som du tyck­er verkar vara oer­hört struk­tur­erad? Per­so­n­en svarar alltid på dina mail, blir klar med det den ans­varar för med god mar­gin­al, tycks ha koll på det mes­ta och är kolugn i de fles­ta sit­u­a­tion­er ni råkar ut för.

En för­fi­nande ledtråd
Önskar du att du ock­så var sådan — om inte helt och hål­let så i någon del av det? Det är för­mod­li­gen något hos den här per­so­n­en eller hur den ager­ar som du håller för högt och som du lagt märke till för att det skil­jer sig från hur du gör, åtmin­stone hit­tills. Det är en gåva i dubbel bemärkelse. Dels framträder ett område i ditt arbetssätt där du vill för­fi­na, dels har du här en före­bild från vilken du kan få en ledtråd till hur du kan förfina.

En efter­ap­n­ing av önskat slag
En del av oss lärde oss som barn att det är fult att här­ma, men i det här fal­l­et tyck­er jag abso­lut att det är fint.

Det är smick­rande för den du låter dig inspir­eras av att få vara en före­bild. Om du fören­klar hur du arbe­tar, gag­nar det dina kol­le­gor, kun­der och vem som helst som du har att göra mig — utöver dig själv.

Gör så här
Vill du aktivt låta dig inspir­eras av någon annan i dina struk­tursträ­van­den, gör så här:

 1. Frå­ga dig själv vem du tyck­er är en fena på struk­tur och ge dig ett par minut­ers betänketid.

 2. Frå­ga dig vad i hur den här per­so­n­en ager­ar du finner bril­jant och som du vill lyckas med själv.

 3. Om per­so­n­en finns i din närhet, frå­ga hur den gör för att lyckas med det där fan­tastiska och lyssna noga på svaret.

 4. Om per­so­n­en är fjär­ran och du inte är kom­fort­a­bel med att frå­ga, gis­sa vad den gör för att lyckas. Frå­ga dig till exem­pel hur den här per­so­n­en skulle ha gjort i en giv­en sit­u­a­tion du själv tyck­er är svår. Om du var sådan, hur skulle du göra då?

 5. Vas­ka fram vad konkret du skulle kun­na ta efter.
  • är det något särskilt verk­tyg per­so­n­en använder?
  • är det en återkom­mande vana?
  • är det något visst per­so­n­en gör när något klurigt inträf­far i jobbet?
  • är det något per­so­n­en säger eller frå­gar i en dia­log, som gör allt så oer­hört lättare senare i processen?

 6. Gör det du behöver göra för att anam­ma det föredöm­li­ga direkt eller ska­pa en att göra-uppgift om att du ska göra det, om du väl­jer att göra det senare.

En gen­erös snålskjuts
Om du aktivt tar intryck av per­son­er du upplever är mer sli­pade på något du själv vill för­bät­tra dig inom, tar du en gen­väg till dit du vill. Du är inte utläm­nad till din egen per­son­li­ga för­må­ga att finna lös­ningar, utan drar nyt­ta av ansträngningar andra gjort tidi­gare — utan att det kostar dem något alls. Istäl­let kom­mer den stärk­ta struk­turens goda effek­ter som sagt fler än dig till gagn.

Hur gör du?
Var finner du inspi­ra­tion till att bli mer struk­tur­erad och för­fi­na dina arbetssätt? Berät­ta gär­na om din inspi­ra­tionskäl­la i en kommentar.