Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 feb.

Ta femton minuter för framtiden


Datum: 2012-02-08 11:00

Njuter du, som jag, av att när du är ledig stan­na upp och reflek­tera över vad du gjort och vad som vän­tar härnäst? 

När det bara snur­rar på och du upplever varda­gen som ett eko­r­rhjul (“Måndag, fredag, helg. Måndag, fredag, helg.”) är det annars lätt att tap­pa perspektivet. 

Fram­förallt kan det vara svårt att pri­or­it­era, dvs att väl­ja rätt arbet­suppgift vid ett givet tillfälle och i syn­ner­het att väl­ja bort rätt andra arbetsuppgifter.

Att tän­ka på se’n, hjälper dig nu

Att säga att det är vik­tigt att for­mulera en långsik­tig vision om den sit­u­a­tion du vill nå fram till är i det när­maste en tru­ism. Men det är inte för inte. Det du gör i varda­gen kom­mer då att kän­nas mer menings­fullt, efter­som du vet vartåt det leder.

När jag i för­ra veck­an föreläste i en skån­sk organ­i­sa­tion, fick jag frågan: 

Men du, David, hur ska jag kun­na slapp­na av i att jag sit­ter här just nu, när jag vet hur mailen rasar in i datorn på kontoret?”

Efter ett kort resone­mang var vi överens om att om vi tänker efter vad det vi gör just nu syf­tar till på lång sikt, inser vi dess värde — även om det kan tyckas vara fel val för ögonblicket.

Du får ock­så ett sunt per­spek­tiv på alla kor­ta, snab­ba, bråt­tom-uppgifter du gör i varda­gen, så du kän­ner större menings­full­het, efter­som du vet var­för det är så bråt­tom, det som du väl­jer att göra nu.

Så, du kom­mer att ha lättare att på upp­studs avgöra vad som är rätt sak att läg­ga tid på i varda­gen, i job­bet likväl som i ditt pri­vatliv. Genom att framti­den blir mer levande i din vardag, ökar san­no­likheten att du kom­mer att uppl­e­va den sit­u­a­tion du önskar.

Det fina är att du inte behöver vän­ta till dess du är ledig och har myck­et tid att vision­era, utan:

Då och då, ta en kvart för framtiden.

För mig som är struk­tör och där­för strä­var efter det konkre­ta, är den naturli­ga följd­frå­gan: Hur då?

Gör så här

När du får gratis­tid” över, t ex

  • då du sit­ter i bilen och vän­tar på att ett tåg ska passera,
  • i bilen i färjekön,
  • i kön i vän­tan på att få boar­da plan­et (då det inte är någon idé att öpp­na datorn och du inte vill ringa en mas­sa sam­tal så där mitt bland folk),
  • när Fas­ten seatbelt”-skylten är tänd på plan­et och varken tele­fon eller lap­top får vara på,
  • när du måste vän­ta på att datorn ska star­tas om för att det blev något fel,
  • när du äter lunch ensam och kon­tem­pler­ar över kaffet,
  • när andan fall­er på,
  • eller helt enkelt när du får lust och inte kan låta bli,

ta då en kvart för framti­den när du tänker på hur du vill ha det framöver, med din verk­samhet, i ditt jobb och med ditt liv. 

Ha inga ambi­tion­er att konkre­tis­era och ska­pa att-göra-uppgifter, utan fan­tis­era bara. Fan­tasi är inte bara för barn, utan fan­tis­era är det du gör när du tänker på vad som helst som ännu inte finns.

Ett kort, ett doku­ment, en bild?

Till din hjälp, ha ett fick­stort kort i kava­jen, som du går igenom när 15 minut­er mit­temel­lan­tid infinner sig och du inte kan göra annat. Kor­tet kan innehål­la de värde­ord som beskriv­er hur du vill ha det i framti­den. Lägg till fler ord eller stryk några om du kän­ner för det.

Kanske är det inte ett kort, utan ett doku­ment i en app­lika­tion i din tele­fon, synkad med motsvarande i din dator.

Måhän­da har du istäl­let skriv­it ut din visions-mindmap (ur t ex Mind­man­ag­er eller Mind­meis­ter), som innefat­tar alla aspek­ter du kan kom­ma på av den framti­da önskade sit­u­a­tio­nen . Du har vikt ihop den så den lätt får plats i handväskan.

Som­li­ga har en bild i plån­bo­ken, t ex på en inter­iör, som för dem rep­re­sen­ter­ar essensen av visionen.

Eller, står det på kor­tet bara en enda frå­ga till dig själv: Hur ser just nu om fem år ut?”

Vete här, agnar där

Gör du din framtid när­varande i varda­gen, har du lättare att sål­la agnar­na från vetet när det gäller vil­ka arbet­suppgifter du ska ta dig an först och du avgör med större självk­larhet vad som är vik­tigt och vad som inte är det.

Hur gör du?

Hur gör du för att ta sik­te in i framti­den? Skriv en kom­men­tar för att tip­sa mig och andra.