Ta femton minuter för framtiden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 feb.

Ta femton minuter för framtiden


Datum: 2012-02-08 11:00

Njuter du, som jag, av att när du är ledig stan­na upp och reflek­tera över vad du gjort och vad som vän­tar härnäst? 

När det bara snur­rar på och du upplever varda­gen som ett eko­r­rhjul (“Måndag, fredag, helg. Måndag, fredag, helg.”) är det annars lätt att tap­pa perspektivet. 

Fram­förallt kan det vara svårt att pri­or­it­era, dvs att väl­ja rätt arbet­suppgift vid ett givet tillfälle och i syn­ner­het att väl­ja bort rätt andra arbetsuppgifter.

Att tän­ka på se’n, hjälper dig nu

Att säga att det är vik­tigt att for­mulera en långsik­tig vision om den sit­u­a­tion du vill nå fram till är i det när­maste en tru­ism. Men det är inte för inte. Det du gör i varda­gen kom­mer då att kän­nas mer menings­fullt, efter­som du vet vartåt det leder.

När jag i för­ra veck­an föreläste i en skån­sk organ­i­sa­tion, fick jag frågan: 

Men du, David, hur ska jag kun­na slapp­na av i att jag sit­ter här just nu, när jag vet hur mailen rasar in i datorn på kontoret?”

Efter ett kort resone­mang var vi överens om att om vi tänker efter vad det vi gör just nu syf­tar till på lång sikt, inser vi dess värde — även om det kan tyckas vara fel val för ögonblicket.

Du får ock­så ett sunt per­spek­tiv på alla kor­ta, snab­ba, bråt­tom-uppgifter du gör i varda­gen, så du kän­ner större menings­full­het, efter­som du vet var­för det är så bråt­tom, det som du väl­jer att göra nu.

Så, du kom­mer att ha lättare att på upp­studs avgöra vad som är rätt sak att läg­ga tid på i varda­gen, i job­bet likväl som i ditt pri­vatliv. Genom att framti­den blir mer levande i din vardag, ökar san­no­likheten att du kom­mer att uppl­e­va den sit­u­a­tion du önskar.

Det fina är att du inte behöver vän­ta till dess du är ledig och har myck­et tid att vision­era, utan:

Då och då, ta en kvart för framtiden.

För mig som är struk­tör och där­för strä­var efter det konkre­ta, är den naturli­ga följd­frå­gan: Hur då?

Gör så här

När du får gratis­tid” över, t ex

  • då du sit­ter i bilen och vän­tar på att ett tåg ska passera,
  • i bilen i färjekön,
  • i kön i vän­tan på att få boar­da plan­et (då det inte är någon idé att öpp­na datorn och du inte vill ringa en mas­sa sam­tal så där mitt bland folk),
  • när Fas­ten seatbelt”-skylten är tänd på plan­et och varken tele­fon eller lap­top får vara på,
  • när du måste vän­ta på att datorn ska star­tas om för att det blev något fel,
  • när du äter lunch ensam och kon­tem­pler­ar över kaffet,
  • när andan fall­er på,
  • eller helt enkelt när du får lust och inte kan låta bli,

ta då en kvart för framti­den när du tänker på hur du vill ha det framöver, med din verk­samhet, i ditt jobb och med ditt liv. 

Ha inga ambi­tion­er att konkre­tis­era och ska­pa att-göra-uppgifter, utan fan­tis­era bara. Fan­tasi är inte bara för barn, utan fan­tis­era är det du gör när du tänker på vad som helst som ännu inte finns.

Ett kort, ett doku­ment, en bild?

Till din hjälp, ha ett fick­stort kort i kava­jen, som du går igenom när 15 minut­er mit­temel­lan­tid infinner sig och du inte kan göra annat. Kor­tet kan innehål­la de värde­ord som beskriv­er hur du vill ha det i framti­den. Lägg till fler ord eller stryk några om du kän­ner för det.

Kanske är det inte ett kort, utan ett doku­ment i en app­lika­tion i din tele­fon, synkad med motsvarande i din dator.

Måhän­da har du istäl­let skriv­it ut din visions-mindmap (ur t ex Mind­man­ag­er eller Mind­meis­ter), som innefat­tar alla aspek­ter du kan kom­ma på av den framti­da önskade sit­u­a­tio­nen . Du har vikt ihop den så den lätt får plats i handväskan.

Som­li­ga har en bild i plån­bo­ken, t ex på en inter­iör, som för dem rep­re­sen­ter­ar essensen av visionen.

Eller, står det på kor­tet bara en enda frå­ga till dig själv: Hur ser just nu om fem år ut?”

Vete här, agnar där

Gör du din framtid när­varande i varda­gen, har du lättare att sål­la agnar­na från vetet när det gäller vil­ka arbet­suppgifter du ska ta dig an först och du avgör med större självk­larhet vad som är vik­tigt och vad som inte är det.

Hur gör du?

Hur gör du för att ta sik­te in i framti­den? Skriv en kom­men­tar för att tip­sa mig och andra. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.