Ta ett extra tag nu | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 okt.

Ta ett extra tag nu


Datum: 2016-10-24 08:56

Idag är en dag så god som någon för att för­bät­tra din struk­tur och job­ba effektivare.

Struk­tur­förfin­ing är som vilken annan trän­ing. Trä­nar du helst till­sam­mans, loc­ka med en vän.

Här är åtta konkre­ta sak­er ni kan sät­ta igång med innan helgen.

 1. Sam­la ihop allt du har att göra till en att göra-lista
  Se till att ha en att göra-lista, en enda. Beskriv uppgifter­na tydligt (som full­ständi­ga meningar). Blir lis­tan lång, kat­e­goris­era eller märk uppgifter­na med något större”, till exem­pel vilken kund det hand­lar om, vilket pro­jekt, vilket ärende eller något annat du kan grup­pera efter. Sätt dead­line bara när det finns en, istäl­let för att hit­ta på en för säk­er­hets skull. Då är chansen större att du hin­ner det som måste göras idag” och du blir fort­are fri att väl­ja ur lis­tan efter tycke och smak.

 2. Töm skrivbor­det
  In med alla pap­per du bara måste ha kvar i pär­mar, hängmap­par eller tid­skrift­sam­lare direkt när de kom­mer. Ha en ställe som blir din inko­rg”. Där läg­ger du det som kom­mit in som du ännu inte hun­nit sortera. Det kan vara brev, möte­san­teck­ningar, kvit­ton – allt som du ska ta tag i när det pas­sar dig. Gå igenom den så den blir tom var­je dag, och lägg till sådant du inte gör direkt till att göra-lis­tan. När inko­r­gen är tom är du säk­er på att du koll på allt du har att göra (för det står i att göra-lis­tan och i kalendern).

 3. Håll datorskrivbor­det glest
  Allde­les för mån­ga fil­er spa­rade direkt på skrivbor­det i datorn är en rik­tig dis­trak­tion­skäl­la. De har säk­ert ham­nat där så länge” och där blev de kvar. Du har säk­ert ett ställe där de egentli­gen ska lig­ga. Ta en stund och lägg dit dem istället.

 4. Låt inte mejlen styra dig
  Ta bort plinget och avis­eringar­na som kom­mer när du får mejl. Läs mejl i sjok när du själv vill, så min­skar risken att du pri­or­it­er­ar mejlen först (bara för att de är mejl) och glöm­mer bort att göra-lis­tan. Spara mejl någon annanstans än direkt i inko­r­gen — till exem­pel i en enda Arkiv-mapp (i mail­pro­gram­met) eller i en mapp­struk­tur (med få map­par, för det är så lätt att söka och finna mejl).

 5. Var kräsen med vil­ka möten du tackar ja till
  Tac­ka ja till möten som har ett tydligt syfte och som är vik­ti­ga för det du ska upp­nå i din roll eller där du är en vik­tig delt­a­gare. Sak­nas syfte eller agen­da, be den som bjud­er in dig om det innan du tar ställ­ning till om du ska tac­ka ja eller avstå. Får du för mån­ga möten under en dag, sätt en gräns för hur mån­ga du ska ha under en dag. Själv orkar jag inte fler än tre om jag ska vara alert ock­så på det sista. Ham­nar möte­na för tätt inpå varan­dra, boka en buffer­thalv­timme före och efter mötet som du tackar ja till. Bjud själv in till möten som är kortare än en timme.

 6. Bun­ta ihop
  Plan­era in hela dagar åt aktiviteter som annars risker­ar att split­tra dina dagar. Exem­pelvis mötes­da­gar, admin­is­tra­tions­da­gar och skrivda­gar, eller vad som pas­sar dig. Ständi­ga avbrott kostar tid och ork.

 7. Gör något på en sur­deg var­je dag
  Har du en ten­dens att skju­ta upp sak­er du har att göra, bestäm dig för att åtmin­stone göra något (om än litet) på åtmin­stone en sur­deg var­je dag. Med små steg tagna ofta får vi klart det job­bi­ga förr än vi anar.

 8. Roa dig när du storknar
  Om du har myck­et att göra en dag, allt går i ett och det bara är ett him­la slit — gör något kul, njut­bart och allde­les ovik­tigt för en stund, om så bara fem minut­er. Du hin­ner och det är värt det. Få sak­er kan inte vän­ta ett litet, litet ögonblick. Frå­gar du mig, läs­er jag den­na skö­na paus en glas­sig blogg som inte på något sätt hand­lar om det jag job­bar med och som illus­tr­eras av bedårande bilder av mag­nifi­ka miljöer. Vad skulle vara ditt kul, njut­bara och oviktiga?

Bild: Fed­eri­co Beccari

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.