Bort med borde! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 mars

Bort med borde!


Datum: 2014-03-18 10:12

Det finns ett ord som jag nyss upp­täckt ful­lkom­ligt dödar min han­dlingskraft och min ini­tia­tivför­må­ga. Även om jag är kry, utsövd och täm­li­gen igång”, går luften ur mig när jag tänker att jag bor­de” göra en viss sak. Det kan vara att jag får ett mail från någon som jag tyck­er att jag bor­de ha hört av mig till tidigare.

Jag tänker att jag bor­de svara på det och med ens kroknar jag. Jag ten­der­ar då istäl­let att kol­la om någon skriv­it något intres­sant på Twit­ter, jag kanske bör­jar leta efter den opti­mala musiken att lyssna på på Spo­ti­fy eller jag för­lorar mig bland for­m­givn­ings­blog­gar­na i Feed­bin — istäl­let för att göra det jag borde.

Något jag egentli­gen inte tyck­er är särskilt arbetssamt (utan rent av både värde­fullt och inspirerande), drar jag mig för bara för att jag tänker ordet bor­de”.

När jag tänker efter, tillför mig ordet bor­de” ingent­ing. Jag lever och arbe­tar i den tron att jag egentli­gen inte måste göra något alls, utan att jag snarare vill göra allt det jag gör, efter­som jag vill utveck­la såväl min verk­samhet som mig själv.

I beg­yn­nelsen fanns Ordet”…
Jag kom­mer att tän­ka på fram­lidne för­fattaren och resenären Bruce Chatwin. I hans bok Song­lines” beskriv­er han hur de aus­traliska abo­rig­in­er­nas skapelse­myt går ut på att i beg­yn­nelsen van­drade gudar­na tvärs över kon­ti­nen­ten och sjöng fram land­skapet. När berget, trädet, ste­nen fick ett namn, blev det till. Jag förstår att det är en myt och sam­tidigt finns det där ett korn av sanning.

Fysiska ting finns oavsett om de har ett namn eller inte, men mån­ga är de före­teelser som upp­står eller åtmin­stone fram­står tydli­gare och sprids till fler när de får en benämn­ing och blir ett begrepp. Ta till exem­pel Bod­il Jönssons ställtid”, Alain de Bot­tons sta­tusstress” och det på senare tid allt van­li­gare vas­ka”. Om något kan bli till med ord, torde det väl ock­så försvin­na om ordet försvinner?

Red ut vad som verk­li­gen är orsak och verkan
Jag roade mig med att dis­sek­era ordet bor­de”, vilket myn­nade ut i en metod att bli av med det, som jag i det­ta struk­tur­tips delar med mig av.

Som jag ser det, är innebör­den av ordet bor­de” (som i jag bor­de göra X”) egentli­gen jag tror jag måste göra X för annars kom­mer något oförde­lak­tigt att hän­da”. Det oförde­lak­ti­ga kan vara till exem­pel att vi mis­sar dead­line, att vi för­lorar kun­den, att kol­le­gan blir för­ban­nad, att mina avance­mangsmöj­ligheter försäm­ras, eller något annat.

Det lusti­ga är där­för att när vi tänker bor­de”, tror vi oss pré­cis kun­na förut­spå vad som kom­mer hän­da om vi gör/​inte gör X. Men, för egen del har jag i mitt snart 40-åri­ga liv var­it med om till­räck­ligt mån­ga oförutsed­da hän­delser att jag numera är högst ödmjuk när det gäller
min (bri­s­tande) för­må­ga att förut­spå framti­den. Så, det enda vi gör är att sät­ta ord på vår farhåga.

Vad vi mis­sar är att det finns åtmin­stone en hand­full ytterli­gare möjli­ga kon­sekvenser av att vi gör/​inte gör X. Om vi syn­lig­gör för oss själ­va några oli­ka möjli­ga kon­sekvenser av att göra/​inte göra X, kan vi sedan med­vetet väl­ja om vi vill göra X eller inte. Vips är bor­de” borta.

Gör så här
Föl­jande metod funger­ar för mig, kanske ock­så för dig.

 1. Ta ett blankt blad.

 2. Skriv ned vad du tror att du måste göra, d v s det du bor­de”.
  Till exem­pel Jag bor­de skic­ka det där mate­ri­alet som NN frå­gade efter häromdagen.”
  Så här ser för­resten min hand­skriv­na mall ut.

 3. Skriv sedan vad du tror annars kom­mer att hän­da, om du inte gör det.
  Gör jag inte det, kom­mer NN bli arg, tap­pa förtroen­det och bry­ta samar­betet som jag håller så högt.”
  Nu kom­mer vi till det roliga.

 4. Tänk nu ut tre sak­er som alter­na­tivt skulle kun­na hän­da om du inte gör det du tror du måste. För att rik­tigt stäl­la din farhå­ga på ända, försök kom­ma på pos­i­ti­va kon­sekvenser av att du inte gör det du tror du måste.
  • Gör jag inte det idag, kom­mer NN inte att mär­ka något, efter­som han är upp­ta­gen i kon­fer­ens hela dagen och minst av allt tänker på mig.”
  • Gör jag inte det idag, kom­mer NN att tyc­ka att det är skönt att ock­så någon annan (inte bara han) som drö­jer med leveranser.”
  • Gör jag inte det idag, kom­mer NN att bli en smu­la besviken, men det påverkar inte vårt samar­bete efter­som han på det sto­ra hela upp­skat­tar det lika myck­et som jag.”

  Bra. Nu har du en mer nyanser­ad och mång­facetter­ad bild av sit­u­a­tio­nen. Om du inte gör det du tror du måste, är det inte säk­ert att du drab­bas så hårt, men du kan göra det.

 5. Så, slut­li­gen, bestäm dig för om du nu, med den nyanser­ade bilden i minne, vill göra det du trodde du bor­de eller om du väl­jer att inte göra det just nu. Valet är vårt och vi är inte offer för sit­u­a­tio­nen, vilket är abso­lut avgörande för vårt välbefinnande.

Nu bor­de” du frigjort mer ener­gi och lust!
Om du är som jag, kom­mer du genom att nyansera och helst ta bort bor­de” i än större utsträck­n­ing göra det du gör för att du vill det istäl­let för att du bor­de. Jag har känt mig han­dlingskrafti­gare, lättare och haft roli­gare på köpet. Kanske får det sam­ma effekt på dig. Testa.

Hur gör du?
Vilket ord är din värs­ta häm­mare och hur gör du för att und­vi­ka det? Skriv en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.