Låt begränsningarna göra dig friare! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 mars

Låt begränsningarna göra dig friare!


Datum: 2014-03-25 10:25

Har du tänkt på hur lustigt para­dox­alt det ofta förhåller sig, att begrän­sningar släp­per oss fria? Ibland prester­ar vi bät­tre om vi utsätts för restriktioner.

För ett tag sedan höll jag och Pecha Kucha-ambas­sadören Jes­per Lars­son en work­shop för Rik­spolis­styrelsens infor­ma­tion­sen­het just i det japan­s­ka pre­sen­ta­tions­for­matet Pecha Kucha. Det går i kor­thet ut på att en pre­sen­ta­tion utgörs av 20 bilder som vardera visas i exakt 20 sekun­der — varken mer eller mindre.

Det är strän­ga restrik­tion­er, allt­så. Delt­a­gar­na fick dessu­tom bara 60 minut­er på sig att i grupp sät­ta ihop en pre­sen­ta­tion från grun­den. Ett febrilt arbete sat­te igång och litet varstans hörde vi röster säga sak­er som att Det här är ju jättesvårt!” & Det är så kort om tid!”.

När tim­men var till ända, var det dags för grup­per­na att pre­sen­tera. Upprik­tigt sagt var det otroligt vad de hun­nit med på bara en timme. Visst, bilder­na kunde för­fi­nas här och var, men att på så kort tid i grupp for­ma bud­skapet, byg­ga upp en argu­men­ta­tion och hit­ta på flera stilis­tiska finess­er var remark­a­belt. Jag är över­ty­gad om att de snålt till­t­agna tid­sra­mar­na gjorde att mer hände på kortare tid än det skulle göra annars (utan att jag egentli­gen vet hur de van­ligtvis arbetar).

Ska­pa en ram för att ska­pa mera
Som­li­ga säger att en uppgift tar så lång tid vi avsät­ter till den; att vi fyller ut den tid vi tar med den uppgift vi har. Jag är inte så säk­er på att det är så i alla lägen, men jag tror defin­i­tivt att vi kan kom­primera en uppgift om vi vill, när vi vill.

När du har en uppgift du befarar kan sväl­la ut och ta lång tid, tes­ta att sät­ta upp en begrän­sning för att få dig själv att få upp farten. Begrän­snin­gen kan för all del hand­la om annat än tid. Låt säga att du ska klara uppgiften med bara ett visst antal av någonting, utan det hjälpmedel du van­ligtvis lös­er uppgiften med (t ex datorn) eller genom att råd­frå­ga fem per­son­er (varken mer eller min­dre). I det­ta nu har jag till exem­pel bestämt mig för att skri­va klart det här tipset innan plan­et landar.

Om du vill, gör så här

 1. Välj en uppgift ur din att göra-lista att tes­ta på.

 2. Bestäm dig för en restrik­tion att leka med.

 3. Definiera en kon­sekvens i den hän­delse du inte klarar att slut­föra uppgiften inom den utsat­ta tiden (eller annan begrän­sning). Låt det svi­da en smu­la, men var inte obön­hörligt grym.

  För mig kan det till exem­pel vara: Om det är något jag vill få klart för att det sedan kom­mer att vara så skönt att ha det klart, bestäm­mer jag mig för att när tiden är ute, slu­tar jag arbe­ta med det och istäl­let får jag fort­sät­ta senare eller en annan dag. Det här kan låta hårt och jag har egentli­gen en förkär­lek för ett tillå­tande förhåll­ningssätt till mig själv och andra. Men, om det här ska fungera, behöver restrik­tio­nen fak­tiskt vara en restrik­tion. Annars spelar det ingen roll om jag hin­ner eller inte.

 4. När stun­den att göra uppgiften är inne, sätt igång.

 5. Slut­för uppgiften.

  För att klara det du ska göra inom restrik­tio­nen, behöver du kanske hit­ta på ett sätt att se till att du inte blir störd. Det är utmärkt, för det knepet kan du säk­ert ha nyt­ta av i andra sam­man­hang också.

 6. Kla­rade du uppgiften inom restrik­tio­nen? Top­pen. Känn efter hur skönt det känns. Klart!

  Kla­rade du det inte? Låt det få den kon­sekvens du först sat­te upp, men tänk inte om dig själv i ter­mer av dålig”, miss­ly­ck­ad” och hop­plös”. Fun­dera istäl­let på:
  a) om restrik­tio­nen var rimlig
  b) vad du skulle kun­na göra näs­ta gång för att lättare klara uppgiften inom begränsningen

 7. Näs­ta gång, tes­ta en annan sorts restrik­tion. Det kan hän­da att du på det­ta sätt kom­mer fram till lös­ningar du inte tidi­gare var­it i närheten av.

Inom ramen tar vi ut svängarna
Om du själv sät­ter upp begrän­sningar att arbe­ta inom, arbe­tar du på ett sätt du annars inte gör. Du får vari­a­tion i din job­b­vardag och har du den min­s­ta tävlingsnerv i krop­pen, lär du kän­na dig sporrad av dina egna utmaningar till dig själv.

Hur gör du?
Vad är din favoritre­strik­tion du med gläd­je under­kas­tar dig? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.