Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 nov.

Strukturboken trycks i en tredje upplaga


Datum: 2012-11-15 18:24

Nu fall­er det sig så lyck­ligt att ock­så struk­tur­bo­kens andra uppla­ga håller på att ta slut i han­deln. Vi tryck­er där­för en tred­je uppla­ga de när­maste veckorna.

Jag kän­ner mig glad och ödmjukt överväldigad över intres­set för struk­tur och för att ska­pa en smidi­gare till­varo på job­bet. Ett extra varmt tack till er läsare som mailar mig efter tio dagar med boken och berät­tar hur det går. Det bety­der myck­et. Ni vet att ni får något extra som varken är stort eller avancer­at eller särskilt märkvärdigt, men personligt.

Vill du pas­sa på att bestäl­la ditt ex av Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!, gör du det lätt här av mig eller i någon av inter­net­bokhand­lar­na Bokus och Adlib­ris.