Struktur på ditt sätt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 maj

Struktur på ditt sätt


Datum: 2012-05-23 12:00

Jag är fullt med­veten om att inte alla här i världen är så förtjus­ta i begrep­pet struk­tur” som jag.Med jäm­na mel­lan­rum stöter jag på trevli­ga män­niskor som berät­tar att de har svårt att förhål­la sig till ordet och vad det bety­der för dem. Inte säl­lan är de kreatör­er av något slag, till exem­pel kon­st­när­er, grafiska for­m­gi­vare eller musik­er.En del av dem säger att de befarar att mer struk­tur i varda­gen skulle häm­ma deras kreativitet. Andra tror att stärkt struk­tur skulle innebära att de skulle behö­va bli min­dre sig själ­va och tona ner per­son­lighets­drag de tyck­er om.En annan kat­e­gori är de hög­presterande tävlingsmän­nisko­r­na, som tänker att struk­turen i sig skulle ta för myck­et tid att admin­istr­era. De tror inte att de har tid att hål­la på med struktur”.

Det är tvärtom

Som jag ser det, har struk­turen den omvän­da effek­ten. Genom att arbe­ta mer struk­tur­erat i varda­gen, får vi mer tid, ork och rent av fysiskt utrymme att vara oss själ­va mer, att kreera mer, att säl­ja mer, vad vi än håller på med.Och, för att vi ska trivas i ett struk­tur­erat arbetssätt behöver vi utfor­ma det efter just vår per­son­lighet och våra preferenser.Där­för att, upplever vi att vi ska för­min­s­ka oss och tryc­ka in oss själ­va och hur vi har våra varda­gar i en liten låda där vi måste vara likadana som alla andra, kom­mer vi sky allt vad struk­tur heter. 

Ock­så jag.

Så, i dagens Klart! vill jag ge dig några idéer på vad du kan anpas­sa i din struk­tur om du spon­tant kän­ner mot­stånd inför begreppet.

Gör så här

 • Om du är estet,
  Se till att ha struk­turverk­tyg och ‑mate­r­i­al du njuter av. Det kan vara: 
  • Ett pap­pers­block av den pap­per­skvalitet du blir inspir­erad av att skri­va på.
  • En pen­na som är så där per­fekt; rätt vikt, rätt bal­anser­ad, rätt färg på bläck­et, rätt tjocklek.
  • En färgställ­ning du tyck­er om i den mjuk­vara du använ­der för att-göra-lis­tan och projektöversikten.
  • En extern back­up-hård­disk i en for­m­givn­ing som har­monier­ar med resten av ditt kon­tor, så den kan stå framme lättillgänglig.
  • Ett hängmapp­skåp som tack vare sitt fan­tastiska låd-drag-ljud är en fröjd att öpp­na och stän­ga var­je gång du gör det.
 • Om du är njutningsmänniska,

  • När du ska göra något tråkigt, ena­han­da och ruti­nar­tat som har med struk­tur och ord­ning att göra,
  • Lyssna på lju­vlig musik
  • Ät något vansin­nigt gott under tiden
  • Sitt bekvämt (utomhus med lap­topen i knät, upp­ku­rad i sof­fan bland skö­na kud­dar, på ett fik där kaf­fet är särskilt gott)
  • Gör bara litet i taget och belö­na dig rik­ligt för de få minut­er du står ut.
 • Om du är tävlingsmänniska,

  • Gör det struk­tur­erade arbetet till en lek, en tävling, en sport.
  • Ska­pa små, avgrän­sade utmaningar som du ska klara och därefter, belö­na dig själv
  • Mät vad du åstad­kom­mer (hur mån­ga, hur snabbt, hur stort) och åskådlig­gör det i ett diagram
  • Jäm­för med gårda­gens resul­tat och se hur du för­bät­trar dig successivt.
  • Utmana en kol­le­ga, kom överens om ett pris till den som vin­ner och tävla. Eller, för den delen, gör en struk­tur­turnéring på job­bet och utse avdel­nin­gens struk­tur­mästare i slutet av året!

Mer av dig och ditt

Ska­par du din vardags-struk­tur på ditt sätt, som du kän­ner är så du”, kom­mer ock­så du att få skör­da fruk­ter­na av ett mer struk­tur­erat arbetssätt.Du kom­mer att kun­na göra fler sak­er i god tid istäl­let för i sista sekun­den. Du kom­mer att i större utsträck­n­ing än tidi­gare veta att du har ryggen fri och att det inte är något annat du egentli­gen bor­de göra just nu istäl­let för det du gör.Du kom­mer att kun­na ägna dig mer åt det du vill, efter­som du läg­ger min­dre tid på att leta efter sak­er, göra om det du gjort tidi­gare eller släc­ka brän­der du skulle kun­na ha förut­spått om struk­turen var bättre.

Hur gjorde du?

Hur gjorde du för att övervin­na ditt mot­stånd mot struk­tur? Skriv en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.