Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 maj

Struktur på ditt sätt


Datum: 2012-05-23 12:00

Jag är fullt med­veten om att inte alla här i världen är så förtjus­ta i begrep­pet struk­tur” som jag.Med jäm­na mel­lan­rum stöter jag på trevli­ga män­niskor som berät­tar att de har svårt att förhål­la sig till ordet och vad det bety­der för dem. Inte säl­lan är de kreatör­er av något slag, till exem­pel kon­st­när­er, grafiska for­m­gi­vare eller musik­er.En del av dem säger att de befarar att mer struk­tur i varda­gen skulle häm­ma deras kreativitet. Andra tror att stärkt struk­tur skulle innebära att de skulle behö­va bli min­dre sig själ­va och tona ner per­son­lighets­drag de tyck­er om.En annan kat­e­gori är de hög­presterande tävlingsmän­nisko­r­na, som tänker att struk­turen i sig skulle ta för myck­et tid att admin­istr­era. De tror inte att de har tid att hål­la på med struktur”.

Det är tvärtom

Som jag ser det, har struk­turen den omvän­da effek­ten. Genom att arbe­ta mer struk­tur­erat i varda­gen, får vi mer tid, ork och rent av fysiskt utrymme att vara oss själ­va mer, att kreera mer, att säl­ja mer, vad vi än håller på med.Och, för att vi ska trivas i ett struk­tur­erat arbetssätt behöver vi utfor­ma det efter just vår per­son­lighet och våra preferenser.Där­för att, upplever vi att vi ska för­min­s­ka oss och tryc­ka in oss själ­va och hur vi har våra varda­gar i en liten låda där vi måste vara likadana som alla andra, kom­mer vi sky allt vad struk­tur heter. 

Ock­så jag.

Så, i dagens Klart! vill jag ge dig några idéer på vad du kan anpas­sa i din struk­tur om du spon­tant kän­ner mot­stånd inför begreppet.

Gör så här

 • Om du är estet,
  Se till att ha struk­turverk­tyg och ‑mate­r­i­al du njuter av. Det kan vara: 
  • Ett pap­pers­block av den pap­per­skvalitet du blir inspir­erad av att skri­va på.
  • En pen­na som är så där per­fekt; rätt vikt, rätt bal­anser­ad, rätt färg på bläck­et, rätt tjocklek.
  • En färgställ­ning du tyck­er om i den mjuk­vara du använ­der för att-göra-lis­tan och projektöversikten.
  • En extern back­up-hård­disk i en for­m­givn­ing som har­monier­ar med resten av ditt kon­tor, så den kan stå framme lättillgänglig.
  • Ett hängmapp­skåp som tack vare sitt fan­tastiska låd-drag-ljud är en fröjd att öpp­na och stän­ga var­je gång du gör det.
 • Om du är njutningsmänniska,

  • När du ska göra något tråkigt, ena­han­da och ruti­nar­tat som har med struk­tur och ord­ning att göra,
  • Lyssna på lju­vlig musik
  • Ät något vansin­nigt gott under tiden
  • Sitt bekvämt (utomhus med lap­topen i knät, upp­ku­rad i sof­fan bland skö­na kud­dar, på ett fik där kaf­fet är särskilt gott)
  • Gör bara litet i taget och belö­na dig rik­ligt för de få minut­er du står ut.
 • Om du är tävlingsmänniska,

  • Gör det struk­tur­erade arbetet till en lek, en tävling, en sport.
  • Ska­pa små, avgrän­sade utmaningar som du ska klara och därefter, belö­na dig själv
  • Mät vad du åstad­kom­mer (hur mån­ga, hur snabbt, hur stort) och åskådlig­gör det i ett diagram
  • Jäm­för med gårda­gens resul­tat och se hur du för­bät­trar dig successivt.
  • Utmana en kol­le­ga, kom överens om ett pris till den som vin­ner och tävla. Eller, för den delen, gör en struk­tur­turnéring på job­bet och utse avdel­nin­gens struk­tur­mästare i slutet av året!

Mer av dig och ditt

Ska­par du din vardags-struk­tur på ditt sätt, som du kän­ner är så du”, kom­mer ock­så du att få skör­da fruk­ter­na av ett mer struk­tur­erat arbetssätt.Du kom­mer att kun­na göra fler sak­er i god tid istäl­let för i sista sekun­den. Du kom­mer att i större utsträck­n­ing än tidi­gare veta att du har ryggen fri och att det inte är något annat du egentli­gen bor­de göra just nu istäl­let för det du gör.Du kom­mer att kun­na ägna dig mer åt det du vill, efter­som du läg­ger min­dre tid på att leta efter sak­er, göra om det du gjort tidi­gare eller släc­ka brän­der du skulle kun­na ha förut­spått om struk­turen var bättre.

Hur gjorde du?

Hur gjorde du för att övervin­na ditt mot­stånd mot struk­tur? Skriv en kom­men­tar och berätta.