Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 maj

Så här går det för strukturbok-läsarna


Datum: 2012-05-29 10:43

En tred­jedel in i min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!, i dag 10 av trän­ing­spro­gram­met i struk­tur, bjud­er jag in läsaren till att skri­va till mig och berät­ta hur det går och vad effek­ten blir av förän­dringar­na hon eller han gör. 

Så här en dryg månad efter pub­licerin­gen har flera läsare hört av sig och det drop­par in ett par nya mail i veck­an. För mig är de under­bara att läsa. Jag blir var­je gång så glad när jag hör att boken gör skillnad.

Mer tid, mer struk­tur­erad, färre fallgropsfall

En läsare skriv­er att han inte län­gre behöver ha alla bol­lar i huvudet och att han kän­ner att han har mer tid nu. En annan upplever att hon efter tio dagars läs­ning är mer struk­tur­erad än hon någon­sin var­it och att hon inte län­gre lig­ger och tänker på sak­er hon inte får glöm­ma. Någon berät­tar att hon med den nya struk­turen får boc­ka av mån­ga sak­er i varda­gen och att det inte län­gre är trist att öpp­na att göra-lis­tan. För någon annan är det väldigt behagligt att ge sig själv ett pro­gram med 31 dagar för att göra ett ryck med struk­turen. En femte har gjort de 10 förs­ta dagar­na i raskt tem­po och kän­ner sig nu pep­pad med mån­ga nya idéer, var­för han vill vän­ta några dagar innan han sät­ter fart igen. En läsare har läst David Allens GTD-bok, men sak­nat en beskrivn­ing av vägen fram till ett färdigt sys­tem och nu hit­tat det i struk­tur­bo­ken. En annan har for­muler­at en konkret mål­sät­tning med läs­nin­gen av boken (och genom­föran­det av övningar­na), för att få bäs­ta effekt. En skriv­er att hon i boken upp­märk­sam­mats på mån­ga fall­gropar hon tidi­gare lyck­ats ham­na i, trots att hon redan i grun­den är väldigt strukturerad.

Om du är en av dem som skriv­it till mig efter att ha kom­mit till dag 10 i boken — tack! Det du berät­tat är ovärderligt för mig. Hade jag inte fått höra vad mina läsare och lyssnare gör av det jag skriv­er och talar om, utan jag bara skulle pra­ta, pra­ta och pra­ta om dagar­na, hade jag snabbt tröttnat.

Grädde på moset

De som skriv­er till mig och berät­tar hur det går under läs­nin­gen får för­resten något extra. Det är inte stort och inte avancer­at eller särskilt märkvärdigt, men per­son­ligt. Vill du ock­så få — {encode=“david@stiernholm.com” title=“skriv till mig”} och dela med dig av förän­dringar­na du gör. Jag är idel öra. 

Foto: Moriza