Så här går det för strukturbok-läsarna | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 maj

Så här går det för strukturbok-läsarna


Datum: 2012-05-29 10:43

En tred­jedel in i min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!, i dag 10 av trän­ing­spro­gram­met i struk­tur, bjud­er jag in läsaren till att skri­va till mig och berät­ta hur det går och vad effek­ten blir av förän­dringar­na hon eller han gör. 

Så här en dryg månad efter pub­licerin­gen har flera läsare hört av sig och det drop­par in ett par nya mail i veck­an. För mig är de under­bara att läsa. Jag blir var­je gång så glad när jag hör att boken gör skillnad.

Mer tid, mer struk­tur­erad, färre fallgropsfall

En läsare skriv­er att han inte län­gre behöver ha alla bol­lar i huvudet och att han kän­ner att han har mer tid nu. En annan upplever att hon efter tio dagars läs­ning är mer struk­tur­erad än hon någon­sin var­it och att hon inte län­gre lig­ger och tänker på sak­er hon inte får glöm­ma. Någon berät­tar att hon med den nya struk­turen får boc­ka av mån­ga sak­er i varda­gen och att det inte län­gre är trist att öpp­na att göra-lis­tan. För någon annan är det väldigt behagligt att ge sig själv ett pro­gram med 31 dagar för att göra ett ryck med struk­turen. En femte har gjort de 10 förs­ta dagar­na i raskt tem­po och kän­ner sig nu pep­pad med mån­ga nya idéer, var­för han vill vän­ta några dagar innan han sät­ter fart igen. En läsare har läst David Allens GTD-bok, men sak­nat en beskrivn­ing av vägen fram till ett färdigt sys­tem och nu hit­tat det i struk­tur­bo­ken. En annan har for­muler­at en konkret mål­sät­tning med läs­nin­gen av boken (och genom­föran­det av övningar­na), för att få bäs­ta effekt. En skriv­er att hon i boken upp­märk­sam­mats på mån­ga fall­gropar hon tidi­gare lyck­ats ham­na i, trots att hon redan i grun­den är väldigt strukturerad.

Om du är en av dem som skriv­it till mig efter att ha kom­mit till dag 10 i boken — tack! Det du berät­tat är ovärderligt för mig. Hade jag inte fått höra vad mina läsare och lyssnare gör av det jag skriv­er och talar om, utan jag bara skulle pra­ta, pra­ta och pra­ta om dagar­na, hade jag snabbt tröttnat.

Grädde på moset

De som skriv­er till mig och berät­tar hur det går under läs­nin­gen får för­resten något extra. Det är inte stort och inte avancer­at eller särskilt märkvärdigt, men per­son­ligt. Vill du ock­så få — {encode=“david@stiernholm.com” title=“skriv till mig”} och dela med dig av förän­dringar­na du gör. Jag är idel öra. 

Foto: Moriza

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.