Struktur är för en del ren kärlek | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 mars

Struktur är för en del ren kärlek


Datum: 2010-03-11 09:47

För någon dryg vec­ka sedan hade jag gläd­jen att föreläsa om struk­tur och per­son­lig effek­tivitet för Västsven­s­ka Idrotts­för­bun­det här i Göte­borg. Det hela begav sig på Ulle­vi Kon­fer­ens och åhörar­na kom dels från idrotts­för­bun­det, dels från fritids­för­valt­nin­gen runt om i Göte­borgs Stad.

I sam­tal­en efter föreläs­nin­gen blev det tydligt för mig att de som till yrket arbe­tar med fritidsverk­samhet har en särskild utman­ing när det gäller att hål­la isär arbete och fritid (så att säga). För dem själ­va är det arbete, medan det för de de arbe­tar med, män­nisko­r­na i föreningar­na, är det fritidssys­sel­sät­tning. Så, särskilt för den som arbe­tar med ung­do­mar blir det en hel del SMS och mobil­sam­tal även kväll­stid. Då gäller det att själv dra gränsen för när man vill och kan vara till­gäng­lig och när man vill vara helt ledig.

Men, det som i syn­ner­het stan­nade kvar hos mig från dagen var vad Lars sade när vi åt lunch till­sam­mans efteråt. 

Han sade:

Du vet, David, jag har job­bat en del med autis­tiska barn och barn med särskil­da behov, och för dem är struk­tur kär­lek. För att de över­hu­vud­taget ska må bra och fungera i varda­gen, behöver de få väldigt tydlig struk­tur i det vi gör till­sam­mans. För att de ska kän­na sig tryg­ga, behöver de veta vad vi ska göra på tränin­gen, när vi ska göra vad och vil­ka red­skap vi ska använ­da. Klar och tydlig struk­tur är det finaste vi kan ge dem.

På så sätt är struk­tur för dem ren kärlek.”

Tänk om tyd­lighet och klara förut­sät­tningar är något som ock­så gör oss som inte har autism tryg­ga och avslappnade?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.