Nu är näst bästa tillfället | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 mars

Nu är näst bästa tillfället


Datum: 2010-03-10 10:23

Det här med god struk­tur — visst kan det vara så att vi verk­li­gen kän­ner att vi skulle behö­va arbe­ta effek­ti­vare till vardags, men att vi inte vet var vi ska bör­ja? Det är bara för myck­et nu och vi hin­ner knappt hål­la näsan över vattenytan.

Vi har så ont om tid att vi inte hin­ner ändra vårt arbetssätt för att få mer tid över. Det får bli en annan gång, när vi har tid. Men, om vi fort­sät­ter så här, kom­mer den dag kom­ma då vi har till­räck­ligt med tid för att bör­ja job­ba smidi­gare? Behöver vi verk­li­gen vänta?

Nej, inte som jag ser det. Just nu är det näst bäs­ta tillfäl­let att bör­ja. Det bäs­ta tillfäl­let var igår.

Så, låt oss just nu ta ett enda enkelt steg i rätt rik­t­ning. Vad skulle det då vara?

Ett ständigt inflöde

Cen­tralt i ett smidigt, sys­tem­a­tiskt arbetssätt är att-göra-lis­tan. Dit kom­mer ett inflöde av uppgifter från tele­fon­sam­tal, posten, mailen, möten, min­gel och det är därifrån du plockar alla uppgifter du gör var­je dag. Att du kan lita på lis­tan och slapp­na av i vet­skapen att allt du ska göra står där, utan att du behöver ha det i huvudet, är själ­va vit­sen med att ha en.

Och, se till att du gör det enkelt. Det­ta är det förs­ta steget mot ett effek­ti­vare arbetssätt. Gör tröskeln låg för att kom­ma igång.

Sex snab­ba steg

Om du vill, gör nu så här:

  1. Bestäm dig för om du vill att lis­tan ska vara elek­tro­n­isk eller på papper.
  2. Avsätt 15 minut­er då du kan arbe­ta ostört. Det är inte län­gre än en fika­paus eller en ovän­tad förs­en­ing i trafikstockning.
  3. I ditt val­da medi­um (Out­looks uppgifts­funk­tion, ett blankt pap­per, Excel, anteck­ningar i datorn, iCals-to-do-funk­tion el dyl), skriv ned allt du har i huvudet som du vet att du har att göra — en uppgift per rad. Skriv hela meningar, d v s istäl­let för bara Lokal”, skriv Kon­tak­ta fastighets­bo­laget ang ledi­ga lokaler”; istäl­let för bara Bil­jet­ter”, skriv Ring rese­byrån och boka bil­jet­ter till NY”.
  4. Bestäm dig för hur du gör det lätt för dig att notera i lis­tan och stry­ka ur lis­tan. T ex bestäm dig för att alltid ha lis­tan i ett särskilt fack i väskan, eller lägg en gen­väg till doku­mentet på datorns skrivbord.
  5. Fort­sätt nu vara kon­sekvent. När du kom­mer på nya uppgifter, skriv upp dem i lis­tan om de tar län­gre än 2 minut­er att genom­föra (annars gör du dem direkt). Om du försök­er hål­la nya uppgifter i huvudet istäl­let för i lis­tan, kom­mer inte lis­tan göra nyt­ta för dig. Inte heller om du gör en ny lista var­je dag utan att föra över uppgifter från orig­i­nal­lis­tan eller om du skriv­er upp uppgifter på andra lap­par istäl­let för på listan.
  6. Bestäm dig för en fast tid eller dag per vec­ka då du går igenom hela lis­tan och läg­ger till eller stryk­er uppgifter.

Men, var­för?

Du kom­mer att uppl­e­va att du har bät­tre koll på vad du har att göra. Du kom­mer att slut­föra dina uppgifter tidi­gare och mis­sa färre dead­lines. Du kom­mer att kän­na dig min­dre stres­sad och du kop­plar lättare av när du är ledig.

Hur gör du?

Hur funkade det här för dig? Har du andra tips på förs­ta enkla steg att ta mot ett smidi­gare arbetssätt? 

Kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.