Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Strukthur? nr 4: Hur bygger du en bra mappstruktur?


Datum: 2013-05-21 18:16

Nu är det fjärde avs­nit­tet av min fråges­palt Struk­thur? här. Den här gån­gen har jag fått frå­gan om hur man byg­ger en bra mapp­struk­tur för sina dig­i­ta­la doku­ment och jag berät­tar om de tre byg­g­ste­nar vi har till förfogande. 

Allt illus­tr­eras med Lego.

Har du en struk­turfrå­ga till mig?

De tre tidi­gare avs­nit­ten av Struk­thur? ser du här.