Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 maj

Se upp för prioriteringsfrestelsen


Datum: 2013-05-29 09:52

När vi arbe­tar så struk­tur­erat att vi använ­der en att göra-lista i någon form för att slip­pa kom­ma ihåg det vi har att göra och för att lätt få över­sikt över alla uppgifter, finns det en fall­grop vi bör akta oss för.

Då vi skriv­er in en ny uppgift i vårt dig­i­ta­la att göra-listverk­tyg, visst är det fre­stande att ange
hög” (eller 1”) i prioritet”-rutan om uppgiften är viktig?

Akta dig för det.

Högt idag — lågt imorgon

Vil­ka uppgifter som har högst pri­or­itet vari­er­ar näm­li­gen med tiden. Det som är hög­pri­or­it­er­at idag, kan ha lägre rel­a­tiv pri­or­itet imor­gon, om det då har tillkom­mit nya, högre pri­or­it­er­ade uppgifter.

Kon­sekvensen av att sät­ta pri­or­itet för tidigt blir lätt att du har en lista som är pri­or­it­er­ad, men fel. Då tvin­gas du se för­bi de pri­or­i­teringar du tidi­gare satt (pri­or­i­terin­gen är allt­så helt ogjord) eller läg­ga tid på att ändra pri­or­i­terin­gen till det den är nu istäl­let. Ändrar du till dagens pri­or­i­ter­ing och inte slut­för allt, är den inak­tuell imor­gon och du får igen läg­ga tid på att justera.

Gör inte så här

Ange allt­så inte hög pri­or­itet direkt när du skriv­er en att göra-uppgift, utan låt pri­or­iteten då vara nor­mal”.

Först när du väl­jer ut vil­ka uppgifter som verk­li­gen behöver bli klara idag, sätt då hög pri­or­itet” på dem. Räk­na dock med att du får ompri­or­it­era under dagen, efter­som det lär dyka upp sak­er som omkul­lka­s­tar din planering.

Använd sålun­da inte pri­or­i­ter­ings­fäl­tet, föru­tom när du pri­or­it­er­ar för den när­maste stun­den och vill sortera dagens uppgifter efter pri­or­itet, för att lättare läsa listan.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt och lätt särskil­ja de hög­pri­or­it­er­ade uppgifter­na från de lägre pri­or­it­er­ade? Kom­mentera gär­na och berätta.