Se upp för prioriteringsfrestelsen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 maj

Se upp för prioriteringsfrestelsen


Datum: 2013-05-29 09:52

När vi arbe­tar så struk­tur­erat att vi använ­der en att göra-lista i någon form för att slip­pa kom­ma ihåg det vi har att göra och för att lätt få över­sikt över alla uppgifter, finns det en fall­grop vi bör akta oss för.

Då vi skriv­er in en ny uppgift i vårt dig­i­ta­la att göra-listverk­tyg, visst är det fre­stande att ange
hög” (eller 1”) i prioritet”-rutan om uppgiften är viktig?

Akta dig för det.

Högt idag — lågt imorgon

Vil­ka uppgifter som har högst pri­or­itet vari­er­ar näm­li­gen med tiden. Det som är hög­pri­or­it­er­at idag, kan ha lägre rel­a­tiv pri­or­itet imor­gon, om det då har tillkom­mit nya, högre pri­or­it­er­ade uppgifter.

Kon­sekvensen av att sät­ta pri­or­itet för tidigt blir lätt att du har en lista som är pri­or­it­er­ad, men fel. Då tvin­gas du se för­bi de pri­or­i­teringar du tidi­gare satt (pri­or­i­terin­gen är allt­så helt ogjord) eller läg­ga tid på att ändra pri­or­i­terin­gen till det den är nu istäl­let. Ändrar du till dagens pri­or­i­ter­ing och inte slut­för allt, är den inak­tuell imor­gon och du får igen läg­ga tid på att justera.

Gör inte så här

Ange allt­så inte hög pri­or­itet direkt när du skriv­er en att göra-uppgift, utan låt pri­or­iteten då vara nor­mal”.

Först när du väl­jer ut vil­ka uppgifter som verk­li­gen behöver bli klara idag, sätt då hög pri­or­itet” på dem. Räk­na dock med att du får ompri­or­it­era under dagen, efter­som det lär dyka upp sak­er som omkul­lka­s­tar din planering.

Använd sålun­da inte pri­or­i­ter­ings­fäl­tet, föru­tom när du pri­or­it­er­ar för den när­maste stun­den och vill sortera dagens uppgifter efter pri­or­itet, för att lättare läsa listan.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt och lätt särskil­ja de hög­pri­or­it­er­ade uppgifter­na från de lägre pri­or­it­er­ade? Kom­mentera gär­na och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.