Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 maj

Fem sätt att bli mer osårbar


Datum: 2013-05-15 14:57

För några dagar sedan lyfte jag på en sten när jag arbe­tade i trädgår­den. Därun­der hade en koloni av röd­my­ror sitt hem. När jag lyfte på ste­nen sat­te en ener­gisk aktivitet igång.

Ett par dagar senare lyfte jag på ste­nen igen och där fanns inte en myra. Gån­gar­na och infra­struk­turen myror­na byg­gt var kvar, men av myror­na själ­va syntes inte ett spår. De hade fly­t­tat, allihop.

De hade över­raskats av något hot­fullt (mig) och helt soni­ka lagt benen på ryggen och drag­it därifrån. Någon annanstans i min trädgård har de nu byg­gt sitt nya hem. 

Jag gis­sar att inte en myra fick sät­ta livet till i den ändå omväl­vande förän­dring som det innebär att stän­ga igen allt de byg­gt och bör­ja på nytt någon annanstans. För mig tyder det på en imponerande anpass­nings- och överlevnadsförmåga.

Det finns ett ord för det här — resiliens.

Att återfinna kraften och kursen

Resiliens är för­må­gan att stå emot och åter­häm­ta sig från påfrest­ningar. Vi har hög resiliens när vi snabbt åter­får fat­tnin­gen och kom­mer upp i tem­po igen efter att något oförut­sett inträf­fat som hin­drat oss i vår framfart.

I den vardag de fles­ta av oss lever i, är det mer regel än undan­tag att det inte blir som vi tänkt oss. Vi har en tanke om vad vi behöver åstad­kom­ma den när­maste dagen, månaden eller året, men så inträf­far något som får oss ur kurs. Vi får ett tele­fon­sam­tal om något akut som måste kom­ma före allt vi plan­er­at. Vi tap­par en affär som hade betytt myck­et om vi hade fått den. Vi miss­ly­ckas med något vi trodde vi skulle klara av.

När det inte blir som vi tänkt oss, är det lätt att kän­na oss som offer för omständigheter­na. Det som hänt var utan vår kon­troll och kanske ger vi rent av upp, för evigt eller bara för en stund. Men, vår tid är utmätt och spiller vi tid var­je gång vi drab­bas av något, min­skar han­dling­sutrym­met att nå visio­nen, för oss och för den verk­samhet vi arbe­tar i.

Visst, det är vägen som är mödan värd och vi ska inte bara leva för sedan, när vi nått målet, men nog är ock­så vägen mer njut­bar om vi upplever den full av möj­ligheter än av hinder?

Den (per­son och verk­samhet) som har hög resiliens når lättare dit den vill, efter­som den snab­bare kom­mer igen” efter nederlag.

Gör där­för något konkret för att höja din och din verk­samhets resiliens.

Gör så här

Bestäm dig nu för en sak du kan bör­ja göra redan idag för att suc­ces­sivt stär­ka din resiliens i ditt jobb. 


Här är fem exempel:

 1. Gör dina mål än tydli­gare och mer när­varande för dig
  • När du mer fokuser­ar på målen än på det du först trodde var rätt sak att lyckas med för att nå målen, finner du lättare alter­na­ti­va vägar att nå sam­ma mål när du stöter på patrull.
  • Ju mer konkre­ta målen är for­muler­ade, desto lättare kom­mer du på sak­er du kan göra för att nå dem.
  • Skriv ut målen på en lapp och plac­era den så du alltid kan snegla åt den när du jobbar.
  • Lägg dem som en skrivbor­ds­bak­grund på datorn.
  • Låt en bild på målen vara en av de få doku­menten du har lig­gande på datorskrivbor­det, så du snabbt kan öpp­na den när du behöver påmin­na dig.
  • Bestäm dig för ett fast tillfälle var­je vec­ka eller en fast sit­u­a­tion i din vardag (som kan inträf­fa på oregel­bund­na tider) då du gör dig påmind om målen.

 2. Gör det lätt att hit­ta någon att frå­ga om råd när du är villrådig

  • Om du är på Twit­ter och Face­book, pro­va redan idag att pos­ta en frå­ga du vill ha svar på (även om det just nu inte är kris) och häp­na sedan över hur hjälp­sam­ma dina kon­tak­ter är.
  • När du träf­fat någon på en lunch eller i ett möte och ni talat om intres­san­ta sak­er, skriv i anteck­n­ingsru­tan i per­so­n­ens kon­tak­tko­rt i din kon­tak­t­data­bas (till exem­pel i Out­look) några nyck­elord som beskriv­er det ni talat om, erfaren­heter den andra per­so­n­en delat med sig av och annat som du vet att hon eller han är duk­tig på.
  • Närhelst du behöver hjälp, sök i din kon­tak­t­data­bas efter några ord som beskriv­er ditt prob­lem och vips hit­tar du per­son­er som kan något om det, var­it med om det tidi­gare eller som du diskuter­at det med förut.

 3. Ge dig själv perspektiv

  • Leta upp en biografi över en per­son du fascin­eras av och bestäm dig för att läsa den härnäst. Biografi­er är oer­hör­da erfaren­hets­banker och att läsa hur andra tack­lat lik­nande svårigheter som dina ger dig per­spek­tiv på din egen sit­u­a­tion och hjälper dig se nya möjligheter.

 4. Stärk struk­tur och ordning

  • Om du har god struk­tur och ord­ning just innan allt kör ihop sig och det blir ett över­mäk­tigt kaos, åter­ställer du lättare ord­nin­gen och finner snab­bare rätt sak att göra i rätt tid. Är det däre­mot kaos från bör­jan och det blir ännu mer kaos, är det bra myck­et tyn­gre att därifrån ska­pa något annat än just — kaos.
  • Så, lus­läs Struk­tur­bloggen. Sök på pro­duc­tiv­i­ty” på Ama­zon och välj en bok som attra­her­ar dig. Det finns myck­et klokt skriv­et om struk­tur och effek­tivitet i gyl­lene kombination.

 5. Gör det lätt för dig att snabbt fort­sät­ta istäl­let för att grä­va ner dig”

  • Hit­ta ett sätt att påmin­na dig om att gå vidare och söka alter­na­ti­va vägar fort efter att något oförde­lak­tigt inträffat.
  • Jag har länge haft stor gläd­je av att på mitt kon­tor ha ett kort med ett citat som till­skrivs Win­ston Churchill: If you are going through hell, keep going.”.
  • Gör upp med en vän att du kan ringa när det behövs och få upp­manin­gen att Gräm dig inte, bara bör­ja. Du kan inte göra det gjor­da ogjort, det hän­da ohänt. Börja.”
  • Jag träf­fade i ons­dags en säl­jare som, när han kände sig tyn­gd av mot­gån­gar, lyssnade på inspel­ningar av sig själv i tele­fon med en kund i en sit­u­a­tion då han hade säljflow”. Det fick hon­om att åter­få hop­pet och farten igen.
  • Eller, hit­ta ett väldigt annor­lun­da sätt att påmin­na dig som verk­li­gen inspir­erar dig.

Hit­ta enklare vägen runt

Om du på ett sys­tem­a­tiskt sätt gör sak­er som höjer din och din verk­samhets resiliens, kom­mer ni snab­bare igenom de svårigheter ni råkar ut för. Du hit­tar enklare en väg runt hin­dret och i min­dre utsträck­n­ing än annars låter du dig ned­slås och för­lo­ra hopp. Verk­samheten blir min­dre sår­bar, efter­som ni snab­bare tar nya tag när det går er emot. 

Mot­gån­gar hän­der, låt oss bara gå vidare fort.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att fort resa dig som fågel Fenix ur askan när du miss­ly­ck­ats? Skriv mer än gär­na en kom­men­tar och dela med dig till andra.