Fem sätt att bli mer osårbar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 maj

Fem sätt att bli mer osårbar


Datum: 2013-05-15 14:57

För några dagar sedan lyfte jag på en sten när jag arbe­tade i trädgår­den. Därun­der hade en koloni av röd­my­ror sitt hem. När jag lyfte på ste­nen sat­te en ener­gisk aktivitet igång.

Ett par dagar senare lyfte jag på ste­nen igen och där fanns inte en myra. Gån­gar­na och infra­struk­turen myror­na byg­gt var kvar, men av myror­na själ­va syntes inte ett spår. De hade fly­t­tat, allihop.

De hade över­raskats av något hot­fullt (mig) och helt soni­ka lagt benen på ryggen och drag­it därifrån. Någon annanstans i min trädgård har de nu byg­gt sitt nya hem. 

Jag gis­sar att inte en myra fick sät­ta livet till i den ändå omväl­vande förän­dring som det innebär att stän­ga igen allt de byg­gt och bör­ja på nytt någon annanstans. För mig tyder det på en imponerande anpass­nings- och överlevnadsförmåga.

Det finns ett ord för det här — resiliens.

Att återfinna kraften och kursen

Resiliens är för­må­gan att stå emot och åter­häm­ta sig från påfrest­ningar. Vi har hög resiliens när vi snabbt åter­får fat­tnin­gen och kom­mer upp i tem­po igen efter att något oförut­sett inträf­fat som hin­drat oss i vår framfart.

I den vardag de fles­ta av oss lever i, är det mer regel än undan­tag att det inte blir som vi tänkt oss. Vi har en tanke om vad vi behöver åstad­kom­ma den när­maste dagen, månaden eller året, men så inträf­far något som får oss ur kurs. Vi får ett tele­fon­sam­tal om något akut som måste kom­ma före allt vi plan­er­at. Vi tap­par en affär som hade betytt myck­et om vi hade fått den. Vi miss­ly­ckas med något vi trodde vi skulle klara av.

När det inte blir som vi tänkt oss, är det lätt att kän­na oss som offer för omständigheter­na. Det som hänt var utan vår kon­troll och kanske ger vi rent av upp, för evigt eller bara för en stund. Men, vår tid är utmätt och spiller vi tid var­je gång vi drab­bas av något, min­skar han­dling­sutrym­met att nå visio­nen, för oss och för den verk­samhet vi arbe­tar i.

Visst, det är vägen som är mödan värd och vi ska inte bara leva för sedan, när vi nått målet, men nog är ock­så vägen mer njut­bar om vi upplever den full av möj­ligheter än av hinder?

Den (per­son och verk­samhet) som har hög resiliens når lättare dit den vill, efter­som den snab­bare kom­mer igen” efter nederlag.

Gör där­för något konkret för att höja din och din verk­samhets resiliens.

Gör så här

Bestäm dig nu för en sak du kan bör­ja göra redan idag för att suc­ces­sivt stär­ka din resiliens i ditt jobb. 


Här är fem exempel:

 1. Gör dina mål än tydli­gare och mer när­varande för dig
  • När du mer fokuser­ar på målen än på det du först trodde var rätt sak att lyckas med för att nå målen, finner du lättare alter­na­ti­va vägar att nå sam­ma mål när du stöter på patrull.
  • Ju mer konkre­ta målen är for­muler­ade, desto lättare kom­mer du på sak­er du kan göra för att nå dem.
  • Skriv ut målen på en lapp och plac­era den så du alltid kan snegla åt den när du jobbar.
  • Lägg dem som en skrivbor­ds­bak­grund på datorn.
  • Låt en bild på målen vara en av de få doku­menten du har lig­gande på datorskrivbor­det, så du snabbt kan öpp­na den när du behöver påmin­na dig.
  • Bestäm dig för ett fast tillfälle var­je vec­ka eller en fast sit­u­a­tion i din vardag (som kan inträf­fa på oregel­bund­na tider) då du gör dig påmind om målen.

 2. Gör det lätt att hit­ta någon att frå­ga om råd när du är villrådig

  • Om du är på Twit­ter och Face­book, pro­va redan idag att pos­ta en frå­ga du vill ha svar på (även om det just nu inte är kris) och häp­na sedan över hur hjälp­sam­ma dina kon­tak­ter är.
  • När du träf­fat någon på en lunch eller i ett möte och ni talat om intres­san­ta sak­er, skriv i anteck­n­ingsru­tan i per­so­n­ens kon­tak­tko­rt i din kon­tak­t­data­bas (till exem­pel i Out­look) några nyck­elord som beskriv­er det ni talat om, erfaren­heter den andra per­so­n­en delat med sig av och annat som du vet att hon eller han är duk­tig på.
  • Närhelst du behöver hjälp, sök i din kon­tak­t­data­bas efter några ord som beskriv­er ditt prob­lem och vips hit­tar du per­son­er som kan något om det, var­it med om det tidi­gare eller som du diskuter­at det med förut.

 3. Ge dig själv perspektiv

  • Leta upp en biografi över en per­son du fascin­eras av och bestäm dig för att läsa den härnäst. Biografi­er är oer­hör­da erfaren­hets­banker och att läsa hur andra tack­lat lik­nande svårigheter som dina ger dig per­spek­tiv på din egen sit­u­a­tion och hjälper dig se nya möjligheter.

 4. Stärk struk­tur och ordning

  • Om du har god struk­tur och ord­ning just innan allt kör ihop sig och det blir ett över­mäk­tigt kaos, åter­ställer du lättare ord­nin­gen och finner snab­bare rätt sak att göra i rätt tid. Är det däre­mot kaos från bör­jan och det blir ännu mer kaos, är det bra myck­et tyn­gre att därifrån ska­pa något annat än just — kaos.
  • Så, lus­läs Struk­tur­bloggen. Sök på pro­duc­tiv­i­ty” på Ama­zon och välj en bok som attra­her­ar dig. Det finns myck­et klokt skriv­et om struk­tur och effek­tivitet i gyl­lene kombination.

 5. Gör det lätt för dig att snabbt fort­sät­ta istäl­let för att grä­va ner dig”

  • Hit­ta ett sätt att påmin­na dig om att gå vidare och söka alter­na­ti­va vägar fort efter att något oförde­lak­tigt inträffat.
  • Jag har länge haft stor gläd­je av att på mitt kon­tor ha ett kort med ett citat som till­skrivs Win­ston Churchill: If you are going through hell, keep going.”.
  • Gör upp med en vän att du kan ringa när det behövs och få upp­manin­gen att Gräm dig inte, bara bör­ja. Du kan inte göra det gjor­da ogjort, det hän­da ohänt. Börja.”
  • Jag träf­fade i ons­dags en säl­jare som, när han kände sig tyn­gd av mot­gån­gar, lyssnade på inspel­ningar av sig själv i tele­fon med en kund i en sit­u­a­tion då han hade säljflow”. Det fick hon­om att åter­få hop­pet och farten igen.
  • Eller, hit­ta ett väldigt annor­lun­da sätt att påmin­na dig som verk­li­gen inspir­erar dig.

Hit­ta enklare vägen runt

Om du på ett sys­tem­a­tiskt sätt gör sak­er som höjer din och din verk­samhets resiliens, kom­mer ni snab­bare igenom de svårigheter ni råkar ut för. Du hit­tar enklare en väg runt hin­dret och i min­dre utsträck­n­ing än annars låter du dig ned­slås och för­lo­ra hopp. Verk­samheten blir min­dre sår­bar, efter­som ni snab­bare tar nya tag när det går er emot. 

Mot­gån­gar hän­der, låt oss bara gå vidare fort.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att fort resa dig som fågel Fenix ur askan när du miss­ly­ck­ats? Skriv mer än gär­na en kom­men­tar och dela med dig till andra.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.