Stor nytta för NBV Mitt av att gå online-kursen… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 dec.

Stor nytta för NBV Mitt av att gå online-kursen "Skaffa superstruktur" tillsammans


Datum: 2020-12-16 09:22

Under hösten har alla 30 medar­betare vid NBV Mitt gått min online-kurs Skaf­fa super­struk­tur” till­sam­mans — det vill säga var och en för sig, men sam­tidigt. Man kan ock­så säga att de har gått den till­sam­mans med mig, i det att jag dels svarat på delt­a­gar­nas frå­gor löpande under kursen, dels träf­fat hela grup­pen i ett halv­tim­melångt dis­tans­möte i Zoom vid tre tillfällen — vid kursens start, halvvägs igenom och vid kursens slut.

Efter att kursen hade avs­lu­tats var jag såk­lart nyfiken på att höra hur den hade fal­lit ut, så jag frå­gade min upp­drags­gi­vare, dis­trik­tschef Irja Con­va­l­ius.

Irja, var­för valde ni att gå den här online-kursen och vad var tanken bakom att göra det till­sam­mans på det­ta sätt?

Vi fån­gade upp ett behov via vår medar­betarenkät av att reducera/​hantera stress men även att före­byg­ga stress. Det­ta med att ska­pa struk­tur fram­förallt i sin admin­is­tra­ti­va vardag pas­sade vår verk­samhet som byg­ger på mån­ga exter­na kon­tak­ter, både via mail och tele­fon samt bokade fysiska möten.

Genom att vi fått lära oss att organ­is­era, prioritera/​fokusera och automa­tis­era vårt arbete har det ska­p­ats en känsla av hanter­barhet som både är stressre­duc­erande och stress­före­byg­gande. Genom att vi alla i avdel­nin­gen har genomgått pré­cis sam­ma utbild­ning har vi även ska­p­at ett gemen­samt språk att förhål­la oss till vilket var­it till stor nyt­ta.“


Vad gjorde det för skill­nad att ha dessa tre Zoom-möten med mig, inled­ningsvis, halvvägs och avslutningsvis?

Förde­len med det upplägget vi efter­frå­gade att få flera uppföl­jande zoom-möten har var­it att medar­betare har haft flera dead­lines och på så sätt kun­nat bry­ta ner uppgifter­na i överblick­bara delar att genom­föra. Det har även var­it bra att få syn på att det är flera som sit­ter med sam­ma frå­gor och även oli­ka lös­ningar eller förslag på orig­inel­la sätt att arbe­ta på. Vis­sa idéer har befruk­tats i rum­met och fått syn­ergi­ef­fekt.

Ditt sätt att förhål­la dig till kursen och förmed­la att det är ett smörgås­bord och att det är vik­tigt att man imple­menter­ar det som pas­sar ens egna uni­ka sit­u­a­tion för att sedan återkom­ma och ta näs­ta steg för att fort­sät­ta utveck­las har var­it super­bra! Det har inte bliv­it en extra belast­ning i form av ännu en kurs att ta sig igenom’.”

Vad kan du redan nu se att ert arbete med struk­turen har haft för effekt?

Det vi ser att kursen har gett så här långt är som tidi­gare näm­nts att det finns ett gemen­samt språk att förhål­la sig till och att det i sig gener­erar i påmin­nelse effek­ter” till varan­dra. Efter­som vår ingång var kop­plad till stress hade det var­it önskvärt om vi hade mätt de självup­plev­da stress­nivåer­na gen­te­mot den admin­is­tra­ti­va delen i arbetet innan ingån­gen av kursen för att kun­na mäta och utvärdera efteråt.

De effek­ter vi har sett är exem­pel på medar­betare som har drag­it ihop” sina uppgifter till sam­lade doku­ment som 2Do-list eller att göra oli­ka map­par i mailen för att fak­tiskt kun­na nå en tom inko­rg. Det har defin­i­tivt förän­drat tän­ket” hos medar­betare att utmana sig själ­va vad det gäller struk­tur, att det är ett stöd och att det inte innebär att det är tråkigt. Att det går att vara både en kreativ per­son (de fles­ta arbe­tar som verk­samhet­sutveck­lare) och ha en kreativ miljö utan rörighet. Det har spillt över i att en del stä­dar hela sitt kon­tor och bör­jar kat­e­goris­era andra sak­er i sin omgivn­ing utöver det som sker digitalt.”


Hur kom­mer ni att job­ba vidare med de här strukturfrågorna?

    Vi kom­mer under näs­ta år föl­ja upp det vi lärt oss och ta reda på var medar­be­tar­na befinner sig gäl­lande det­ta för att fort­sät­ta påmin­na om att det är en utveck­lingsre­sa. Vi förstår att det­ta hand­lar om beteende förän­dringar och att sådant kan ta tid och behöver upprepas för att befäs­tas. Vi behöver verk­li­gen använ­da det vi lärt oss för att få behål­la det.”

    Tusen tack!


    Vill du att jag ord­nar ett likadant kur­sup­plägg med online-kursen Skaf­fa super­struk­tur” för dig och dina medar­betare, hör av dig till mig, så sät­ter jag sam­man ett förslag.

    På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.