Stanna, titta, lyssna och dofta | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 jan.

Stanna, titta, lyssna och dofta


Datum: 2017-01-25 08:00

Ett av syfte­na med att arbe­ta struk­tur­erat är att göra rätt sak i rätt tid och läg­ga rätt mängd tid på rätt uppgift. Den lyckas med det som väl­jer vad den arbe­tar med när på ett med­vetet sätt och efter eget huvud, istäl­let för att reak­tivt göra det som fall­er den in, det som dyk­er upp och det som pockar på uppmärksamhet.

I spinn
I inten­si­va peri­oder, som jag vet att mån­ga har just nu efter jul, är det lätt att vi av stress släp­per vår rik­ti­ga pri­or­i­ter­ing och bara lös­er allt möjligt inkom­mande på vol­ley eller för den delen på upp­studs. Efter­som vi då direkt gör sak­er som skulle kun­na göras sedan och skjuter undan sådant som egentli­gen hade högs­ta pri­or­itet, men som bara inte dök upp just nu, kom­mer allt fler sak­er bli bråd­skande innan vi hin­ner göra dem.

Vår till­varo blir så allt­mer inten­siv när stressen accel­ererar och arbets­bör­dan stiger. Då vill vi istäl­let åter­få vårt fokus, så att vi tänker klarare och gör de pri­or­i­teringar vi senare kom­mer att vara tack­sam­ma för att vi gjorde.

Fokus ock­så för oss utan bössa
För ett tag sedan fick jag upp ögo­nen för en enkel teknik för att just åter­få sans och fokus när allt snur­rar och vi är mer reak­ti­va än vi önskar. Jef­fry Har­ri­son, med ett för­flutet i den amerikan­s­ka armén, berät­tade i en kort text att de i fält regel­bun­det tog en SLLS-paus — det vill säga en Stop-Look-Lis­ten-Smell-paus. De blev då mer varse om den sit­u­a­tion de befann sig i och vad för infor­ma­tion de hade fram­för sig som var värd att läg­ga märke till. Och, de fick igen sitt fokus och men­ta­la närvaro.

Häromda­gen provade jag själv meto­den. På ett plan, när jag ville få en hel del sak­er gjort medan vi var i luften och tankar­na bara sur­rade av allt möjligt annat, stan­nade jag upp, tittade mig omkring, lyssnade och doftade. Jag STLD:ade ett ögonblick, helt enkelt. Jag tyck­te om det. Jag kände mig med ens mer skärpt, lugn och myck­et rik­tigt fokuser­ad. Kanske skulle meto­den göra sam­ma nyt­ta för dig.

Gör så här
Om du vill, tes­ta att STLD:a ock­så du. Nu.

Hur var det? Gav det mers­mak? Om så, kan du till exem­pel införa STLD-pauser i din vardag. Jag tänker mig tre typiska tillämpningar:

  • Sätt en påmin­nelse om att ta en STLD-paus var­je timme, eller varannan.
  • Ta en spon­tan STLD-paus när du märk­er att du kän­ner dig allt­mer stres­sad. Du hin­ner en paus på en min­ut, även om du har myck­et som måste bli klart nu.
  • Ta för vana att göra en kort STLD-vän­da var­je gång du pausar efter de 25 arbe­tade minut­er­na som utgör en pomodoro” om du tyck­er om Pomodoro-metoden.
  • Eller gör på något annat sätt efter eget huvud.

Vän­lig självuppryckning
För, om du är som jag på den här punk­ten, kom­mer du att snabbt och lätt re-fokusera närhelst du behöver det. Istäl­let för att stres­sat springa åt fel håll” och göra fel val, sansar du dig utan att behö­va strängt skär­pa dig. Du arbe­tar lättare på det sätt du bestämt dig för, även om det ännu inte är helt naturligt för dig. Ett enkelt knep värt att pro­va, om du frå­gar mig.

Hur gör du?
Vad har du för knep för att snabbt åter­få ditt fokus om du blir stres­sad och split­trad? Jag är nyfiken på hur du tänker — dela gär­na med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.