Här är min första, egna att göra-list-app | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 jan.

Här är min första, egna att göra-list-app


Datum: 2017-01-27 11:00

Du som har intresser­at dig för struk­turäm­net ett tag har märkt att det finns en hel mängd appar och pro­gram för att hantera våra att göra-lis­tor i. Dessu­tom kom­mer det till allt fler, för alla” tycks vil­ja göra sin egen vari­ant — så ock­så jag, men inte nu, utan 1998.

Häromda­gen blev jag påmind om att jag då, i min roll som con­troller, chef för en säl­javdel­ning och pro­jek­tledare på IT-avdel­nin­gen i en nyli­gen förvär­vad divi­sion i grossistkon­cer­nen Ahlsell, byg­gde ett listverk­tyg för att jag behövde ett sätt att lätt hål­la koll på allt jag hade att göra — i de (minst) tre oli­ka roller jag då hade. Jag arbe­tade då myck­et i Microsoft-data­baspro­gram­varan Access och efter­som man där kunde göra enkla använ­dar­gränss­nitt att läg­ga ovan­på” datata­beller­na, byg­gde jag verk­tyget där.

Jag tyck­er om att spara sak­er jag gjort, så täm­li­gen kvickt hit­tade jag häromda­gen mdb-filen jag lämpligt nog hade gett nam­net Struktur.mdb” (vilket jag för övrigt hade glömt).

Det är fascinerande att se hur myck­et av det jag pratar om idag som jag tilläm­pade då, utan att då ha fun­der­at så myck­et på det:

  • jag sam­lade alla uppgifter på ett ställe, trots att jag hade ett stort inflöde från mån­ga håll
  • jag hade en enda lista rätt upp och ned, med alla att göra-uppgifter i
  • jag hade tydligt for­muler­ade att göra-uppgifter, med ett verb i varje
  • jag hade byg­gt in möj­lighet att grup­pera uppgifter­na efter vilket pro­jekt de var en del utav, så att jag kunde dels se vil­ka uppgifter som hörde till ett visst pro­jekt, dels se om något pro­jekt sak­nade någon näs­ta uppgift

Det­ta är inte GTD

Jag blir ibland beskylld för att ha kopier­at amerika­nen David Allen och hans Get­ting Things Done-metod (GTD). Det jag föreläs­er om idag stäm­mer med hur jag arbe­tade för egen del 1998 — tre år innan Allen pub­licer­ade sin bok om GTD 2001.

Listverk­tyget jag byg­gde för mitt eget använ­dande då stöder GTD-meto­den, men lika lite som David Allen stulit mina idéer, stal jag hans tre år innan de pre­sen­ter­ades. För, David Allen hit­tade inte på att göra-lis­tan som prin­cip och det gjorde inte heller jag (enligt his­torik­ern Toby Lester hade ock­så Leonar­do Da Vin­ci en anteck­n­ings­bok innehål­lande en att göra-lista hän­gande i bältet).

De principer vi båda, Allen och jag, föror­dar är bara ett täm­li­gen logiskt sätt att struk­tur­era den ständi­ga datas­tröm våra att göra-uppgifter utgör, så att vi lätt håller koll” utan att överväldigas.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.