Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Spill inga tårar för regnigt väder


Datum: 2017-06-13 10:34

Det är så mån­ga oli­ka fak­tor­er som påverkar hur lätt vi får sak­er gjort; det har bliv­it allde­les uppen­bart för mig genom åren. Hur vårt kon­tor är beskaf­fat påverkar, huru­vi­da vi får boc­ka av ofta” påverkar, i vilken mån vi ser grön­s­ka där vi arbe­tar påverkar, hur ofta vi blir avbrut­na av ljud och rörelse (och folk!) påverkar. Ja, till och med vädret påverkar, faktiskt.

Har­vard-forskar­na Lee, Gino och Staats frå­gade 198 per­son­er inför en studie hur de trodde att vädret påverkar vår pro­duk­tivitet. Över 80% av de till­frå­gade trodde att fint väder skulle öka pro­duk­tiviteten och reg­nigt väder skulle min­s­ka den. De hade fel.

Tänk på regn
Den efter­föl­jande stu­di­en, där de analy­ser­ade 598 393 slut­för­da uppgifter utför­da av 111 per­son­er under 2,5 år, visade att det var helt tvär­tom. När vädret var dåligt blev pro­duk­tiviteten högre.

Var­för? Jo, forskar­na tolka­de resul­tat­en som att när det är fint väder, dis­tra­her­ar vi oss själ­va genom att tän­ka på vad vi kunde ha gjort utomhus om vi inte hade job­bat. När det ösreg­nar kom­mer vi inte på sådana tankar. Då job­bar vi. Punkt.

Gör så här
Hur kan vi nyt­t­ja det­ta? Jo, åtmin­stone på två sätt:

  • När vi vet att det kom­mer att bli dåligt väder, kan vi fyl­la den dagen lite extra med uppgifter som behöver bli gjor­da, för då vet vi att vi kom­mer att ha lätt för att få myck­et gjort.

  • När vi vet att det kom­mer att bli bra väder, kan vi stäl­la in oss på att vi behöver läg­ga manken till lite extra då för att hin­na dagens uppgifter. Kanske ska vi då göra oss än mer ostör­da, så allt går en smu­la lättare?

För att slip­pa hål­la koll på väder­leken, låt automa­tis­er­ingstjän­sten IFTTT​.com maila dig och berät­ta att det kom­mer att bli regn imor­gon (om det kom­mer att bli det). Du ska­par i tjän­sten ett enkelt recept som ord­nar det­ta. Det är lätt; jag gjorde det på en min­ut (för IFTTT hjälper oss med det).

Opti­mer­ade dagar
Om du drar nyt­ta av vad som framkom i stu­di­en jag näm­nt här och anpas­sar dina dags­planer­ingar efter vädret, kom­mer du att dels få gratishjälp att få mån­ga sak­er gjor­da, dels motver­ka att du tap­par tid i onö­dan bara för att vädret var oförde­lak­tigt (det vill säga fint).

Hur gör du?
Kän­ner du igen dig i att du får mer gjort när det reg­nar? Eller, påverkas din pro­duk­tivitet på ett helt annat sätt av väder­leken? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.