Spill inga tårar för regnigt väder | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Spill inga tårar för regnigt väder


Datum: 2017-06-13 10:34

Det är så mån­ga oli­ka fak­tor­er som påverkar hur lätt vi får sak­er gjort; det har bliv­it allde­les uppen­bart för mig genom åren. Hur vårt kon­tor är beskaf­fat påverkar, huru­vi­da vi får boc­ka av ofta” påverkar, i vilken mån vi ser grön­s­ka där vi arbe­tar påverkar, hur ofta vi blir avbrut­na av ljud och rörelse (och folk!) påverkar. Ja, till och med vädret påverkar, faktiskt.

Har­vard-forskar­na Lee, Gino och Staats frå­gade 198 per­son­er inför en studie hur de trodde att vädret påverkar vår pro­duk­tivitet. Över 80% av de till­frå­gade trodde att fint väder skulle öka pro­duk­tiviteten och reg­nigt väder skulle min­s­ka den. De hade fel.

Tänk på regn
Den efter­föl­jande stu­di­en, där de analy­ser­ade 598 393 slut­för­da uppgifter utför­da av 111 per­son­er under 2,5 år, visade att det var helt tvär­tom. När vädret var dåligt blev pro­duk­tiviteten högre.

Var­för? Jo, forskar­na tolka­de resul­tat­en som att när det är fint väder, dis­tra­her­ar vi oss själ­va genom att tän­ka på vad vi kunde ha gjort utomhus om vi inte hade job­bat. När det ösreg­nar kom­mer vi inte på sådana tankar. Då job­bar vi. Punkt.

Gör så här
Hur kan vi nyt­t­ja det­ta? Jo, åtmin­stone på två sätt:

  • När vi vet att det kom­mer att bli dåligt väder, kan vi fyl­la den dagen lite extra med uppgifter som behöver bli gjor­da, för då vet vi att vi kom­mer att ha lätt för att få myck­et gjort.

  • När vi vet att det kom­mer att bli bra väder, kan vi stäl­la in oss på att vi behöver läg­ga manken till lite extra då för att hin­na dagens uppgifter. Kanske ska vi då göra oss än mer ostör­da, så allt går en smu­la lättare?

För att slip­pa hål­la koll på väder­leken, låt automa­tis­er­ingstjän­sten IFTTT​.com maila dig och berät­ta att det kom­mer att bli regn imor­gon (om det kom­mer att bli det). Du ska­par i tjän­sten ett enkelt recept som ord­nar det­ta. Det är lätt; jag gjorde det på en min­ut (för IFTTT hjälper oss med det).

Opti­mer­ade dagar
Om du drar nyt­ta av vad som framkom i stu­di­en jag näm­nt här och anpas­sar dina dags­planer­ingar efter vädret, kom­mer du att dels få gratishjälp att få mån­ga sak­er gjor­da, dels motver­ka att du tap­par tid i onö­dan bara för att vädret var oförde­lak­tigt (det vill säga fint).

Hur gör du?
Kän­ner du igen dig i att du får mer gjort när det reg­nar? Eller, påverkas din pro­duk­tivitet på ett helt annat sätt av väder­leken? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.